Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II szkoły podstawowej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 października 2015 roku.

Cele programu:

 • Usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces.
 • Stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo – przestrzennej.
 • Wzmocnienie wiary dziecka we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy.

Zadania:

 • Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Utrwalanie zróżnicowania prawej i lewej strony ciała.
 • Usprawnianie motoryki palców i rąk.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej.

Terapia metodą Knillów: Programy Aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja

Cele główne:

 • Nabywanie podstawowych informacji o sobie (wyodrębnienie swojej osoby z otoczenia).
 • Ukierunkowanie aktywności dziecka.
 • Rozwijanie czynności poznawczych.
 • Odczuwanie radości z powodu wspólnej zabawy.

Cele szczegółowe:

 • Nawiązanie prawidłowego kontaktu z dzieckiem przez przełamywanie barier w komunikacji.
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania z nauczycielem.
 • Wydłużenie czasu koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.

Ćwiczenia rozwijające rozumienie prostych zdań, poleceń, czynności i prostych związków logicznych

Naśladowanie ruchów, prostych czynności:

 • Zabawa „rób to, co ja”.
 • Weź do ręki taki sam przedmiot.
 • Słuchanie i rozumienie prostych poleceń słownych: wyszukiwanie i podawanie przedmiotów.
 • Układanie według podanego wzoru.
 • Wkładanie w wyznaczone miejsce.
 • Rozumienie konstrukcji przyimkowych – początkowo wykonywane wraz z przemieszczaniem się dziecka w przestrzeni, potem z ruchem przedmiotów, na końcu na ilustracjach.

 Usprawnianie percepcji wzrokowej

Opracowanie podstaw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt:

 • Kształt, kolor, wielkość.
 • Różnicowanie kolorów i wielkości, swobodne operowanie nimi.
 • Różnicowanie kształtów i swobodne operowanie nimi.
 • Obwodzenie ręką, palcem kształtów figur.
 • Kreślenie figur w powietrzu.
 • Wyszukiwanie w otoczeniu odpowiedników omawianych figur.
 • Obrysowywanie figur.
 • Wypełnianie figur kolorem.
 • Łączenie kropek, punktów wyznaczających kontury figur.
 • Komponowanie szlaczków z figur geometrycznych.
 • Nakładanie figur malejących, układanie figur w ciągu rosnącym.
 • Odwzorowywanie prostych kompozycji.
 • Samodzielne komponowanie z wyobraźni.
 • Układanie domina geometrycznego.
 • Wyszukiwanie i nakładanie identycznych obrazków na planszy.
 • Wyszukiwanie ukrytych figur.

Ćwiczenia percepcji słuchowej

Różnicowanie dźwięków:

 • Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja.
 • Różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody oraz odgłosów wydawanych przez różne przedmioty codziennego użytku i dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne.
 • Rozpoznawanie głosów wydawanych przez zwierzęta ( słuchanie nagranych głosów z magnetofonu bądź z komputera).
 • Rozpoznawanie głosów wydawanych przez pojazdy.
 • Rozpoznawanie głosów wydawanych przez przedmioty np. zegar, darcie papieru, kapanie wody z kranu itp. ( pomoc: zestaw obrazków wraz z płytą CD „Słucham i mówię”).
 • Wskazywanie źródła dźwięku.
 • Czas trwania sygnału akustycznego (długo-krótko,).
 • Tempo nadawanego sygnału (szybko-wolno).
 • Natężenie dźwięku ( głośno – cicho).
 • Ćwiczenia słuchowe „Dźwięki wokół nas” .
 • Ćwiczenia słuchowe „Słucham i mówię”.

Odtwarzanie dźwięków:

 • Odtwarzanie gry na instrumentach perkusyjnych, np.: dwa razy bębenek, jeden raz trąbka, trzy razy bębenek.
 • Odtwarzanie dźwięków podanych bezpośrednio przez symbolizujące je nazwy, np. dzyń-puknięcie pałeczką w dzwonek.
 • Odtwarzanie rytmu zgodnie z układem przestrzennym.
 • Zabawy ze śpiewem, klaskaniem.

Usprawnianie manualne i grafomotoryczne

 

 • Oburęczne malowanie dużych kształtów (koła, ósemki itp.).
 • Rysowanie kół ze zmianą prędkości.
 • Rysowanie kół na zmianę prawą i lewą ręką.
 • Rysowanie, malowanie ruchami poziomymi, pionowymi, falistymi, okrężnymi.
 •  Lepienie figur z plasteliny.
 • Ugniatanie plasteliny i zapełnianie nią koła, kwadratu, trójkąta.
 • Wałkowanie wałeczków i obwodzenie nimi liści, liter, cyfr itp.
 •  Lepienie zwierząt, miski, kubka itp.
 • Wydzieranie, wycinanie (różne kolory, wielkości i kształty).
 • Uzupełnianie brakujących elementów całości.
 • Odwzorowywanie.
 • Obrysowywanie, przekalkowanie wzoru, stemplowanie.
 • Kończenie szlaczków literopodobnych.
 • Układanie szlaczków z podanych elementów.
 • Układanie figur z patyczków.
 • Przewlekanie taśmy przez otwory.
 • Nawlekanie koralików dowolnie oraz wg podanego wzoru.
 • Wycinanie konturów obrazków, figur geometrycznych itp.
 • Konstrukcje z klocków.
 • Pogrubianie konturów, kalkowanie.
 • Pisanie i rysowanie po śladzie ciągłym, liniowym i kropkowym.
 • Składanie papieru – elementy origami.
 • Sklejanie elementów papierowych.
 • Kopiowanie różnorodnych form graficznych.

Usprawnianie koordynacji   wzrokowo  –  ruchowej

 • Segregowanie figur, obrazków i przedmiotów wg kryterium koloru, wielkości, kształtu.
 • Kreślenie obszernych kół i zamykanie ich.
 • Wypełnianie konturów kolorem (kredką, farbą).
 • Obwodzenie kredką po śladzie (proste figury i kształty).
 • Pisanie swojego imienia i nazwiska.
 • Zamalowywanie lub kredkowanie dużych wzorów i figur różnymi kolorami oraz kreskowanie pionowo, poziomo i ukośnie.
 • Wypełnianie plasteliną dużych wzorów i figur.
 • Wypełnianie konturów kawałkami papieru lub innych materiałów.
 • Wydzieranie prostych kształtów palcami.
 • Cięcie nożyczkami dowolnie oraz po linii prostej, falistej i łamanej, wycinanie  różnych  kształtów.
 • Wypełnianie plasteliną lub kredką wzoru postaci wg wskazówek
 • Składanie postaci ludzkiej z pociętych części.
 • Rysowanie głowy – uzupełnianie oczu, ust, uszu, itd.
 • Układanie klocków, patyczków wg wzoru i własnego pomysłu.
 • Rysowanie szlaczków po śladzie, uzupełnianie szlaczków.
 • Wałkowanie z plasteliny cienkich wałeczków i obwodzenie nimi po figurach geometrycznych.
 • Wypełnianie kształtów kulkami lub wałeczkami z plasteliny.
 • Praca z komputerem – posługiwanie się myszą.

Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej

 • Składanie obrazka z pociętych części.
 • Układanki z kolorowych figur geometrycznych (kolorowe, różnej wielkości i koloru koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty), „ pawie oczka”.
 • Rysowanie konturów wg podanego wzoru, pogrubianie konturów, rysowanie  konturów przez kalkę techniczną.
 • Wypełnianie konturów kredką lub farbą.
 • Kreślenie różnych kształtów za pomocą kresek łączących wyznaczone  punkty (pisanie po śladzie kropkowym).
 • Uzupełnianie niekompletnych figur.
 • Ukryte figury – wskazywanie figury występujących na rysunku.
 • Wyszukiwanie w tekście takich samych liter, sylab, wyrazów.
 • Odwzorowywanie wyrazów.

Program zajęć rewalidacyjnych opracowała Renata Janik

Czytelniczka portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz