Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 lipca 2019 roku.

Widoczne ręce osoby piszące na klawiaturze komputera, obok na stole: okulary, ołówki, kwiatek w doniczce

I  Dane osobowe

 1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Korybska
 2. Nazwa szkoły:
 3. Stanowisko: nauczyciel specjalista – wspomagający
 4. Kwalifikacje:
 • studia licencjackie – kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna
 • studia magisterskie – kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • studia podyplomowe – kierunek: oligofrenopedagogika

II Staż

 • Okres stażu: 1 rok i 9 miesięcy
 • Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.
 • Termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
 • Opiekun stażu:
 • Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

III Cele stażu

Cel główny:

       Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

 1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
 2. Poznanie organizacji, zadań i zasad pracy szkoły. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
 3. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
 4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
 5. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
 6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 8. Doskonalenie warsztatu pracy oraz metod poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
 9. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem poprzez udział w formach doskonalenia. zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i procesie samokształcenia).
 10. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami.
 11. Nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

Pobierz cały dokument

Autor: Anna Korybska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz