Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy pierwszej

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 18 stycznia 2015 roku.

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy pierwszej xxx

Program został opracowany dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx wydanego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną xxx w dn. Xxx.

Cele ogólne programu

 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości.
 2. Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.
 3. Wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy.

 Cele szczegółowe

 • Wyrównywanie napięcia mięśniowego.
 • Usprawnianie motoryki małej i koordynacji ruchów.
 • Usprawnianie grafomotoryki i ruchów precyzyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności określania relacji przestrzennych.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Doskonalenie koncentracji uwagi.
 • Kształcenie zdolności analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie funkcji słuchowo – językowych.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych.

  

Rodzaje ćwiczeń stosowanych w ramach zajęć rewalidacyjnych

Ćwiczenia sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej

– Rozluźnianie napięcia mięśniowego poprzez:

 • kreślenie w powietrzu i na płaszczyźnie dużych, płynnych ruchów,
 • zamalowywanie pędzlem dużych płaszczyzn z uwzględnieniem różnych kierunków,
 • obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach np. koło, kwadrat, trójkąt,
 • rysowanie po konturach,
 • malowanie dużych form kulistych i szlaczków pędzlem i palcami,
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne.

–  Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej:

 • wycinanki różnego typu,
 • labirynty,
 • kopiowanie obrazków przez kalkę techniczną,
 • gry zręcznościowe, np. z piłką, woreczkiem, balonem,
 • zabawy konstrukcyjne z użyciem klocków, koralików, patyczków.

 

Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne

– Modelowanie w plastelinie.

– Nawlekanie koralików, przeciąganie sznurówek przez otworki.

– Rozcinanie papieru po liniach prostych, łamanych, ukośnych i falistych.

– Wykonanie wycinanek z elementami papieroplastyki ( wykorzystanie „origami”).

– Wydzieranie z papieru zaplanowanych form.

– Zamalowywanie małych przestrzeni kredkami np. obrazków.

– Łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą.

– Pogrubianie konturu, czyli wodzenie po wzorze.

– Prowadzenie linii między dwiema liniami, np. „wędrówka w labiryncie”.

– Zamalowywanie małych pól według oznakowania.

– Rysowanie znaków graficznych po zakropkowanych wzorach.

– Obrysowywanie szablonów od wewnątrz i zewnętrznie.

– Rysowanie szlaczków i kształtów literopodobnych oraz liter.

– Dokończenie zaczętego wzoru.

Ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia

 – Klasyfikowanie obrazków, przedmiotów wg określonych cech.

– Układanie historyjek obrazkowych z uwzględnieniem związków przyczynowo – skutkowych.

– Gry rozwijające logiczne myślenie.

– Rozwiązywanie łamigłówek i zagadek.

– Rozwiązywanie rebusów.

Ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość i koncentrację uwagi

 – Układanki, puzzle, tangramy itp.

– Memory, domina.

– Odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami różniącymi się drobnymi szczegółami.

– Zapamiętywanie przedmiotów.

– Łączenie punktów, obrysowywanie szablonów, rysowanie po śladzie.

– Dyktanda graficzne wg instrukcji nauczyciela.

– Zabawy konstrukcyjne.

Ćwiczenia percepcji słuchowej oraz rozwijanie funkcji językowych

– Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej:

 • różnicowanie słów podobnie brzmiących,
 • podawanie liczby głosek w wyrazie,
 • podawanie głoski ze względu na jej lokalizację,
 • podawanie liczby sylab w wyrazie,
 • podawanie sylaby ze względu na jej lokalizację,
 • kończenie zaczętego wyrazu,
 • podział lub synteza wyrazu; sylabowa, głoskowa.

– Ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie i wzbogacające słownik:

 • uściślanie rozumienia znaczenia pojedynczych wyrazów,
 • słuchanie treści opowiadań podawanych ustnie,
 • nazywanie przedmiotów, cech, czynności, kolorów, części ciała,
 • opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych,
 • zabawy i ćwiczenia gramatyczne,
 • zabawy słowne wdrążające do stosowania prawidłowych konstrukcji składniowych.

– Ćwiczenie pamięci słuchowej:

 • nauka krótkich wierszyków,
 • ćwiczenie pamięci sekwencyjnej ( powtarzanie sekwencji sylab ),
 • układanie i powtarzanie zdań,
 • nauka i układanie wyliczanek,
 • powtarzanie rymowanek.

Ćwiczenia usprawniające pamięć i percepcję wzrokową

 – Ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym i abstrakcyjnym:

 • obserwacja najbliższego otoczenia – określanie cech zauważonych przedmiotów,
 • dobieranie jednakowych par przedmiotów, obrazków,
 • dobieranie elementów wg wskazanych kryteriów,
 • układanie, budowanie, zabawy konstrukcyjne wg podanego wzoru z klocków, figur geometrycznych,
 • rozpoznawanie figur płaskich, uzupełnianie niepełnych konturów figur,
 • tworzenie zbioru figur wg jednej cechy,
 • układanie obrazków pociętych na mniejsze kawałki,
 • układanie puzzli,
 • wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi,
 • zabawy doskonalące pamięć wzrokową: „co tu się zmieniło?”, „czego brakuje?”
 • uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach,
 • odwzorowywanie i odtwarzanie figur, przedmiotów, symboli i znaków.

– Ćwiczenia na materiale literowym:

 • dobieranie par jednakowych liter,
 • rozpoznawanie i nazywanie liter,
 • dobieranie liter wielkich do małych, drukowanych do pisanych,
 • utrwalenie kształtu liter, np. lepienie z plasteliny,
 • układanie sylab z podanych liter,
 • segregowanie sylab i wyrazów wg określonego kryterium,
 • podkreślanie liter wyrazach,
 • tworzenie wyrazów z sylab,
 • uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach,
 • czytanie sylab, wyrazów,
 • podział zdań na wyrazy.

Ćwiczenia utrwalające podstawowe pojęcia matematyczne, w tym orientację przestrzenną

 – Wyodrębnianie i tworzenie zbiorów przedmiotów wg określonego warunku.

– Porównywanie liczebności dwóch zbiorów.

– Porządkowanie zbiorów wg ich liczebności.

– Opracowanie liczb w zakresie dostępnym uczniowi:

 • czytanie i pisanie nowej liczby
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie poznanej liczby.

– Określanie miejsca i kierunku położenia przedmiotów w przestrzeni,

– Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała ( prawa, lewa strona).

– Określanie wielkości przedmiotów względem siebie.

– Rozwiązywanie prostych zadań z treścią.

– Nazywanie dni tygodnia i miesięcy w roku.

Opracowanie: mgr Edyta Maroszek

 

Bibliografia

Chmielewska E.: Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Kielecka Oficyna Wydawnicza, Kielce, 1995.

Klaczak M. i Majewicz P. (red.): Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006.

Miązek D.: Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi ze specyficznymi problemami w uczeniu się, Wydawnictwo Edukacyjne, Łódź.

Naprawa R., Maternicka K., Tanajewska A.: Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 2008.

Ściągnij

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz