Indywidualny program postępowania rewalidacyjnego dla ucznia z zespołem Aspergera

Program postępowania rewalidacyjnego został opracowany na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Nr … wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w …, diagnozy wstępnej przeprowadzonej w październiku 2020 r., rozmów z matką ucznia… Zobacz więcej

Ćwiczenia funkcji poznawczych na bazie zabaw słuchowych

Procesy poznawcze rozwijają się u dziecka poprzez ćwiczenie poszczególnych funkcji poznawczych: spostrzeganie uwaga zapamiętywanie myślenie (procesy myślowe: analiza, synteza, uogólnianie, klasyfikowanie…) mowa. Bazą, na której rozwijają się procesy myślowe są… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla 5-letniego dziecka z autyzmem

Temat zajęć: Stymulowanie funkcji poznawczych – Ufoludki   Prowadzący: Data: Formy pracy: praca indywidualna Metody: rozmowa, metoda zadań stawianych dziecku, metoda praktycznego działania Środki dydaktyczne: kartki z bloku technicznego A4,… Zobacz więcej