Zmiany w kształceniu uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Dodatkowe wsparcie dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi 1 stycznia tego roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowego zatrudnienia pedagoga specjalnego, asystenta lub pomocy nauczyciela dla uczniów… Zobacz więcej

Opinia pedagogiczna o uczennicy z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Data ……………. Opinia pedagogiczna o uczennicy ……………………………………………….., urodzonej ………………… Uczennica uczęszcza do klasy piątej, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Podczas zajęć… Zobacz więcej

Przykładowy IPET dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

Podstawowym dokumentem szkolnym dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Opracowuje go zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2012 roku TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2015 roku Czynności organizacyjne Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji 1. Poznanie procedur awansu zawodowego… Zobacz więcej