Jak postępować z uczniem z dysleksją?

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 22 kwietnia 2015 roku.

Dysleksją rozwojową nazywa się specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane one są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Szacuje się, że w Polsce dzieci dyslektyczne stanowią ok. 10 % uczniów.

Jak postępować z uczniem z dysleksją?

Jak postępować z uczniem z dysleksją?

Odmiany dysleksji:

dysleksja (w węższym znaczeniu) – specyficzne trudności w czytaniu

dysortografia – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, w tym błędy ortograficzne

dysgrafia – zniekształcenie strony graficznej pisma

dyskalkulia – specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Wskazówki do pracy z uczniem dyslektycznym

 • Oceniać osiągnięcia we właściwy sposób, udzielać pochwały po każdej poprawnej odpowiedzi.
 • Oceniać wiadomości przede wszystkim na podstawie wypowiedzi ustnych.
 • Oceniać wysiłek i trud włożony w wykonanie zadania, a nie efekty.
 • Nie należy ponaglać podczas czytania i pisania – uczeń dyslektyczny potrzebuje więcej czasu na wykonanie zadania.
 • Cierpliwie czekać, aż uczeń udzieli odpowiedzi; jeżeli odpowiada źle, należy zadać mu pytania pomocnicze.
 • Ograniczyć ilość tekstu do opracowania.
 • Pozwolić pisać ołówkiem, żeby łatwiej poprawić błędy.
 • Upewnić się, czy uczeń zrozumiał odczytywane złożone polecenia.
 • Jasno formułować komunikaty i polecenia.
 • Odpytywać z ławki, nie wywoływać gwałtownie do tablicy, bo może to zwiększyć napięcie emocjonalne.
 • Zwracać uwagę na problemy z koncentracją uwagi i większą męczliwość.
 • Uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela, aby łatwiej komunikować się i kontrolować pracę.
 • Wyrabiać nawyk pracy ze słownikiem ortograficznym podczas wszystkich zajęć.
 • Nie dopuszczać do ośmieszania przed kolegami.
 • Należy wydłużać czas na opanowanie danego materiału bądź zadawać go partiami.
 • Wydłużyć czas na czytanie lektury.
 • Należy stosować w pracy metody polisensoryczne.
 • Zezwalać na pisanie prac kontrolnych na komputerze.
 • Często przeglądać zeszyty ucznia.
 • Nie odrzucać prac napisanych nieczytelnie, uczeń powinien je przeczytać nauczycielowi.
 • Stosować kolorowe pisaki i kredki, samodzielnie tworzyć schematy, tabele, rysunki.
 • Egzekwować i nagradzać systematyczną racę domową.
 • Wymagać systematycznej pracy nad problemem i ją kontrolować.
 • Omawiać trudności ucznia z rodzicami, motywować ich do kontroli wykonywanych ćwiczeń.

Bibliografia

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnych. Materiały dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

http://www.ptd.edu.pl/

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz