Program rewalidacji indywidualnej dla uczennicy klasy czwartej

Opublikowano: 7 września 2016 roku

Program opracowano na drugi etap edukacyjny na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx wydanego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną xxx w dn. xxx oraz w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania uczennicy.

Diagnoza

Niepełnoprawność intelektualna w stopniu lekkim

Cele ogólne programu

 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczennicy na miarę jej indywidualnych możliwości.
 2. Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.
 3. Wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy.

Cele szczegółowe

 • Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Usprawnianie motoryki małej, w tym grafomotoryki
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • Doskonalenie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Doskonalenie technik szkolnych (mówienie, czytanie, pisanie, liczenie)
 • Podnoszenie kompetencji społecznych

 Metody pracy

 • 18 Struktur Wyrazowych Kujawy i Kurzyny
 • Elementy Metody Anny Smoleńskiej
 • Program Rozwijający Percepcję Wzrokową D. Horne i M. Frostig
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona
 • Metody aktywizujące i ćwiczebne
 • Gry dydaktyczne
 • Programy komputerowe

Monitorowanie osiągnięć ucznia

 • Bieżąca obserwacja
 • Rozmowy z innymi nauczycielami i rodzicami
 • Podsumowanie pisemne na koniec roku szkolnego ze wskazówkami do dalszych pracy

  Rodzaje ćwiczeń

 oko2Ćwiczenia percepcji wzrokowej

 • Ćwiczenia na materiale obrazkowym, geometrycznym, graficznym i literowym
 • Ćwiczenia w orientacji przestrzennej i kierunkowej
 • Praca z tekstem (np. wyszukiwanie i zaznaczanie wyrazów i zdań w tekście)
 • Układanki, loteryjki, puzzle, memory
 • Gry dydaktyczne
 • Programy komputerowe
 • Zabawy doskonalące pamięć wzrokową: „co tu się zmieniło?”, „czego brakuje?”

 

kaligrafiaĆwiczenia motoryki małej

 • Ćwiczenia graficzne i kaligraficzne podnoszące graficzny poziom pisma
 • Rysowanie po śladzie
 • Wykonywanie prac plastycznych z zastosowaniem różnych technik
 • Wykonanie wycinanek z elementami papieroplastyki ( wykorzystanie „origami”)
 • Ćwiczenia manualne, np. nawlekanie koralików, przeciąganie sznurówek przez otworki
 • Obrysowywanie szablonów

 

mozgĆwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia

 • Układanie historyjek obrazkowych z uwzględnieniem związków przyczynowo – skutkowych
 • Gry dydaktyczne rozwijające logiczne myślenie
 • Rozwiązywanie łamigłówek i zagadek
 • Rozwiązywanie rebusów
 • Ćwiczenia typu prawda – fałsz
 • Wyszukiwanie i poprawianie błędów logicznych w tekście

 

Ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi

 • Memory, układanki, puzzle, tangramy itp.
 • Wypełnianie mandali różnorodnymi materiałami plastycznymi
 • Odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami różniącymi się drobnymi szczegółami
 • Łączenie punktów, obrysowywanie szablonów, rysowanie po śladzie
 • Dyktanda graficzne wg instrukcji nauczyciela
 • Ćwiczenia w uważnym słuchaniu np. słuchowiska, wizualizacje

 

Ćwiczenia percepcji słuchowej

 • Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej
 • Doskonalenie umiejętności różnicowania głosek
 • Uważne słuchanie treści opowiadań, słuchowisk
 • Nauka wierszy i rymowanek
 • Zabawy z rymami
 • Rebusy fonetyczne

 

Ćwiczenie technik szkolnych

 • Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego
 • Ćwiczenia w układaniu zdań i budowaniu wypowiedzi
 • Doskonalenie techniki czytania oraz czytania ze zrozumieniem
 • Ćwiczenia w pisaniu ze słuchu i z pamięci
 • Utrwalanie zasad ortograficznych i gramatycznych
 • Utrwalanie umiejętności matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb, zadania tekstowe, ćwiczenia kalendarzowe, zegarowe, pieniężne)

 

Ćwiczenia kompetencji społecznych

 • Usprawnianie umiejętności komunikacyjnych
 • Kształtowanie właściwych zachowań w różnych sytuacjach społecznych
 • Ćwiczenie zachowań asertywnych
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu stanów emocjonalnych u siebie oraz u innych ludzi
 • Podnoszenie poczucia własnej wartości uczennicy
 • Kształtowanie zaradności życiowej

 

Edyta Maroszek

Pedagogika Specjalna  – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz