Indywidualny program rewalidacji w przedszkolu dla dziecka z zespołem Aspergera

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 kwietnia 2021 roku.

Informacja o dziecku:

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr … wydane przez … z dnia …; rodzaj niepełnosprawności – zespół Aspergera

Czas trwania i ilość zajęć w tygodniu: …

1. Rozpoznanie mocnych stron, trudności rozwojowych i edukacyjnych dziecka

Obszary diagnozyDiagnoza pozytywna (mocne strony)Diagnoza negatywna (trudności rozwojowe i edukacyjne)
Funkcje poznawcze (uwaga, myślenie, pamięć, spostrzeganie)– bardzo dobra pamięć obrazowa
– łatwość w zapamiętywaniu
– koncentruje się na zadaniach
– duża wiedza o otaczającym świecie
– nie dzieli się wiedzą spontanicznie
– nie jest aktywny na zajęciach
– kłopot sprawia ułożenie obrazków w szeregu według kolejności, w jakiej były eksponowane  
Funkcje wzrokowe– nawiązuje kontakt wzrokowy– niepełny, krótkotrwały kontakt wzrokowy
Funkcje słuchowe– rozumie polecenie, reaguje na nie
– skupia się na słuchaniu, wyłapuje informacje z tekstu
 
Motoryka (duża, mała)– wycina wzdłuż linii prostej
– precyzyjnie układa puzzle  
– trudności w zakresie dużej i małej motoryki
Orientacja w schemacie ciała, kierunkach i przestrzeni– rozróżnia prawą i lewą stronę
– prawidłowo wskazuje i nazywa części ciała
– myli się z określaniem kierunków w przestrzeni
Osobowość (temperament, emocje)– pogodny, uśmiechnięty, spokojny– nieśmiały, niepewny siebie, wstydliwy
Umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne– próbuje nawiązać kontakt z rówieśnikami
– używa zwrotów grzecznościowych
– bogaty zasób słownictwa
–  ograniczona zdolność prowadzenia dialogu
– brak spontanicznego inicjowania interakcji komunikacyjnych
– trudności w zakresie rozumienia motywów działań innych ludzi
Umiejętności szkolne (czytanie, pisanie, liczenie)– liczy i dodaje w zakresie 20
– układa kilkuelementowe rytmy
– czyta, składając litery w pamięci
– wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie
– głoskuje wyrazy
 
Potrzeby w zakresie dostosowania otoczenia, rodzaju pomocy i wsparcia:
 • stosować krótkie, jasne komunikaty; zwracać się bezpośrednio do dziecka
 • sprawdzać, na ile dziecko zrozumiało polecenie
 • zapewnić stały rytm dnia, uprzedzać o planowanych zmianach
 • dbać o nieprzeciążanie nadmiarem bodźców zmysłowych

2. Cele rewalidacyjne (specjalne potrzeby rewalidacyjne):

 • usprawnianie motoryki dużej i małej
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 • rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
 • stymulowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych

3. Zadania rewalidacyjne, rodzaje ćwiczeń

Cele rewalidacyjneZadnia rewalidacyjne/możliwe do osiągnięcia umiejętności dziecka
usprawnianie motoryki dużej i małej– krążenie dłońmi
– wystukiwanie rytmu dłońmi, palcami
– podnoszenie przedmiotów i układanie ich w wyznaczonym miejscu
– zapoznawanie dziecka z kierunkami rysowania, malowania, łączenia (od lewej do prawej)
– zabawy dotykowe (dotykanie przedmiotów o różnej fakturze)
– lepienie w plastelinie, masie solnej, modelinie
– chwytanie drobnych przedmiotów np. guzików, klocków palcami i manipulowanie nimi
– usprawnianie mięśni dłoni w toku lepienia, zgniatania, formowania
– formowanie cienkich wałeczków i obwodzenie nimi figur geometrycznych, owoców, zwierząt itp.
– układanie klocków, patyczków według wzoru lub własnego pomysłu
– układanie z różnych materiałów np. liści, owoców, ziarenek, pestek itp. określonych scenek rodzajowych
– wklejanie wycinanek w uprzednio przygotowany kontur
– doskonalenie umiejętności wycinania
– ćwiczenia manualne i grafomotoryczne
– wypełnianie konturu kolorem (farba, mazak, kredka, pastele, węgiel itp.)
– dorysowywanie brakujących części
– składanie obrazka w całość
– organizowanie zabaw i gier polegających na wykonywaniu czynności manipulacyjnych: nawlekania, układania, konstruowania, lepienia, zgniatania, formowania
– zabawy z piłką, hula-hop, woreczkami i innym sprzętem gimnastycznym
– chód po wyznaczonej linii, torze, obok taśmy; wchodzenie na górkę, z górki, po schodach
– naśladowanie chodu zwierząt
– omijanie przeszkód, przechodzenie pod przeszkodą
– doskonalenie ogólnej motoryki, poczucia rytmu i niezgrabności ruchowej
doskonalenie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych– nawiązywanie pełniejszego i częstszego kontaktu wzrokowego
– poznawanie pozawerbalnego sposobu komunikowania się (mimiki, gestu, postawy ciała)
– odczytywanie różnych stanów emocjonalnych wyrażonych mową ciała
– odczytywanie i nazywanie uczuć
– nabywanie umiejętności wyrażania swoich potrzeb, myśli i uczuć w sposób zrozumiały dla otoczenia
– spontaniczne i swobodne wypowiadanie się na określone tematy
– inicjowanie rozmowy
– układanie dłuższych wypowiedzi na temat dowolny lub określony
– opowiadanie historyjek obrazkowych
– opisywanie przedmiotu, zwierzęcia, kolegi itp.
– proszenie o pomoc w różnorodnych sytuacjach
– używanie form grzecznościowych
– nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami
– scenki dramowe, dialogowe
– zabawy tematyczne (np. w sklep, lekarz itp.)
– nauka zachowania się w różnych sytuacjach (witanie się, pożegnanie itp.)
stymulowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych– zwracanie uwagi na różne szczegóły w otoczeniu
– wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, zgodnie z poleceniem
– rozpoznawanie przebiegu zdarzeń przedstawionych w serii obrazków
– dobieranie obrazków w szeregu według kolejności, w jakiej były eksponowane
– wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami
– składanie obrazka w całość według wzoru lub bez wzoru
– kolorowanie ukrytego obrazka
– segregowanie figur geometrycznych według określonych cech
– dobieranie par jednakowych figur
– układanie kompozycji z figur geometrycznych

4. Formy pracy stosowane podczas realizacji programu:

 • indywidualna praca z uczniem

Przedstawiony program będzie na bieżąco modyfikowany i uzupełniany zgodnie z potrzebami dziecka i czynionymi przez nie postępami.

5. Metody wykorzystywane podczas realizacji programu:

 • metody aktywizujące, a w szczególności: drama, burza mózgów, wchodzenie w role, stymulacje, relaksacja
 • elementy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
 • metoda praktycznego działania, pytania pomocnicze i naprowadzające
 • muzykoterapia, arteterapia, pedagogika zabawy

Indywidualny program rewalidacji w przedszkolu opracowała: Emilia Salik – Czytelniczka Portalu

Wzory dokumentów przygotowane przez ekspertów portalu
Na portalu można zakupić przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych przygotowane przez naszych ekspertów: PROGRAMY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – SKLEP
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz