Rozpoznawanie stanów emocjonalnych – scenariusz zajęć z rewaliadcji

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 maja 2019 roku.

Temat: Spotkanie z Brzydkim Kaczątkiem – doskonalenie rozpoznawania stanów emocjonalnych.

 

Cele zajęć

Ogólne:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych
 • różnicowanie stanów emocjonalnych w zależności od kontekstu sytuacyjnego
 • doskonalenie umiejętności naśladowania
Operacyjne – uczeń potrafi:
 • rozpoznać i nazwać swój nastrój w danym fragmencie baśni
 • rozpoznać i nazwać uczucia bohatera literackiego w zależności od kontekstu sytuacyjnego
 • podać tytuł baśni, z której pochodzi postać przedstawiona na ilustracji
 • naśladować ruchy postaci z baśni
 • ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej

Metody pracy:

 • podająca: pogadanka wstępna
 • ćwiczebna: rozwiązywanie zadań, ćwiczenia ruchowe
 • problemowa: samodzielne wykonywanie zadań

Forma pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

graficzne symbole przedstawiające uczucia, baśń pt. ,,Brzydkie Kaczątko” (w: ,,Baśnie,” J. C. Andersen, Kraków 2000), obrazek do pokolorowania, napisy z rozsypanki wyrazowej, nożyczki

Szczegółowy przebieg zajęć

I  Zajęcia wstępne

1. Przywitanie z uczniem

2. Przedstawienie planu pracy na lekcji

II Zajęcia zasadnicze

1. Rozpoznawanie nastroju

Przebieg: Na stoliku leżą symbole graficzne uczuć (zadowolenie, smutek, złość, strach). Dziecko wybiera ten symbol, który ilustruje obecny stan jego nastroju.

2. Kolorowanie obrazka

Przebieg: Dziecko koloruje obrazek przedstawiający tytułową postać z baśni „Brzydkie Kaczątko”. Nazywa postać i podaje tytuł baśni.

3. Zabawa ruchowa

Przebieg: Dziecko przy pomocy prowadzącego przypomina sobie inne postaci z baśni, np. mama – kaczka, kaczątka, dzikie gęsi, łabędzie. Dziecko naśladuje ich ruchy.

4. Rozsypanka wyrazowa

Przebieg: Dziecko wycina napisy i z rozsypanki wyrazowej układa zdanie – „Brzydkie Kaczątko cieszy się, że jest pięknym łabędziem”.

5. Odgadywanie uczuć

Przebieg: Prowadząca czyta wybrane fragmenty baśni pt. ,,Brzydkie Kaczątko”. Dziecko odgaduje uczucia bohatera znajdującego się w różnych sytuacjach, podnosząc do góry odpowiedni symbol graficzny.

III Zajęcia końcowe

1. Podsumowanie lekcji

2. Uporządkowanie miejsca pracy

3. Pożegnanie

 

Rozpoznawanie stanów emocjonalnych – scenariusz zajęć z rewaliadcji opracowała: Renata Banach – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz