Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 maja 2020 roku.

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z …..

nr orzeczenia …..

rok szkolny 2019/2020

Zajęcia rewalidacyjne z …… prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ….. określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr ….., analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą ucznia.

W pracy z uczniem skupiałam się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron i kształtowaniu pozytywnej samooceny ucznia oraz rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych. Ponadto doskonaliłam samodzielność ucznia, kształtowałam umiejętności radzenia sobie z emocjami i stymulowałam ogólny rozwój chłopca.

Pracowałam wg zaleceń wynikających z orzeczenia. Przede wszystkim indywidualizowałam pracę z uczniem, dostosowywałam wymagania i metody pracy, współpracowałam z mamą ucznia, rozwijałam mocne strony oraz umiejętności chłopca, pracowałam w oparciu o pozytywne wzmocnienia i pochwały. Starałam się zapewniać podczas zajęć życzliwą atmosferę, dbałam o to, aby w otoczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających.

Chłopiec dość chętnie wykonywał zadania, choć często potrzebował zachęty, czasami konieczne było wydłużenie czasu na wykonanie zadania. Uczeń wymagał częstego kontrolowania tego, czy zrozumiał polecenie, częstego powtarzania materiału. Najlepiej pracował, gdy stosowano wizualne pomoce dydaktyczne, gdy umożliwiono mu uczenie się wielozmysłowe, stosowano naprzemienność działań i gdy umożliwiano mu realizowanie nasilonej potrzeby ruchu.

Zauważa się wzmocnienie aktywności chłopca w życiu społecznym i rozwinięcie jego potencjału. Uczeń poczynił postępy w sferze emocjonalno-społecznej. Często podejmuje kontakty z rówieśnikami, lubi z nimi rozmawiać, często opowiada kolegom o tym, co go interesuje. Stara się przestrzegać norm i zasad panujących w grupie. Zwykle pamięta o kulturze spożywania posiłków. Stara się być samodzielny. Uczeń stara się być spokojny w miejscach publicznych, podczas wyjść ze szkoły. Jego reakcje emocjonalne jednak jeszcze nie zawsze są adekwatne do sytuacji. Zdarza się, że chłopiec jest silnie pobudzony psychoruchowo.

 Wnioski do dalszej pracy:
  • należy kontynuować wszelkie działania ze strony nauczycieli i specjalistów, aby zapewnić chłopcu dalszy rozwój umiejętności
  • zaleca się, aby w dalszym ciągu pracowano nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy
  • powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą
  • wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych
  • nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój ucznia

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych opracowała: Magdalena Mielcarek-Olejnik – Czytelniczka Portalu

Wzory dokumentów przygotowane przez ekspertów portalu
Na portalu można zakupić przykładową ocenę efektywności zajęć rewalidacyjnych przygotowaną przez naszego eksperta: OCENA EFEKTYWNOŚCI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – SKLEP
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz