Zabawa integrująca grupę – Czy moja postać jest taka sama?

malowanie farbami rękami, ćwiczenia motoryki małej

Temat zabawy: Czy moja postać jest taka sama? Zajęcia integrujące grupę, w której jest uczeń z zespołem Aspergera. Cel główny: stworzenie dziecku z autyzmem możliwości nawiązania pozytywnych relacji z rówieśnikami… Zobacz więcej

Indywidualny program rewalidacji w przedszkolu dla dziecka z zespołem Aspergera

Informacja o dziecku: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr … wydane przez … z dnia …; rodzaj niepełnosprawności – zespół Aspergera Czas trwania i ilość zajęć w tygodniu: … 1…. Zobacz więcej

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z zespołem Aspergera

I. Informacje o dziecku 1. Imię (imiona) i nazwisko: XXX 2. Data i miejsce urodzenia: XXX 3. Podstawa prawna objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NR XXX wydane… Zobacz więcej