Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Aspergera

  uczeń:  xxx Podstawa  objęcia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx z dnia xxx wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną xxx Program opracowano na okres: nauki w gimnazjum Diagnoza: Zespół… Zobacz więcej

Przykładowy IPET dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

Podstawowym dokumentem szkolnym dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Opracowuje go zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i… Zobacz więcej