Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 czerwca 2019 roku.

Chłopiec siedzi w ławce i uzupełnia kartę pracy

Uczeń: XXX

Klasa: II

Osoba realizująca program – XXX

Forma realizacji – zajęcia indywidualne

Wymiar godzin – dwie godziny tygodniowo

Czas realizacji – rok szkolny 2018/2019 r.

Program opracowany na podstawie:

 • zaleceń i diagnozy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w … zawartych w orzeczeniu nr … o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
 • rozmów z rodzicami.
1. Diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Zaznaczył się istotny spadek w zakresie ogólnych zdolności poznawczych chłopca. Aktualna ogólna sprawność ucznia kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Uczeń przejawia poważne trudności w zakresie rozumowania płynnego. Prezentowany poziom wiedzy ogólnej świadczy o poważnych trudnościach w tym obszarze. Chłopiec posiada bardzo wąski zakres słownictwa, ma trudności z definiowaniem pojęć, dostrzeganiem absurdów w materiale obrazowym. Występują poważne trudności w zakresie szacowania i rozwiązywania zadań. Na niskim poziomie kształtują się zdolności orientacji przestrzennej oraz rozumienia pojęć w tym obszarze. Chłopiec rozpoznaje niektóre litery alfabetu, ale nie potrafi samodzielnie ich odtworzyć. Ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej, z wyodrębnieniem głosek. Nie rozumie tekstu czytanego. Sprawność grafomotoryczna jest obniżona. Pismo niekształtne, nie mieści się w liniaturze. Mowa zdaniowa zaburzona pod względem artykulacyjnym. Nie zawsze właściwie rozumie i interpretuje obowiązujące normy i zachowania społeczno-moralne. Ma problemy w kontrolowaniu potrzeb fizjologicznych.

2. Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie rewalidacji indywidualnej

Objąć zajęciami rewalidacyjnymi z oligofrenopedagogiem w czasie których: prowadzić systematyczne ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie najsłabiej ukształtowanych procesów poznawczych i umiejętności tj. pamięci słuchowej i wzrokowej, wyobraźni przestrzennej, funkcji wzrokowo przestrzennych, myślenia przyczynowo-skutkowego, słowno-pojęciowego, arytmetycznego.

3. Cele zajęć rewalidacyjnych:
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju umysłowego i społecznego na miarę indywidualnych możliwości ucznia;
 • wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji;
 • wspomaganie zdobywania umiejętności czytania, pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.
4. Organizacja zajęć:
 • zapewnienie życzliwej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa;
 • stosowanie przerw podczas zajęć;
 • przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych;
 • dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka;
 • organizacja zajęć w sposób ciekawy dla dziecka przez dobór zróżnicowanych metod i technik;
 • dodatkowe objaśnianie poleceń, tłumaczenie poleceń.
5. Metody wykorzystywane podczas realizacji programu:
 • elementy metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz;
 • elementy metody G. Domana oraz metody sylabowej J. Cieszyńskiej;
 • elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • elementy metody Rudolfa Labana z elementami pedagogiki zabawy;
 • elementy aktywnego słuchania muzyki B. Strauss;
 • metoda ćwiczeń grafomotorycznych H. Tymichowej
 • elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona;
 • elementy biblioterapii, dramy, arteterapii;
 • metody aktywizujące, metody oparte na obserwacji, słowie i praktycznym działaniu;
 • techniki relaksacyjne;
 • metoda wzmocnień pozytywnych;
 • inne wg potrzeb.
6. Środki dydaktyczne wykorzystywane w pracy z uczniem:
 • materiał obrazkowy;
 • materiał abstrakcyjny (geometryczny i literowy – bez czytania);
 • materiał literowy;
 • materiał wyrazowy;
 • edukacyjne gry planszowe;
 • pacynki, kukiełki;
 • liczmany;
 • instrumenty muzyczne; nagrania piosenek, różnych dźwięków;
 • różnorodne materiały do prac plastycznych;
 • edukacyjne programy i gry komputerowe;
 • odpowiednia literatura;
 • „magiczny dywan”;
 • inne -w zależności od potrzeb.
7. Tematyka zajęć rewalidacyjnych

Tematy związane z: porami roku, aktualnymi świętami i uroczystościami, zainteresowaniami ucznia. Osoba prowadząca dostosowuje temat zajęć do potrzeb.

Pobierz cały dokument

 

Autor: Aneta Maniak – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz