Autorski program wychowawczy dla uczniów pierwszych klas gimnazjum

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 kwietnia 2016 roku.

„NOWA  SZKOŁA – MOJA SZKOŁA”

skoroszytAutorski program wychowawczy dla uczniów pierwszych klas gimnazjum.

 1. WSTĘP

Program powstał z myślą o uczniach klas I gimnazjum. Początkowy okres edukacji jest trudnym czasem adaptacji do nowych warunków. Klasa szkolna to duża, bardzo zróżnicowana grupa, w której młodzi ludzie spędzają wiele godzin dziennie .To jak układa im się z rówieśnikami, jakich uczuć doświadczają wpływa na jakość ich życia. Wielu pierwszoklasistów  ma trudności w przystosowywaniu się do nowych warunków. Często są  zagubieni, onieśmieleni, tracą poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, co w połączeniu z okresem dojrzewania może sprzyjać kłopotom wychowawczym. Podstawowym założeniem programu  jest chęć  zminimalizowania stresów związanych z nową sytuacją, przygotowaniem  uczniów do życia w  innej społeczności  poprzez:

-kształtowanie poczucia własnej  godności, wartości poprzez wpajanie szacunku dla tradycji  szkolnej, regionalnej, ojczystej

-kształcenie postaw etycznych i rozwijanie wrażliwości moralnej

-kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem w różnych formach i sytuacjach

-wdrażanie do prezentowania własnych poglądów i opinii na forum publicznym

-przysposabianie do uczestnictwa w kulturze

-kształtowanie pozytywnego  stosunku do świata i ludzi

-uczenie tolerancji dla poglądów i potrzeb innych ludzi

 1. CELE PROGRAMU

Cele  ogólne: /z rozporządzenia MEN z 21 maja 2001r. w sprawie podstawy programowej wychowania i kształcenia  ogólnego w poszczególnych szkołach/Dz. U . 61, poz.625/

Uczniowie  w czasie trwania programu powinni:

-znajdować w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego/w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym\

-uczyć się szacunku dla dobra  wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywać się do życia  w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych

-stawać  się coraz bardziej samodzielnymi w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym  i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych

-kształtować w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów: umieć  współdziałać i  współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów

Cele ogólnoszkolne:/z Programu Wychowawczego Gimnazjum nr 3/

 1. Zapewnienie uczniom warunków umożliwiających wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Podmiotowe traktowanie uczniów, tworzenie miłej, życzliwej  atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku i tolerancji .
 3. Kształtowanie w uczniach postawy dialogu i zaufania do instytucji
 4. Przygotowanie uczniów do życia  w świecie dorosłych poprzez  ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz  z zagrożeniami.
 5. Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych, dbanie o poprawę sytuacji uczniów z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych.

Cele szczegółowe:

 1. Poznanie nowej szkoły, panujących w niej praw, zasad, zwyczajów.
 2. Samopoznanie; określenie własnych potrzeb, zainteresowań i możliwości.
 3. Ćwiczenie postaw asertywnych.
 4. Nauczenie tolerancji wobec drugiej osoby.
 5. Kształtowanie  samodzielności, ale i współdziałania w grupie.
 6. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły i klasy.
 1. FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

Stosowane przez wychowawcę metody powinny zachęcać do współpracy i być na tyle atrakcyjne ,by angażowały. Poleca się więc metody aktywne. Są to techniki, które pozwalają uczestnikom zajęć na rozwijanie własnej aktywności. Proponuje się następujące metody  i formy pracy:

 • Debaty
 • Burze mózgów
 • Dramy
 • Odgrywanie scenek
 • Metody niedokończonych zdań
 • Dyskusje
  • Praca indywidualna
  • Praca grupowa
  • Praca zbiorowa
 1. DOBÓR TREŚCI

1. Poznaj samego siebie.

2. Człowiek jako osoba, a wiec istota rozumna, wolna i zdolna do poznania prawdy i dążąca do dobra.

3. Poczucie własnej wartości ,dawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

4. Zachowania sprzyjające  i zagrażające zdrowiu-podejmowanie odpowiedzialnych wyborów.

5. Słowo ,gest jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze, gry dramatyczne, inscenizacje, teatr.

6. Historia i tradycja własnej rodziny, regionu, szkoły.

7. Znaczenie mitologii, misteriów, obrzędów, świąt i uroczystości /kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej.

Wymienione treści realizowane będą w czasie lekcji wychowawczych, ale i  na czwartej godzinie wychowania fizycznego ,która została przeznaczona przez pana dyrektora na zajęcia rekreacyjno-integrujące oraz poprzez włączanie się klasy w wykonywanie zadań wynikających z „Planu  Pracy  Szkoły”

 1. OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁANIA PROGRAMU
 • Uczniowie będą świadomi swoich praw i obowiązków, będą starali się z nich świadomie korzystać.
 • Będą umieli wyrażać swoje opinie na temat postępowania innych  i przyjmować krytykę własnej osoby.
 • Będą świadomi swoich wad ale i zalet.
 • Będą znali zagrożenia, jakie czyhają na nich w środowisku szkolnymi i będą umieli się przed nimi bronić.
 • Poznają wartość i wagę słowa „nie”
 • Nauczą się brać odpowiedzialność za podjęte decyzje.
 • Nauczą się współdziałania w grupie.

Wychowawca  pozna lepiej swoich uczniów, ich predyspozycje i potrzeby, co da mu możliwość  tworzenia trafnych projektów pracy wychowawcze w przyszłości. Pozwoli nawiązać bliski kontakt z wychowankami, oparty na wzajemnym zaufaniu i współpracy, co ułatwi rozwiązywanie trudności i problemów wychowawczych.

 1. EWALUACJA  PROGRAMU

Przedstawiony  program wychowawczy koncentruje się wokół zagadnień związanych z aspektem „uczeń rozumie”:

 • związek między zachowaniem człowieka a zagrożeniami dla jego życia i zdrowia
 • na czym polegają różnice i podobieństwa miedzy ludźmi oraz prawo każdego człowieka do swojego stylu życia
 • wpływ otoczenia społecznego na nasze myśli, uczucia , a także wiarę w siebie
 • możliwość współdecydowania o jakości życia klasowego i szkolnego
 • konieczność podejmowania wspólnych działań
 • podłoże powstawania konfliktów

Proponuje się następujące sposoby i środki ewaluacji:

 • Obserwacja ,a także porównywanie zachowania i postaw uczniów w sytuacjach ćwiczeniowych i na co dzień, zwłaszcza sposobów rozwiązywania przez nich konfliktów
 • Oglądanie uczniów podczas odgrywania scenek i pracy grupowej
 • Monitorowanie postępu w zachowaniu uczniów, zwłaszcza sposobów rozwiazywania przez nich konfliktów
 • Analizowanie wypowiedzi uczniów w czasie rozmów i dyskusji
 • Obserwacja zachowania uczniów w czasie uroczystości i imprez szkolnych, w trakcie zajęć lekcyjnych, na przerwach i na wycieczkach
 • Obserwacja stopnia zaangażowania uczniów w przygotowanie i organizowanie imprez klasowych i ogólnoszkolnych
 • Frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę/analiza dokumentów/
 • Ocena samopoczucia uczniów w szkole/ankieta, wywiad/
 • Ocena stopnia zintegrowania klasy/test socjometryczny lub ankieta

Wskaźniki ewaluacji:

Ilościowe:

 • Procent frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych
 • Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, terapeutycznych
 • Ilość prac wykonanych przez uczniów
 • Liczba uczniów sprawiających trudności wychowawcze
 • Liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów
 • Liczba uczniów aktywnie uczestniczących w organizowaniu i przygotowywaniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych

Jakościowe:

 • Przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych
 • Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • Poziom wykonywanych prac
 • Umiejętności i wiadomości uczniów
 • Postęp w zachowaniu i uczeniu się

SCENARIUSZE GODZIN  WYCHOWAWCZYCH

Autor: Ewa Tuziemska

Pobierz cały materiał
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz