Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dziecka w przedszkolu

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 kwietnia 2019 roku.

Chłopiec wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.

 

Imię i nazwisko dziecka:

Data urodzenia:

Rok szkolny: 

I Program został opracowany na podstawie:

1. Wskazań Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określonych w opinii MPPP w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno–pedagogiczną w przedszkolu.

2. Analizy obserwacji dziecka.

II Cele do pracy z dzieckiem:
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • usprawnianie percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi
III Sposoby realizacji celów
CEL SPOSÓB REALIZACJI PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ
Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zwracanie uwagi na korektę chwytu, estetykę i dokładność wykonywanych czynności
 • Ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki (modelowanie, wydzieranie, wycinanie, cięcie nożyczkami, ugniatanie itp.)
 • Czynności manipulacyjne (chwytanie, przekładanie, przewlekanie, wykładanie, wyjmowanie drobnych elementów)
 • Ćwiczenia grafomotoryczne (kalkowanie, obwodzenie, wypełnianie konturów, rysowanie po śladzie, łączenie punktów linią ciągłą, szlaczki, kończenie zaczętego wzoru)
 • Wzrost sprawności manualnej
 • Poprawa sprawności grafomotorycznej
 • Precyzyjne wykonywanie czynności manipulacyjnych
 • Precyzyjny chwyt, prawidłowa postawa ciała i ułożenie ręki podczas pracy
Usprawnianie percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi

 

 • Ćwiczenia na materiale konkretnym i abstrakcyjnym (dobieranie jednakowych par obrazów, układanie, budowanie, zabawy konstrukcyjne, tworzenie zbiorów, wyodrębnianie różnic i podobieństw, uzupełnianki, odwzorowanie figur, przedmiotów i znaków, układnie obrazków, puzzli, itp.)
 • Ćwiczenia na materiale literowym (dobieranki literowe, rozpoznawanie, nazywanie liter, utrwalanie kształtu liter, dzielenie wyrazów na sylaby, segregowanie, podkreślanie liter, czytanie sylab, itp.)
 • Stosowanie wzmocnień pozytywnych w celu zachęcania dziecka do ukończenia podjętej czynności
 • Koncentracja na zadaniu
 • Doprowadzenie rozpoczętej aktywności do końca

 

IV Metody wykorzystywane podczas realizacji programu:
  • elementy metody Pedagogika zabawy
  • elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona
V Zasady prowadzenia zajęć
 • Ograniczenie dystraktorów mogących powodować rozproszenie uwagi.
 • Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka.
 • Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych.
 • Podkreślanie mocnych stron na forum grupy w celu motywowania do dalszych działań.
 • Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
 • Stworzenie odpowiedniej, życzliwej atmosfery.

Podpis specjalistów                                                                                         Podpis rodzica

 

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych opracowała: Anna Olejniczak

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz