Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 maja 2020 roku.

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z …

nr orzeczenia …

rok szkolny 2019/2020

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w … określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr …, analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą chłopca.

W pracy z uczniem skupiałam się przede wszystkim na wspieraniu chłopca w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych oraz usprawnianiu funkcji percepcyjno-motorycznych:

 • doskonaleniu percepcji słuchowej
 • doskonaleniu percepcji wzrokowej
 • podnoszeniu sprawności grafomotorycznej
 • rozwijaniu zdolności koncentracji uwagi.

Ponadto, rozwijałam motorykę dużą, doskonaliłam koordynację wzrokowo-ruchową, wdrażałam ucznia do rozumienia i przestrzegania reguł, rozwijałam umiejętności przewidywania i wnioskowania.

Pracowałam wg zaleceń wynikających z orzeczenia. Przede wszystkim indywidualizowałam pracę z uczniem, dostosowywałam wymagania i metody pracy, współpracowałam z mamą ucznia, rozwijałam mocne strony oraz umiejętności chłopca, pracowałam w oparciu o pozytywne wzmocnienia i pochwały. Starałam się zapewniać podczas zajęć życzliwą atmosferę, dbałam o to, aby w otoczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających.

… dość chętnie wykonywał zadania, choć często potrzebował zachęty, czasami konieczne było wydłużenie czasu na wykonanie zadania. Uczeń wymagał częstego kontrolowania tego, czy zrozumiał polecenie, częstego powtarzania materiału. Najlepiej pracował, gdy stosowano wizualne pomoce dydaktyczne, gdy umożliwiono mu uczenie się wielozmysłowe, stosowano naprzemienność działań i gdy umożliwiano mu realizowanie nasilonej potrzeby ruchu.

U ucznia zauważa się nabycie nowych umiejętności w zakresie edukacyjnym, zwłaszcza w zakresie matematyki. Chłopiec zaczął wykonywać proste obliczenia w pamięci. … potrafi dłużej utrzymać uwagę i skoncentrować się na danym zadaniu. Widać także poprawę funkcji wzrokowych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Wnioski do dalszej pracy:

 • wskazane jest powtórne przebadanie ucznia w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • wskazane jest kontynuowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w formie indywidualnej
 • konieczne jest dalsze stymulowanie sfery poznawczej i funkcji słuchowo-językowych
 • doskonalić należy zdolności adaptacyjne oraz samokontrolę i samodyscyplinę
 • rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań i prowadzenia dialogu
 • należy utrwalać znajomość liter i podejmować próby czytania
 • należy wdrażać do rozumienia i przestrzegania reguł
 • konieczne jest rozwijanie umiejętności wnioskowania i przewidywania.

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych opracowała: Magdalena Mielcarek-Olejnik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz