Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia słabowidzącego – edukacja wczesnoszkolna

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 kwietnia 2020 roku.

Puzzle

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (Załącznik do IPET)

Imię i nazwisko ucznia: XXX

Data sporządzenia dokumentu: XXX

Rodzaj oceny: diagnozująca

Źródło informacji:

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr XXX z dnia XXX roku; opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju nr XXX. Dokumenty wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w XXX.

Rozpoznanie:

słabe widzenie

Mocne strony ucznia (potencjał i możliwości):

 • uczeń na ogół chętnie wykonuje zadanie i rozmawia na podejmowane tematy,
 • duży zasób słownictwa,
 • zazwyczaj dobrze współpracuje w indywidualnym kontakcie z osobami dorosłymi i dziećmi,
 • przestrzega norm i zasad ogólnie przyjętych.

Trudności ucznia:

 • obniżona percepcja wzrokowa,
 • zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • wada wzroku (dziecko z niedowidzeniem dużego stopnia obu oczu),
 • schorzenie wzroku nie zawsze umożliwiają mu zachowanie równowagi,
 • zdiagnozowana achromatopsja (ślepota barwna) – informacje przekazane od rodziców w XXXX.

Źródło informacji:

Rodzice ucznia:

Rodzina pełna, o dobrym statusie materialnym, oboje rodzice pracują zawodowo. Rodzice chętnie współpracują ze szkołą i nauczycielami. Pedagogizowani i ukierunkowani do pracy z dzieckiem.

Opinia funkcjonowania dziecka:

W sytuacjach trudnych (kiedy nie radzi sobie z powierzonym mu zadaniem) płacze, złości się. W miarę możliwości i umiejętności potrafi być samodzielny. Umie skupiać się na zadaniu, jednak nie zawsze pracuje dokładnie. Bardzo chętnie wypowiada się na tematy dotyczące obszarów swoich zainteresowań.

Wskazówki i oczekiwania do pracy z dzieckiem: 

Rodzice nie sugerują żadnych dodatkowych oczekiwań w stosunku do syna. 

Źródło informacji:

obserwacje wychowawcy, nauczycieli, nauczyciela rewalidacji, dokumenty ucznia (karty pracy ucznia, wyniki testów diagnozujących).

Wychowawca klasy:

Dziecko posiada wysoki poziom motywacji do podejmowania działań o charakterze poznawczym. W stopniu dobrym chłopiec osiągnął dojrzałość emocjonalno-społeczną. XXX posiada dobry poziom sprawności fizycznej. Rozwój społeczny uzyskał w dobrym stopniu.

Uczeń jest sprawny manualnie, dobrze radzi sobie z pracami techniczno-plastycznymi, potrafi zrealizować swoje pomysły plastyczne. Z chęcią wypowiada się w swobodnych rozmowach, posiada duży zasób słów. Chętnie nawiązuje rozmowę z nauczycielką. W zakresie samodzielności wymaga małego wsparcia m.in. w rozróżnianiu kolorów. Chętnie się bawi, jednak przed podjęciem zabawy musi się zastanowić, co będzie robił w danej chwili. Lubi zabawy konstrukcyjne. Dość szybko się zniechęca. Chłopiec potrzebuje czasu, aby oswoić się z nowymi sytuacjami i zmianami. Często odczuwa potrzebę kontaktu z dorosłymi, przytulenia. Domaga się aprobaty. Widać u dziecka ograniczenia wynikające z jego niepełnosprawności.

Nauczyciele:

Akceptowany przez rówieśników. Lubi układać klocki. Bardzo chętnie współpracuje w zabawach dowolnych z grupą. Chłopiec ma bogaty zasób słownictwa. Potrafi powiedzieć: że nie ma ochoty pracować, czy bawić się, że jest dzisiaj smutny. XXX ma świadomość swoich ograniczeń, które wynikają z jego niepełnosprawności – każda uwaga ze strony nauczyciela, powoduje u niego płacz i przepraszanie, np. w sytuacji, kiedy grupa na niego czeka.

Nauczyciel rewalidacji:

Dziecko nie nadąża wzrokiem za poruszającym się przedmiotem (bez względu na zmianę jego położenia). Nie potrafi dłużej skupić wzroku na obserwowanym przedmiocie. W czasie pracy nie pracuje równocześnie obydwoma oczyma – zarówno prawe jak i lewe oko „ucieka”, „nie nadąża” za poruszającym się przedmiotem (bardzo duże niedowidzenie obu oczu). W trakcie ruchu gałek ocznych uczeń nie skarży się na ból oczu, występują jednak „przyruchy” (kręcenie głową).

Analiza wzrokowa utrzymuje się na niskim poziomie. W trakcie wyodrębniania drobnych elementów na materiale abstrakcyjnym – nieliterowym, jak i literowym na ogół błędnie wyszukuje i liczy wskazane elementy.

Synteza wzrokowa stanowi dla chłopca duże wyzwanie. Z pomocą układa puzzle 30 elementowe, czasem podejmuje próby ułożenia większej liczby puzzli. Po ułożeniu, opisuje, co widzi na obrazku. Koordynacja wzrokowo-ruchowa nadal pozostaje obniżona (pomimo obrysowania kształtu obrazka nie wszystkie punkty zostają ze sobą połączone). Przecina nożyczkami papier, niedokładnie tnie po prostej, drze papier na kawałki i wykleja nim kontury. Wypełnia kolorem kształt obrazka, znacznie wychodząc poza jego granicę. XXX poza kolorem czerwonym nie rozróżnia barw i odcieni barwnych (spowodowane jest to achromatopsją, czyli ślepotą barwną). Nie zawsze chętnie rysuje, maluje, czy lepi z plasteliny.

W badaniu pracy kanałów wielko i drobnokomórkowych bodźce wzrokowe przetwarza niepoprawnie. Uczeń słabo radzi sobie w spostrzeganiu stosunków przestrzennych (w dalszym ciągu niewłaściwie zapamiętuje i przypisuje wskazane przedmioty). Spostrzega od 5 do około 10 różnic między podobnymi obrazkami. Potrafi porównywać obrazek pod kątem różnic jak i podobieństw. Dobrze radzi sobie z klasyfikowaniem ze względu na dwa, trzy kryteria. W zadaniach tego typu potrzebuje dodatkowego czasu pracy. Liczy do 15, określa liczbę policzonych przedmiotów za pomocą kropek lub kresek. Nadal napotyka na bariery dotyczące stałości spostrzegania, spostrzegania położenia przedmiotu w głębi, spostrzegania figury i tła. Te umiejętności wymagają od niego dużej pracy i zaangażowania (bardzo słabo zapamiętuje skomplikowane kształty, błędnie też przyporządkowuje je do figury wzorcowej, niepoprawnie tworzy lustrzane odbicie przedmiotu). Kiedy napotyka na trudności złości się i odmawia współpracy z nauczycielem (w ostatnim czasie sytuacje te są coraz rzadsze).

Właściwie selekcjonuje bodźce słuchowe, poprawnie wykonuje zadania rozwijające percepcję słuchową. Posiada duży zasób słownikowy, wypowiada się pełnymi zdaniami.

Zakres i charakter wsparcia ze strony wychowawcy, nauczycieli, nauczyciela rewalidacji:

 • wzbogacamy wiedzę dziecka o otaczającym świecie,
 • wdrażamy do systematycznej i samodzielnej pracy,
 • dostarczamy wsparcia emocjonalnego (akceptacji, wiary w siebie, odreagowania) w radzeniu z konkretnymi sytuacjami życiowymi,
 • rozbudzamy potrzeby i aspiracje z jednoczesną oceną realnych możliwości,
 • usprawniamy percepcję wzrokową (stymulowanie wzroku, usprawnianie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, rehabilitowanie wzroku, m.in. ćwicząc fiksację, śledzenie wzrokiem za poruszającym się przedmiotem, rozwijanie pamięci wzrokowej).

Wnioski do IPET:

 • kontynuowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wyrównywania braków oraz rozwijania umiejętności szkolnych, pogłębianie zainteresowań,
 • dalsze zapewnienie uczniowi udziału w zajęciach rewalidacyjnych,
 • stałe włączanie dziecka w różne działania w oddziale przedszkolnym i szkole.

Podpis członków Zespołu

 • XXX – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych…………………………
 • XXX  – nauczyciel – wychowawca………………………………………
 • XXX – nauczyciel………………………………………..

Autor: Joanna Prządo-Grelich – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz