Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 lutego 2020 roku.

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa: I

Osoba prowadząca:

Tygodniowa liczba godzin: 2

Czas realizacji programu: rok szkolny I etap edukacyjny

Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w …………….. określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr ……………….., analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z rodzicami.

1. Zalecenia wynikające z orzeczenia:

 • indywidualizacja pracy z uczniem
 • dostosowanie wymagań i metod pracy
 • ścisła współpraca z rodzicami
 • rozwijanie mocnych stron oraz umiejętności
 • pracowanie w oparciu o pozytywne wzmocnienia, pochwały, nagradzanie
 • wprowadzenie prostego i klarownego systemu motywacyjnego
 • dostosowanie otoczenia do potrzeb sensorycznych
 • zapewnienie życzliwej atmosfery
 • zadbanie o to, aby w otoczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających
 • w razie potrzeby wydłużanie czasu na wykonanie zadania
 • kontrolowanie tego, czy dziecko zrozumiało polecenie
 • częste powtarzanie materiału
 • budowanie stałej struktury otoczenia
 • stosowanie pomocy wizualnych
 • umożliwianie uczenia się wielozmysłowego
 • stosowanie naprzemienności działań
 • uczenie wyrażania własnych emocji w sposób akceptowany społecznie
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego
 • umożliwianie realizowania nasilonej potrzeby ruchu

2. Cele ogólne:

 • rozwijanie mocnych stron i kształtowanie pozytywnej samooceny ucznia
 • rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz interpersonalnych
 • doskonalenie samodzielności
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka

3. Metody pracy:

 • TUS – trening umiejętności społecznych
 • metody słowne
 • metody oglądowe
 • metody aktywizujące, np. burza mózgów, linia czasu, mapa pamięci
 • metody praktyczne, np. samodzielnych doświadczeń
 • metoda niedokończonych zdań
 • elementy bajkoterapii
 • elementy metody Dobrego Startu
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • elementy metody czytania globalnego G. Domana
 • elementy integracji sensorycznej
 • gry i zabawy edukacyjne
 • elementy terapii behawioralnej
 • elementy Pedagogiki Zabawy wg Klanzy

4. Zasady obowiązujące w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością:

 • zasada indywidualizacji
 • zasada powolnego stopniowania trudności
 • zasada korekcji zaburzeń
 • zasada kompensacji zaburzeń
 • zasada systematyczności
 • zasada ciągłości oddziaływania terapeutycznego
 • zasada wzmacniania pozytywnego

5. Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym:

a) rozwijanie kompetencji komunikacyjnych:

 • dzielenie wspólnego pola uwagi
 • nawiązywanie harmonijnych, przyjaznych relacji z innymi ludźmi; uczenie zwrotów inicjujących i podtrzymujących rozmowę
 • autoprezentacja
 • inicjowanie i prowadzenie rozmowy
 • aktywne słuchanie
 • komunikacja w kontekście społecznym – zadawanie pytań, zdobywanie informacji, wyrażanie próśb i potrzeb, odmawianie
 • jasne przekazywanie informacji
 • rozpoznawanie znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
 • wykorzystywanie komunikatów niewerbalnych

b) rozwijanie sfery społecznej i emocjonalno-motywacyjnej:

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych osób
 • rozwijanie zdolności rozumienia siebie, ludzi, sytuacji i norm społecznych
 • zdolność do rozumienia i kontrolowania własnych uczuć i zachowań
 • rozumienie uczuć innych
 • praca nad wyrażaniem emocji – wyrażanie emocji przez gesty, mimikę
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie
 • rozwijanie umiejętności zachowywania się adekwatnie do sytuacji
 • przestrzeganie ustalonych reguł

c) rozwijanie samodzielności:

 • planowanie czynności i wykonywanie ich etapami
 • wdrożenie do samokontroli podczas wykonywania czynności dnia codziennego

6. Proponowane oddziaływania (przykładowa aktywność ucznia):

a) rozwijanie kompetencji komunikacyjnych:

 • witanie się i żegnanie z nauczycielem: mówienie dzień dobry i do widzenia
 • używanie słów: przepraszam, dziękuję, proszę w odpowiedniej sytuacji
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i uczuć
 • odczytywanie gestów i emocji
 • rozumienie i wykonywanie poleceń nauczyciela
 • ćwiczenia wyrazistego i cichego wypowiadania się
 • zabawa w ciszę, zabawa w głuchy telefon
 • rozszerzanie zasobu słownictwa dotyczącego treści zaobserwowanych w otoczeniu, na ilustracji
 • grupowanie obrazków, przedmiotów według pojęć i kategorii (synonimy, antonimy, uogólnianie)
 • rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem
 • rozwijanie wypowiedzi i zdań
 • łączenie przedmiotów, ilustracji mających cechy przeciwstawne
 • słuchanie opowiadań, bajek
 • wyodrębnianie elementów akcji, dobieranie elementów ilustracji do słyszanej bajki, opowiadania
 • dostrzeganie zmian odwracalnych i nieodwracalnych
 • układanie prostych ciągów logiczno-rytmicznych wynikających z naturalnych przemienności
 • zabawy w kończenie zdań, „prawda/fałsz”
 • słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, dostrzeganie nonsensów

b) rozwijanie sfery społecznej i emocjonalno-motywacyjnej:

 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych emocji
 • dobieranie elementów do podanych stanów emocjonalnych
 • niewerbalne odczytywanie, okazywanie swoich emocji
 • wdrażanie do współdziałania z osobą dorosłą
 • stwarzanie okazji dla dokonywania dziecięcych wyborów
 • uczenie czekania na swoją kolejkę
 • wdrażanie dziecka do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz dbanie o własne zdrowie
 • dobieranki obrazkowe
 • gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój społeczny i emocjonalny (np. „witamy się częściami ciała, „lustrzane odbicie”)
 • pozytywne wzmacnianie zachowań społecznie akceptowanych
 • rozładowywanie napięć poprzez wyciszanie i relaksację dziecka
 • poznawanie informacji o sobie i swojej rodzinie (np. opisywanie domu, w którym dziecko mieszka)

c) rozwijanie samodzielności:

 • zabawy tematyczne
 • oglądanie i poznanie przeznaczenia wybranych urządzeń elektrycznych
 • kształtowanie nawyku mycia rąk w konkretnych sytuacjach
 • wdrażanie do samodzielnego mycia rąk, twarzy
 • samodzielne nakładanie wybranych elementów garderoby
 • naśladowanie czynności nakładania poszczególnych elementów odzieży
 • dobieranie elementów garderoby do poszczególnych części ciała np.: buty na nogi, czapka na głowę
 • wyszukiwanie właściwych obrazków, nazywanie ich, określanie przeznaczenia
 • dobieranie odzieży do panujących warunków pogodowych
 • przekładanie guzików przez dziurki, zasuwanie suwaków, zapinanie rzepów
 • zabawy z drewnianym butem, przekładanki ze sznurówkami
 • wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków

7. Oczekiwane rezultaty:

 • wzmocnienie aktywności chłopca w życiu społecznym
 • rozwinięcie potencjału ucznia

8. Ewaluacja programu

Oddziaływania będą monitorowane i konsultowane na bieżąco z nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami ucznia. Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie ewaluowany co najmniej raz w semestrze (WOPFU oraz wpis w dzienniku), a następnie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.

Autor: Magdalena Mielcarek-Olejnik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz