Sprawozdanie z pracy nauczyciela rewalidacji w roku szkolnym 2020/2021

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 czerwca 2021 roku.

Nazwisko i imię nauczyciela:

Magdalena Świst-Madejek

Rok szkolny:

2020/2021              

Data:

12.06.2021 r.

W mijającym roku szkolnym 2020/2021 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z klas: I, IV-V, VI, VII-VIII szkoły podstawowej. Tą formą pomocy w ciągu całego roku objęłam 21 uczniów. Ponadto, prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym (5 osób). Realizowałam także zajęcia surdopedagogiczne z 3 uczniami z wadą słuchu, polegające przede wszystkim na intensywnej stymulacji funkcji słuchowych (odbiór dźwięków, lokalizowanie źródeł dźwięku, usprawnianie słuchu fonematycznego, tworzenie zasobu pojęciowego oraz kategoryzacja), na budowaniu słownika czynnego i biernego, kształtowaniu wrażliwości słuchowej oraz usprawnianiu umiejętności wypowiedzi zdaniowej. W przypadku dziecka najmłodszego (na poziomie klasy I szkoły podstawowej – 1 dziecko z wadą słuchu), zajęcia bazowały na systematycznym treningu słuchowym, kształtowaniu wypowiedzi ustnej w oparciu o metodę sylabową i symultaniczno-sekwencyjną.

W tym roku, w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego w kontekście koronawirusa COVID – 19 i koniecznością pracy zdalnej na przestrzeni 13 tygodni, również kontynuowałam pracę rewalidacyjną. Uczniowie otrzymali przygotowane spersonalizowane przeze mnie karty pracy na czas nauki w domu. Ponadto, zgodnie z planem zajęć, systematycznie prowadziłam edukację w formie zdalnej, która polegała na indywidualnych bądź grupowych łączeniach za pomocą programu Microsoft Office TEAMS. W przypadku uczniów klas starszych, często uzupełnione karty pracy wracały do mnie drogą elektroniczną, dzięki czemu miałam wgląd w podejmowaną przez nich aktywność. Pracując zdalnie, dbałam także o to, aby uczniowie nie tylko wykonali przygotowane przeze mnie materiały (często z wykorzystaniem różnych programów jak np. Power Point, dających bezpośredni wgląd w wykonane zadanie), ale przede wszystkim potrafili rozmawiać, sygnalizować swoje potrzeby, tworzyć relację z nauczycielem, niezależnie od formy, sposobu i miejsca pracy.

Prowadzone przeze mnie zajęcia rewalidacyjne realizowałam systematycznie, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej i w oparciu o aktualne orzeczenie. Szczególny nacisk położyłam na rozwijanie, doskonalenie i usprawnianie podstawowych technik szkolnych, opóźnionych w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych oraz procesów myślenia i mowy.

Wyżej wymieniony rodzaj zajęć jest tą formą pracy terapeutycznej, którą bardzo lubię i która sprawia mi osobistą zawodową satysfakcję. W tym roku dodatkowo w wyniku czasowego zawieszenia zajęć, stanęłam po raz kolejny przed wyzwaniem organizacji zajęć rewalidacyjnych w formie zdalnej. Zależało mi ogromnie na tym, by zamknięci w swoich domach uczniowie, nie pozostali obojętni i zamknięci na moje działania. Staram się, by podejmowane przeze mnie zadania były rzetelnie przemyślane i zaplanowane, gdyż służy to optymalizacji całego procesu terapeutycznego. Ponadto, ważny jest dla mnie aspekt indywidualnych uwarunkowań i predyspozycji każdego z uczniów, co oznacza, że zajęcia rewalidacyjne traktuję nie tylko jako czas pracy terapeutycznej/dydaktycznej, ale także jako możliwość indywidualnej rozmowy, poszukiwania przez uczniów zrozumienia ich problemów, czy budowania poczucia ich wartości oraz wiary w siebie.

Moim głównym zadaniem jest przede wszystkim uzmysłowienie uczniom potrzeby zdobywania wiedzy i podejmowania wysiłku intelektualnego. Stąd też prowadzę zajęcia w taki sposób, by uczniowie na miarę swoich możliwości zrozumieli jak najwięcej, rozbudzili chęć poznawczą i trenowali to, co przysparza im najwięcej trudności, by stopniowo eliminować problemy. Każdorazowo staram się kierować zasadą indywidualizacji, akceptacji oraz stopniowania trudności. Nie jest to zadanie łatwe (szczególnie pokazał i wręcz uwydatnił to czas nauczania w formie zdalnej), ponieważ wymaga ode mnie stałego poszukiwania właściwych, dydaktycznie dobrych materiałów, a przede wszystkim doboru środków, metod i form do psychofizycznych i edukacyjnych możliwości uczniów.

Praca w obszarze rewalidacji jest dla mnie wyzwaniem, które podejmuję z ogromną chęcią i zaangażowaniem, skłania mnie także do systematycznego wewnętrznego i zawodowego rozwoju, do analizy własnych działań i korekty popełnianych błędów. Ponadto, prowadzone przez siebie zajęcia uważam tylko wówczas za wartościowe, gdy są atrakcyjne dla uczniów i pozwalają doskonalić i rozwijać ich możliwości. Systematycznie dokonuję obserwacji postępów, analizuję niepowodzenia uczniów w oparciu o stosowne dokumenty, wytwory ich prac, rozmowę z nauczycielami/wychowawcami/innymi specjalistami. Permanentnie uczę się świata dzieci, z którymi przebywam, a co za tym idzie rozumienia ich potrzeb, pragnień i dążeń, gdyż to rzutuje bezpośrednio na jakość prowadzonych zajęć. Staram się sprostać stawianym mi wymaganiom najlepiej jak potrafię, rzetelnie prowadząc zajęcia oraz okazując wszystkim uczniom cierpliwość, zrozumienie i potrzebne wsparcie.

Szczegółowe cele prowadzonych przeze mnie zajęć rewalidacyjnych skoncentrowane były w tym roku szkolnym przede wszystkim na:

 • rozbudzaniu aktywności poznawczej
 • usprawnianiu spostrzegawczości, pamięci i percepcji wzrokowej
 • kształceniu funkcji słuchowo-językowych w zakresie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej
 • wzbogacaniu słownictwa dziecka, rozwijaniu mowy
 • kształtowaniu kompetencji społecznych i komunikacyjnych
 • doskonaleniu umiejętności czytania i pisania, liczenia, mierzenia
 • doskonaleniu umiejętności matematycznych
 • wyrównaniu zaburzeń rozwojowych
 • kształtowaniu umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia
 • wspieraniu uczniów w rozwoju emocjonalnym – redukowanie zachowań niepożądanych, rozładowywanie negatywnych emocji
 • wykorzystywaniu mocniejszych stron funkcjonowania uczniów, w celu budowania pozytywnej samooceny
 • budzeniu wiary we własne możliwości, inspirowaniu do ujawniania zainteresowań
 • wydłużaniu czasu koncentracji uwagi
 • wzmacnianiu motywacji wewnętrznej do systematycznego podejmowania wysiłku intelektualnego
 • doprowadzeniu uczniów do poprawnego posługiwania się mową czytaną i pisaną oraz wyrównanie innych trudności w nauce szkolnej

W swojej pracy bazuję na:

 • daktylografii
 • języku migowym
 • multimedialnych technikach komputerowych i programach edukacyjnych (np. „Klik uczy czytać”, „Klik uczy liczyć”, „Klik uczy pisać”, „Porusz umysł”, „Word”, „Łamigłówki dla dzieci”, itp.)
 • technikach rozwijających koncentrację uwagi
 • anegdocie i opowiadaniu
 • grach edukacyjnych
 • rebusach, krzyżówkach, itp.
 • treningu czytania (ćwiczenie techniki i tempa)

Wnioski z prowadzonych zajęć:

 • uczniowie uczestniczą w zajęciach systematycznie
 • za atrakcyjne uważają zadania w postaci krzyżówek, rebusów, zagadek
 • chętnie wykonują zadania, dzięki którym doskonalą pamięć słuchową i koordynację wzrokowo-ruchową, np. pisanie ze słuchu, przepisywanie tekstu przy użyciu komputera
 • praca w małych grupach sprzyja podejmowaniu wysiłku i systematycznej pracy; ponadto uczniowie chętniej wypowiadają się na dowolne tematy, dbają o jakość rozmowy, zwracają uwagę na ważne aspekty komunikacji, jak słuchanie i spokojne mówienie właśnie w mniejszym gronie
 • zindywidualizowane podejście daje uczniom komfort pracy i poczucie bycia kimś ważnym, zauważonym, docenionym
 • starsi uczniowie starają się konstruować wypowiedzi ustne i pisemne z większą poprawnością
 • uczniowie klas programowo wyższych chętniej podejmują pracę z tekstem – czytają samodzielnie po cichu, odpowiadają na pytania do tekstu, dokonują analizy
 • starsi uczniowie potrafią dłużej skupić uwagę na powierzonym zadaniu
 • w przypadku niektórych uczniów zauważalna jest poprawa w zakresie techniki i tempa czytania
 • trudność sprawiają uczniom zadania polegające na dostrzeganiu związku między przyczyną, a skutkiem
 • uczniowie niezbyt chętnie wykonują zadania matematyczne wymagające działań typu: mnożenie, dzielenie, zadania z określaniem części, wielkości, różnicy, ułamków, procentów
 • zasadne jest dalsze prowadzenie zajęć w małych grupach (w miarę możliwości po 2 osoby)

Sprawozdanie z pracy nauczyciela rewalidacji opracowała: Magdalena Świst-Madejek – Czytelniczka Portalu

Nauczyciele prowadzący rewalidację zobowiązani są na koniec roku do oceny efektywności swoich działań, a tym samym do dokonania oceny postępów dziecka/ucznia i sformułowania wniosków dotyczących dalszej pracy. Przykładowa ocena postępów ucznia przygotowana przez eksperta naszego Portalu dostępna jest TUTAJ.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz