Program rewalidacji dla uczennicy z autyzmem na II etap edukacyjny

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 marca 2019 roku.

Część twarzy dziecka - oko.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

DATA I MIEJSCE URODZENIA:

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO: Orzeczenie nr 212/2017/2018

ROZPOZNANIE WYNIKAJĄCE Z ORZECZENIA: Autyzm

NAZWA SZKOŁY: Zespół Szkolno-Przedszkolny

FORMA, CZĘSTOTLIWOŚĆ I OKRES TRWANIA ZAJĘĆ:

Zajęcia indywidualne, 2h tygodniowo, rok szkolny 2018/19

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

I Zalecenia do pracy z dzieckiem zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Strukturalizacja czasu poprzez wspólne planowanie z uczennicą czynności i uczenie jej samodzielnego korzystania i układania harmonogramów, uprzedzanie o zmianach planów, aby uczennica mogła się z nim oswoić;
 • Strukturalizacja przestrzeni poprzez określenie stałego miejsca wykonywania danej czynności;
 • Strukturalizacja działania poprzez określenie celu, zakresu, kolejności czynności i przewidywanych skutków konkretnego działania. Przy bardziej złożonych zadaniach można tworzyć tabele tematyczne konkretnie przedstawiające czynności i ich efekty;
 • Dostosowanie oddziaływań edukacyjnych do dysfunkcji w funkcjonowaniu poznawczym i komunikacji uczennicy. Najważniejsze informacje z lekcji uczennica powinna mieć przygotowane w formie notatki do wklejenia do zeszytu, z lukami do uzupełnienia, wyrazami do wykreślenia – aby uniknąć bierności podczas sporządzania notatki w klasie;
 • Udzielanie krótkich, konkretnych komunikatów. Sprawdzanie czy komunikaty do niej zostały usłyszane i zrozumiane;
 • Unikanie zadawania pytań otwartych, treści opartych na abstrakcji, pomijanie w komunikacji idiomów, podwójnych znaczeń;
 • Stosowanie do sprawdzania wiadomości testów wyborów;
 • Indywidualne zwracanie się do uczennicy w czasie zajęć;
 • W pracy uwzględnienie problemów emocjonalnych dotyczących kontroli i wyrażania emocji. Każde właściwe zachowanie należy wzmacniać;
 • Uwzględnianie problemów społecznych uczennicy: zachęcanie do współpracy w klasie w mało licznej grupie, modelować zachowanie innych uczniów wobec dziewczynki, aby wiedzieli jak należy reagować na niektóre jej zachowania, zachęcać do udziału w zajęciach ogólnorozwojowych, zwalniać z gier zespołowych opartych na rywalizacji;
 • Systematyczna współpraca: rodzice – nauczyciele – terapeuci w celu ujednolicenia metod pracy i sposobów postępowania, stworzenia optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
II Cel ogólny zajęć

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia i usprawnianie sfer w których rozpoznano deficyty rozwojowe. Zajęcia rewalidacyjne mają dwa podstawowe aspekty: dydaktyczny i terapeutyczny.

Z jednej strony w czasie zajęć rewalidacyjnych uzupełniane zostają luki w materiale nauczania, z drugiej natomiast poprzez odpowiednie oddziaływanie leczniczo – wychowawcze dochodzi do wyrównywania defektów rozwojowych i kształtowanie akceptowanych społecznie właściwości osobowościowych.

III Cele główne rewalidacji
 1. Wspomaganie procesu kształcenia poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych;
 2. Maksymalne rozwijanie mocnych stron ucznia;
 3. Podniesienie kompetencji społecznych;
 4. Eliminowanie zachowań niepożądanych.
IV Zasady pracy z dzieckiem

 Na każdym etapie pracy z uczniem, należy kierować się zasadami obowiązującymi w oligofrenopedagogice:

 •  zasada gruntownej znajomości dziecka i przychodzenia mu z racjonalną, specjalistyczną pomocą;
 • zasada kompensacji zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu wytworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych;
 • zasada stopniowania trudności;
 • zasada systematyczności;
 • stosowanie stałego schematu zajęć;
 • zasada sukcesu;
 • zasada indywidualizacji wymagań, metod, doboru środków dydaktycznych oraz organizacji i tempa pracy;
 • zasada aktywnego udziału dziecka w procesie dydaktycznym;
 • zapoznanie dziecka z zadaniami i czynnościami jakie będą realizowane podczas zajęć;
 • stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy;
 • kształtowanie pozytywnej atmosfery;
 • dostosowanie zajęć do tempa rozwoju i możliwości dziecka;
 • mobilizowanie dziecka do aktywności i samodzielności;
 • ścisła integracja różnego rodzaju działań;
 • stworzenie odpowiednich warunków pracy, przy uwzględnieniu odpowiedniej aranżacji miejsca pracy.
V Treści zajęć
Pobierz cały Program

 

Opracowanie: Elwira Wilamowicz

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz