Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w SOSW dla Niesłyszących

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 marca 2021 roku.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących

rok szkolny 2020/21

Wychowawcy grupy:

W bieżącym roku szkolnym zaplanowane są następujące zadania:

I. Prowadzenie dokumentacji

 1. Dziennik zajęć wychowawczych.
 2. Zeszyt obserwacji grupy.
 3. Dzienniczek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz samodzielnych wyjść z internatu.
 4. Korespondencja oraz dokumentacja obowiązująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

II. Organizacja zespołu klasowego i adaptacja w nowym roku szkolnym

 1. Przyjmowanie młodzieży do internatu – przydział pokoi i ich zagospodarowanie.
 2. Przypomnienie wychowankom regulaminu internatu, rozkładu dnia, przepisów bhp i p. poż.
 3. Wybory samorządu grupy.
 4. Kształtowanie właściwego współżycia w grupie – pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 5. Zdobywanie zaufania wychowanków w celu wzmocnienia wizerunku wychowawcy.
 6. Mobilizowanie rodziców/opiekunów prawnych do częstych kontaktów z wychowawcą oraz współpracy ze szkołą.
 7. Informowanie rodziców/opiekunów prawnych o zachowaniu i bieżących problemach wychowanka.

III. Poznanie młodzieży, ich potrzeb oraz możliwości rozwoju

 1. Kształtowanie umiejętności współżycia w środowisku społecznym.
 2. Prowadzenie zajęć integrujących grupę (organizacja imienin, urodzin, spotkań świątecznych).
 3. Poznanie środowiska lokalnego wychowanków.
 4. Aktualizacja obowiązującej dokumentacji w oparciu o wywiad, ankiety, rozmowy z rodzicami/opiekunami.
 5. Obserwacja uczniów podczas różnych zajęć świetlicowych:
  • aktywności uczniów
  • jakości wykonywanej pracy
  • przejawów zachowania w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników szkoły.
 6. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi i wychowawcami internatu w celu ujednolicenia metod pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 7. Pomaganie słabszym kolegom, zapobieganie zjawisku segregacji społecznej wśród młodzieży.
 8. Wpajanie poczucia bezpieczeństwa w grupie wychowawczej i internacie.

IV. Współżycie w zespole oraz rozwijanie samodzielności młodzieży oraz współodpowiedzialności za wygląd i dobre imię szkoły

 1. Zapoznanie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (z naciskiem na ocenę z zachowania).
 2. Wyrabianie poczucia przynależności młodzieży do grupy oraz samopomocy koleżeńskiej.
 3. Aktywizowanie uczniów do działań na rzecz szkoły (samorząd szkolny, kółka zainteresowań, kluby sportowe), udział w organizowanych imprezach szkolnych.
 4. Wyrabianie szacunku u uczniów wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności oceny i samooceny własnego zachowania i osiągnięć w nauce.
 5. Kształtowanie samodzielności, optymizmu i samoakceptacji.
 6. Wdrażanie wychowanków do poszanowania własności wspólnej i osobistej.

V. Wyrabianie nawyków kulturalnych i estetycznych

 1. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w dorosłym życiu – praca nad wpajaniem zasad:
  • kultury osobistej, higieny, kultury ubioru, gestu, słowa, punktualności, utrzymania porządku, poszanowania mienia, obowiązkowości, systematyczności, asertywności, prawa do własnego zdania.
 2. Dbałość o dobre imię internatu – praca na rzecz internatu i grupy, utrzymanie ładu i porządku w pokojach, dostosowanie do regulaminu internatu.
 3. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami społecznymi zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi (m.in. PZG).
 4. Kultywowanie zwyczajów i obrzędów polskiej tradycji (Wigilia, choinka, akcentowanie więzi rodzinnych).
 5. Wyrabianie u młodzieży poczucia patriotyzmu:
  • poznanie kalendarium świąt dni narodowych
  • informowanie o wydarzeniach patriotyczno-kulturalnych.
 6. Wdrażanie właściwych zasad i reguł w relacjach międzyludzkich np. stosowanie poprawnych zwrotów grzecznościowych.
 7. Wdrażanie do poprawnego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej i miejscach publicznych (np. kino, muzeum).
 8. Kulturalne zachowanie się podczas spożywania posiłków w stołówce.

VI. Nauka

 1. Zapewnianie korzystnych warunków do nauki – przestrzeganie godzin nauki własnej.
 2. Organizowanie pomocy w nauce (doskonalenie umiejętności posługiwania się encyklopedią, słownikami oraz umiejętnego wykorzystania zasobów Internetu).
 3. Mobilizowanie do systematycznego poszerzania wiedzy i doskonalenia metod pracy własnej.
 4. Przygotowanie do pracy samokształceniowej.
 5. Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, propagowanie książki i czasopisma jako źródeł wiedzy i rozrywki.
 6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych grupy.
 7. Mobilizowanie młodzieży do uzyskiwania jak najlepszych efektów w nauce oraz utrzymania wysokiej frekwencji.
 8. Zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych organizowanych w szkole.
 9. Motywowanie uczniów do uzyskiwania wyższego poziomu wykształcenia.

VII. Zdrowie

 1. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych (dozór nad zajęciami higieniczno-porządkowymi).
 2. Zwracanie uwagi na higienę pracy umysłowej – odpowiednia ilość snu.
 3. Motywowanie do racjonalnego odżywiania.
 4. Propagowanie ekologicznego stylu życia współczesnego człowieka.
 5. Profilaktyka uzależnień z uświadamianiem na temat współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 6. Informowanie oraz utrwalanie wiedzy z zakresu właściwego i bezpiecznego zachowania w czasie podróży, przestrzegania przepisów drogowych, postępowania zgodnego z zasadami kodeksu drogowego oraz cywilnego.

VIII. Poznawanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków

 1. Przygotowanie gier i zabaw świetlicowych.
 2. Prowadzenie różnych form zajęć plastycznych.
 3. Moje hobby – rozwijanie i kształtowanie indywidualnych zainteresowań.
 4. Wspólne oglądanie interesujących filmów.
 5. Mobilizowanie młodzieży do czynnego udziału w zajęciach i imprezach organizowanych na terenie internatu (imprezy Andrzejkowe, karnawałowe, Walentynki, Dzień Głuchego, Wigilia, Śniadanie Wielkanocne).

IX. Organizowanie wycieczek – wyjścia integracyjne

 1. Organizowanie wyjść integracyjnych na terenie Krakowa (np. kino, kawiarnia, teatr).
 2. Wyjazdy na praktyki w ramach uczestnictwa w projektach unijnych Erasmus+.
 3. Organizowanie wyjść związanych z poszerzaniem i utrwalaniem wiedzy nabytej w szkole (muzea, wystawy, miejsca pamięci).

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej nadesłała: Anna Chorabik-Wcisło – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz