Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 kwietnia 2020 roku.

Cel główny stażu:

  • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

  • poznanie zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie,
  • poznawanie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz sposobów jej prowadzenia,
  • nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy,
  • poznanie przepisów dotyczących zapewnienia wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
  • doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich,
  • podniesienie kwalifikacji poprzez samokształcenie,
  • wspieranie aktywności twórczej dzieci, pomaganie uczniom w nauce oraz wyrównywanie braków szkolnych,
  • pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

Działania związane z procedurą awansu zawodowego

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(§6 ust. 2 pkt. 1*)

ZadaniaFormy realizacjiTerminDowód realizacji
Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego.Analiza przepisów prawa oświatowego – karta nauczyciela z 26.01.1982 r.Wrzesień 2016Analiza rozporządzenia, notatki własne.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.Przedstawienie opiekunowi propozycji planu rozwoju zawodowego.
Rozmowa z opiekunem stażu na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu.
Okres stażuZapoznanie opiekuna z napisanym planem rozwoju zawodowego.

Zawarcie kontraktu współpracy opiekun stażu – nauczyciel stażysta.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.Udział w Radach Pedagogicznych. Zapoznanie się z rozkładem zajęć, zastępstwami, dyżurami.Wrzesień 2016Lista obecności na radach.
Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole.Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, dzienniki lekcyjne, dokumentacja świetlicy.
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Wrzesień 2016Notatki własne. Wpisy w dziennikach.

Projekt planu pracy świetlicy szkolnej.
Zapoznanie się z zasadami zapewnienia bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków nauki i pracy.Udział w szkoleniu BHP, przestrzeganie przepisów BHP w pracy.Okres stażuZaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego zatwierdzenie przez Dyrektora Szkoły.Skonstruowanie własnego planu rozwoju zawodowego.Wrzesień 2016Plan rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego.Gromadzenie scenariuszy zajęć, prac plastycznych, zdjęć, notatek własnych.Okres stażuDokumentacja z realizacji stażu.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(§6 ust. 2 pkt. 2*)

ZadaniaFormy realizacjiTerminDowód realizacji
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w obecności opiekuna stażu/dyrektora.Przygotowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć dydaktycznych. Konsultacja, analiza, wnioski.Okres stażu (1 raz w miesiącu)Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne (karty pracy).
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.Hospitacja zajęć, sporządzenie konspektu, omówienie i wnioski.Okres stażu (1 raz w miesiącu)Konspekty i wnioski z hospitacji.
Wspieranie aktywności twórczej uczniów.Organizowanie zajęć plastycznych w świetlicy szkolnej. Prowadzenie kółka zainteresowań „Zaczarowany świat papieru i origami”.Okres stażuWpisy w dzienniku zajęć, prace dzieci.

Plan pracy kółka zainteresowań.
Wzbogacanie warsztatu pracy.Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz wykorzystanie ich podczas zajęć z dziećmi.Okres stażuKarty pracy, sylwety, rebusy, zagadki, inne.
Pomoc dzieciom w nauce, odrabianiu zadań domowych, wyrównywanie braków szkolnych.Odrabianie z dziećmi zadań domowych, praca z uczniami mającymi trudności w nauce, prowadzenie gier i zabaw edukacyjnych.Okres stażuZapisy w dzienniku zajęć.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.Zastosowanie technik multimedialnych w realizacji zajęć, wykonanie prezentacji multimedialnych. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć.

Sporządzenie dokumentacji z realizacji stażu w formie elektronicznej.
Okres stażuTeczka nauczyciela stażysty.

Płyta CD z zapisem elektronicznym.
Opieka nad salą zajęć świetlicowych. Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych.Dekoracje świetlicy szkolnej, organizowanie okolicznościowych zajęć tematycznych w świetlicy szkolnej: Wieczór Poezji, Andrzejki, Mikołajki, inne.Okres stażuZdjęcia, Scenariusze.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

(§6 ust. 2 pkt. 3*)

ZadaniaFormy realizacjiTerminDowód realizacji
Poznanie i uwzględnienie zainteresowań uczniów podczas  planowania zajęć świetlicowych.Prowadzenie zajęć,  rozwijających zainteresowania uczniów.Okres stażuScenariusze zajęć.  
Poznanie środowiska uczniów oraz ich problemów.Obserwacje, indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami, zajęcia integracyjne.Okres stażuScenariusze zabaw. Charakterystyka grupy świetlicowej. Wpisy do dziennika zajęć.
Nawiązanie współpracy z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami.Bezpośrednie rozmowy z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami. Analiza zachowania uczniów.Okres stażuNotatki własne, wpisy do dziennika zajęć.
Poznanie Programu Wychowawczego Szkoły.Analiza Programu Wychowawczego.Wrzesień 2016Notatki własne.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

(§6 ust.2 pkt.4*)

ZadaniaFormy realizacjiTerminSposoby dokumentowania
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – doskonalenie umiejętności ich omawiania.Rozmowy dotyczące zajęć obserwowanych. Zapisywanie wniosków z hospitacji.Okres stażuWnioski z obserwacji zajęć.
Prowadzenie zajęć świetlicowych w obecności opiekuna stażu – doskonalenie umiejętności ich omawiania.Rozmowy dotyczące prowadzonych zajęć.

Uwagi opiekuna odnośnie realizacji zajęć.
Okres stażuWnioski do realizacji.
Analiza i ocena pracy oraz własnych kompetencji.Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych.Okres stażuSprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty.
Ocena opiekuna stażu.  
Napisanie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie Dyrektorowi Szkoły.Samoocena – analiza, podsumowanie.
Opis realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty.
Maj 2017Sprawozdanie z przebiegu stażu.

Autor: Izabela Tomczak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz