Program rewalidacji uczennicy klasy IV z upośledzeniem w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 kwietnia 2016 roku.

Program rewalidacji został opracowany na podstawie Orzeczenia nr – o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP w – oraz „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych”.

► Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:

Usprawnianie procesów myślenia i zapamiętywania, stymulowanie rozwoju funkcji językowych, percepcyjno – motorycznych, ukierunkowanie aktywności i zainteresowań.

Organizacja zajęć:

Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.

W czasie trwania zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności.

► Zasady pracy:

Zasada indywidualizacji –  Stworzenie poczucia bezpieczeństwa, otoczenie ucznia szczególną opieką. Dobór odpowiednich środków i metod oddziaływań rewalidacyjnych.

Zasada poglądowości – Umożliwienie uczniowi wszechstronnego, polisensorycznego  poznawania otaczającej rzeczywistości.

Zasada kompensacji zaburzeń – Łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu wytworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.

Zasada maksymalnego wyćwiczenia funkcji opóźnionych w rozwoju.

Zasada higieny psychicznej.

Zasada stopniowania trudności.

Zasada systematyczności.

Metody:

– oparte na słowie: pogadanka, opowiadanie, opis, praca z książką,

– oparte na obserwacji: pokaz,

– oparte na działaniu praktycznym: zajęcia praktyczne,

– metoda ośrodków pracy,

– elementy metody kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona

► Środki dydaktyczne:

– ćwiczenia z czasopism, portali edukacyjnych dla dzieci,

– klocki konstrukcyjne, puzzle,

– zestawy obrazków o różnej treści i rozmaitych cechach umożliwiających klasyfikację,

– układanki mozaikowe, obrazkowe,

– materiały do prac plastycznych,

– domino obrazkowe, historyjki obrazkowe,

– „zabawkowe” lub prawdziwe pieniądze,

– gry planszowe, gry typu „pamięć”

– praca na portalu edukacyjnym www.superkid.pl

Cel główny zajęć rewalidacyjnych:

usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych,

– maksymalna aktywizacja i usamodzielnianie ucznia,

– wzmacnianie samooceny dziecka poprzez rozwijanie świadomości własnych zalet i wad,
– kształtowanie umiejętności prezentowania własnych poglądów i słuchania tego, co mają do powiedzenia inne osoby,
– rozwijanie umiejętności komunikacji językowej

►  Treści kształcenia:

 

ZAKRESY ODDZIAŁYWAŃ REWALIDACYJNYCH

1. Okres wstępny:

– nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji nauczyciel- dziecko,

– stworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu,

– kształtowanie nawyku uważnego słuchania i komunikowania się z innymi,

– trening skupiania uwagi na pracy i własnych czynnościach,

– rozładowanie i wyciszanie negatywnych emocji dziecka,

– odzyskanie wiary we własne siły i zwiększenie motywacji do pracy,

– wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań tłumionych przez niepowodzenia szkolne

2. Okres właściwy / cele szczegółowe zajęć rewalidacyjnych:

Szczegółowe cele rewalidacji

 

Zaburzona funkcja

 

Kierunki pracy rewalidacyjnej

 

Usprawnienie

analizatora

wzrokowego

percepcja

wzrokowa

1. Dobieranie jednakowych obrazków (domina obrazkowe, loteryjki, itp.).

2. Dobieranie jednakowych figur geometrycznych.

3. Wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami.

4. Dobieranie części do całości.

5. Układanie obrazków z części (z różnicowaniem stopniowania trudności).

6. Układanie figur geometrycznych z części.

7. Układanie z gotowych elementów wg wzoru.

8. Ćwiczenie pamięci wzrokowej:

–  Dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (figury liczbowe – wg kostki do gry), loteryjki, domina, itp.

– Rozpoznawanie zbiorów w zmienionych układach.

 

Usprawnienie

analizatora

słuchowego

percepcja

słuchowa

1.Ćwiczenie wrażliwości słuchowej:

– różnicowanie dźwięków otaczającego świata (słuchanie z płyt odpowiednio dobranych dźwięków przyrody lub odgłosów wydawanych przez znane przedmioty).

2. Ćwiczenia rytmiczne: różnicowanie, rozpoznawanie, odtwarzanie układów rytmicznych.

3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego:

– wyróżnianie w słowach jednej głoski – kolejno w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,

– klasyfikowanie słów wg głosek pod względem określonego kryterium,

– analiza sylabowa i głoskowa  słów,

– synteza sylabowa i głoskowa słów,

– przekształcanie słów poprzez eliminowanie lub dodawanie sylaby np. tor – ba – torba, ma-szyna – maszyna,

– tworzenie nowych słów z pierwszych głosek słów podanych,

4. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające zasób słownictwa:

– słuchanie opowiadań,

– nazywanie przedmiotów, cech, czynności, kolorów , części ciała,

– opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych,

– opowiadanie własnych wrażeń, przeżyć

5. Ćwiczenie pamięci słuchowej:

– nauka wierszyków,

– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej, nauka i układanie wyliczanek,

– układanie i powtarzanie zdań

–  powtarzanie rymowanek

Ćwiczenia

koncentracji

uwagi

uwaga – kopiowanie sekwencji przedmiotów,

– opis słowny obrazka,

– podobieństwa i różnice w obrazkach,

– labirynty,

– wykreślanki,

– odpowiedzi na pytania do słyszanego lub czytanego tekstu,

– opowiadanie wydarzeń dnia wczorajszego z zachowaniem kolejności wydarzeń,

– układanie historyjek obrazkowych,

– odszukiwanie pasujących odbić lustrzanych,

– odszukiwanie konturów do obrazków

oraz trudniejsze ćwiczenia

Usprawnienie

techniki

czytania

wzrokowo-

słuchowa

– wyodrębnianie wyrazu ukrytego w innym wyrazie,

–  analiza wyrazowa usłyszanego zdania i analiza sylabowa usłyszanego wyrazu,

– układanie wielowyrazowych zdań z rozsypanki wyrazowej,

wyszukiwanie podobnych kształtów, figur geometrycznych, szczegółów różniących obrazki, ukrytych przedmiotów w obrazkach,

– dyktanda, zabawy ortograficzne rebusy, krzyżówki

Usprawnianie

techniki

pisania

wzrokowo-

słuchowa,

wzrokowo-

ruchowa,

kinestetyczno-

ruchowa

– uzupełnianie  brakujących liter, sylab, luk w zdaniach,

– składanie wg wzoru i bez wzoru puzzli,

– pisanie opowiadania wg planu,

– przepisywanie zdań, tekstów wg wzoru ze zwracaniem uwagi na liniaturę, estetykę, kształt i łączenie liter,

– różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne

Poprawa

rozumienia

czytanej przez

ucznia treści

koncentracja

uwagi ,pamięć

logiczna

– czytanie prostych opowiadań, wyodrębnianie elementów świata przedstawionego, odpowiadanie na pytania do tekstu.

– stopniowe wydłużanie czasu wysiłku umysłowego

Rozwijanie

umiejętności

matematycznych

pamięć,

uwaga,

percepcja

wzrokowa

– gry i zabawy wymuszające posługiwanie się rozumowaniem operacyjnym (tworzenie całości z części, wyodrębnianie w całości części, konstruowanie przestrzenne i płaskie),
– klasyfikacja, różnicowanie i porządkowanie elementów w zbiorze,
– orientacja przestrzenna,
– badanie schematu własnego ciała, określanie położenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała,
– wyodrębnianie zbioru przedmiotów spełniających dany warunek i formułowanie warunków, które spełniają elementy danego zbioru,
– klasyfikacja zbiorów ze względu na ich liczebność,
– liczenie przedmiotów,
– rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
– ćwiczenia rachunkowe: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie,
Usprawnienie

motoryki

małej

wzrokowo –

ruchowa

– lepienie, ugniatanie plasteliny, modeliny, mas plastycznych

– nawijanie i zwijanie włóczki, przewlekanie przez otwory

– nawlekanie koralików

– obrysowywanie przedmiotów i szablonów

– wydzieranie z papieru zakreślonych form

– łączenie wyznaczonych punktów

– kalkowanie po wzorze

– śledzenie labiryntów bez odrywania ręki

– rysowanie znaków graficznych po zakropkowanych wzorach

 

Usprawnienie

motoryki dużej

wzrokowo –

ruchowa

– zabawy z elementami płynnych ruchów obu ramion,

– toczenie, pełzanie, rzucanie, chwytanie, odbijanie,

– zabawy z elementami rytmicznych ruchów zmiennych obu ramion,

–  płynne, rytmiczne ruchy zmienne, naśladowanie ptaków, samolotów,

– manipulowanie różnymi przedmiotami: skakanka, balon, piłka, woreczek, kule papierowe,

– kreślenie dużych płynnych ruchów różnego typu linii w  powietrzu, na tablicy, na dywanie, na dużym arkuszu papieru, gazecie.

– ćwiczenia równowagi i orientacji: chodzenie po narysowanej linii, ławeczce gimnastycznej, równoważni, krawężniku itp.; Chody i marsze ze zmianą kierunku ruchu na określony sygnał (dźwiękowy, wzrokowy); usprawnianie czynności samoobsługowych.

Zapinanie guzików, zawiązywanie, sznurowanie.

Zagadki ruchowe.

Imitowanie i odgadywanie czynności jako ćwiczenia wyobraźni i pamięci ruchowej.

Oczekiwane rezultaty:
Uczeń:

– posiada większy zasób słownictwa biernego i czynnego,

– konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne z większą poprawnością pod względem składniowym i fleksyjnym,

– czyta cicho tekst, odpowiada na pytania do tekstu,

– wypowiada się pisemnie na zadany temat,

– samodzielnie podejmuje rozmowę, zadaje pytania,

– posiada prawidłowe poczucie własnej wartości, chętnie podejmuje nowe działania,

– rozwiązuje proste zadania tekstowe,

– poprawnie wykonuje ćwiczenia rachunkowe (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)

Ewaluacja programu:

Ewaluacja zostanie przeprowadzona po pierwszym semestrze nauki, aby sprawdzić, czy uczeń jest w stanie opanować umiejętności zawarte w programie.

Autor: Karolina Besztak

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz