Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 września 2020 roku.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego:

Placówka:

Dyrektor placówki:

Data rozpoczęcia stażu:

01.09.2020 r.

Termin zakończenia stażu:

31.05.2023 r.

Czas trwania stażu:

2 lata i 9 miesięcy

§ 7 ust. 2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

ZADANIAFORMY I SPOSÓB REALIZACJITERMINUWAGI
1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
1. Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.

2. Analiza przygotowanego planu rozwoju.

3. Analiza opracowanego sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2020Dwa pierwsze tygodnie września 2020  


Maj 2023
 
2. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej.
1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, warsztatach, kursach – zgodnie z własnymi zainteresowaniami
i potrzebami szkoły, w szczególności dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz ich omówienie
z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

4. Korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5. Korzystanie z czasopism, poradników metodycznych, literatury fachowej.

6. Gromadzenie własnej bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.

7. Prowadzenie i tworzenie dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć, IPET, WOPFU).
Dwa razy w ciągu każdego roku trwania stażu


Cały okres trwania stażu
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażuCały okres trwania stażuCały okres trwania stażu
                 
3. Dbanie o estetykę
i wyposażenie sali lekcyjnej.
1. Pozyskiwanie odpowiedniego wyposażenia sali oraz pomocy dydaktycznych.

2. Angażowanie uczniów w wykonywanie prac plastycznych, w tym dekoracji, gazetek tematycznych.
Cały okres trwania stażu
Cały okres trwania stażu
4. Aktywne uczestnictwo
w pracach związanych
z realizacją zadań szkoły.
1. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

2. Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej.
Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu
 
5. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych.1. Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych, imprez, akcji, zgodnie z harmonogramem szkolnym.Cały okres trwania stażu
6. Współpraca z rodzicami.1. Współorganizacja lub organizacja zebrań z rodzicami.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami, w szczególności w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością.

3. Zapoznanie rodziców z trudnościami edukacyjnymi dzieci i metodami pracy z nimi oraz wspieranie
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci.

4. Włączenie rodziców w organizację imprez
i uroczystości klasowych i szkolnych.  
Cały okres trwania stażu
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu
 
7. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy.1. Ustalenie z opiekunem stażu terminu obserwowanych zajęć.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

3. Omówienie prowadzonych przez opiekuna zajęć – wyciągnięcie wniosków i poszukiwanie inspiracji dla własnego warsztatu pracy.
Wrzesień 2020  Według ustalonego harmonogramu


Po każdych obserwowanych zajęciach
 

§ 7 ust. 2 pkt 2
„Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”

ZADANIAFORMY I SPOSÓB REALIZACJITERMINUWAGI
1. Poznanie środowiska uczniów oraz ich potrzeb.1. Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie dokumentów, obserwacji, wywiadu z rodzicami.


2. Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.


3. Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, wspólnie rozwiązywanie problemów.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu
 
2. Diagnozowanie
i analizowanie wyników prowadzonych obserwacji, wskazanie drogi dalszego rozwoju.
1. Analizowanie wyników prowadzonych obserwacji.    


2. Utworzenie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
Cały okres trwania stażu

Dwa razy
w roku
 
3. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci.1. Gromadzenie literatury specjalistycznej, a zwłaszcza dotyczącej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Analiza orzeczeń wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

3. Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych na podstawie zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

4. Dostosowanie metod i form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych do ich możliwości psychofizycznych.
Cały okres trwania stażu


Na bieżąco w trakcie trwania stażu


Wrzesień 2020, 2021, 2022
Na bieżąco w trakcie trwania stażu
 
4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniom zdolnym.1. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami oraz nauczycielami.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.


3. Poszerzanie wiedzy na temat lokalnych instytucji i osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz dążenie do nawiązania współpracy.

4. Pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

5. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych ukierunkowanych na rozwój zainteresowań uczniów
lub zagadnienia profilaktyczne.
Cały okres trwania stażu  

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu
 
5. Współtworzenie planu wychowawczego. 1. Podejmowanie działań na rzecz integrowania zespołu klasowego, ze szczególnym uwzględnieniem włączania uczniów z niepełnosprawnością do wszystkich aktywności klasowych.

2. Organizowanie lub współorganizowanie imprez klasowych.

3. Przeciwdziałanie konfliktom w klasie oraz rozwiązywanie zaistniałych metodą mediacji.


4. Objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami.


5. Organizacja oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez, wyjść poza teren szkoły.


6. Włączenie się w opiekę nad salą klasową oraz przygotowywania gazetek i dekoracji.  
Cały okres trwania stażu  Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu
 

§ 7 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia”

ZADANIAFORMY I SPOSÓB REALIZACJITERMINUWAGI
1. Wdrażanie nowatorskich metod i form pracy.1. Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących aktywizujących i nowatorskich metod nauczania.

2. Stosowanie aktywizujących i nowatorskich metod nauczania poznanych na warsztatach i szkoleniach.
Cały okres trwania stażu  

Cały okres trwania stażu
 
2. Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.1. Stosowanie różnych metod w pracy z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np.: metody projekcyjne, drama, elementy arteterapii
i muzykoterapii, gry i zabawy edukacyjne.

2. Stosowanie w pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu, np.: mapa myślowa, lapbook, gry i zabawy dydaktyczne, burza mózgów, memory.
Cały okres trwania stażu  

Cały okres trwania stażu  
 
3. Doskonalenie warsztatu pracy oraz dokładne planowanie zajęć.1. Opracowanie własnych scenariuszy zajęć, kart pracy, materiałów, pomocy dydaktycznych.

2. Monitorowanie pracy uczniów na zajęciach.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu
 

§ 7 ust. 2 pkt 4
„Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy”

ZADANIAFORMY I SPOSÓB REALIZACJITERMINUWAGI
1. Opracowanie i wdrożenie narzędzi badawczych.1. Opracowanie i zastosowanie ankiet ewaluacyjnych
i wykorzystanie wyników badania do dalszej pracy.

2. Dokonywanie, w razie potrzeby, korekty m.in. planów pracy, metod pracy, prowadzonej dokumentacji.

3. Stosowanie krótkich form zbierania informacji zwrotnej po zajęciach, np.: krótka ankieta, termometr uczuć, buźki.
Cały okres trwania stażu    

W razie potrzeby cały okres trwania stażu
2-3 razy w trakcie każdego roku stażu

 
2. Dokonanie ewaluacji własnej pracy – autorefleksja.1. Analiza wniosków z obserwowanych zajęć przez opiekuna stażu i dyrektora.

2. Rozmowa kierowana podczas zajęć z dziećmi na temat prowadzonych zajęć.

3. Analiza wytworów dzieci.

4. Rozmowa z rodzicami i innymi nauczycielami.

5. Dokonywanie autorefleksji po każdych przeprowadzonych zajęciach.
Zgodnie z planem obserwacji  Cały okres trwania stażuCały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu
 
3. Analiza wyników
i skuteczności podejmowanych działań.
1. Analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania uczniów.

2. Monitorowanie i analizowanie osiągnięć uczniów poprzez prowadzenie zeszytu obserwacji dotyczącego zachowania i postępów.

3. Analiza zebranych wyników i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Dwa razy
w ciągu każdego roku trwania stażu
 
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.1. Ustalenie z opiekunem stażu terminu i tematyki zajęć.

2. Przedstawienie konspektu zajęć do konsultacji z opiekunem stażu.

3. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

4. Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów przeprowadzonych zajęć.
4 razy w ciągu każdego roku trwania stażu

4 razy w ciągu każdego roku trwania stażu


4 razy w ciągu każdego roku trwania stażu


4 razy w ciągu każdego roku trwania stażu
 
5. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.1. Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć.

2. Przedstawienie opiekunowi stażu konspektu zajęć do konsultacji.

3. Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.

4. Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów przeprowadzonych zajęć.
Według ustaleń dyrektora – jeden raz w trakcie stażu  
Przed zajęciami prowadzonymi
w obecności dyrektora

Jeden raz w trakcie stażu

Po przeprowadzonych w obecności dyrektora zajęciach
 

§ 7 ust. 2 pkt 5
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego”

ZADANIAFORMY I SPOSÓB REALIZACJITERMINUWAGI
1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń.1. Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, warsztatach.


2. Udział w Zespole Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, pomoc w konstruowaniu IPET oraz WOPFU.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu
 
2. Dzielenie się warsztatem pracy.1. Dzielenie się własnym warsztatem pracy (pomocami dydaktycznymi, scenariuszami, doświadczeniem) z innymi nauczycielami szkoły.

2. Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa się staż oraz dokonanie ich ewaluacji.

3. Publikacja własnych materiałów, konspektów, scenariuszy lub programów na stronach internetowych skierowanych do grona nauczycieli.
Cały okres trwania stażu    

Dwa razy
w okresie trwania stażu  

Raz w każdym roku trwania stażu
 

§ 7 ust. 2 pkt 6
„Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

ZADANIAFORMY I SPOSÓB REALIZACJITERMINUWAGI
1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci.1. Obserwacja uczniów.
2. Opracowanie planu współpracy z rodzicami.3. Stały i systematyczny kontakt z rodzicami.4. Prowadzenie konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych rodziców.


5. Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych oraz wychowawczych dzieci.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Na bieżąco w trakcie stażu

Jeden dzień każdego miesiąca przez cały okres trwania stażu

Na bieżąco w trakcie stażu
 
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.1. Pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów       organizowanych przez instytucje lokalne.

2. Podjęcie współpracy z instytucjami działającymi
w najbliższym środowisku na rzecz pomocy osobom
z niepełnosprawnościami lub na rzecz bezpieczeństwa
i zdrowia.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu
 
3. Działania profilaktyczno-wychowawcze.1. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych oraz problemy otaczającego świata – poruszanie na zajęciach problematyki społecznej i cywilizacyjnej, np.: hejt, agresja, przemoc, uzależnienia.

2. Współudział w akcjach promujących zdrowy styl życia.


3. Wdrażanie uczniów do działań proekologicznych.4. Współpraca z wychowawcą w realizacji zadań w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo- profilaktycznym.
Cały okres trwania stażuCały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

  Cały okres trwania stażu
 
4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw.1. Organizowanie lub współorganizowanie wyjść do kina, teatru.


2. Współorganizowanie wycieczek do miejsc historycznych.


3. Zachęcanie uczniów do udziału w wydarzeniach patriotycznych i obywatelskich.


4. Angażowanie uczniów w przygotowania apelu.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu  

Cały okres trwania stażu
 
5. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów.1. Włączanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne organizacje na rzecz innych ludzi lub zwierząt.Cały okres trwania stażu 

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

ZADANIAFORMY I SPOSÓB REALIZACJITERMINUWAGI
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.    1. Analiza podstawowych aktów prawnych funkcjonowania szkoły i zadań nauczyciela.  

2. Analiza dokumentów prawnych (rozporządzeń) dotyczących w szczególności kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniów.

3. Bieżące śledzenie zmian w prawie oświatowym.
Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu      
Cały okres trwania stażu
 
2. Zapoznanie się
z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.
1. Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, między innymi: Statut Szkoły, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin samorządu uczniowskiego, Program profilaktyczno-wychowawczy, Regulamin wycieczek i inne wewnętrzne regulaminy i procedury.Cały okres trwania stażu 
3. Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany.1. Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli.


2. Bieżące śledzenie ewentualnych zmian w przepisach.
Cały okres trwania stażu  

Cały okres trwania stażu
 
4. Przestrzeganie praw dziecka
i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1. Analiza i przestrzeganie praw dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Cały okres trwania stażu 
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz wszelkich działań zgodnie z przepisami prawa.1. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie
z przepisami Prawa Oświatowego.

2. Podejmowanie działań zgodnie z przepisami prawa
i regulaminami szkolnymi, np.: wycieczki szkolne.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu
 
6. Aktywne uczestniczenie w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.1. Udział w zebraniach rady pedagogicznej i zespołach opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne.Cały okres trwania stażu 

§ 7 ust. 2 pkt 8
„Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych”

ZADANIAFORMY I SPOSÓB REALIZACJITERMINUWAGI
1. Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji szkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego.1. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej, w tym: arkusze obserwacji, sprawozdania, oceny postępów uczniów, IPET, WOPFU, itp.

2. Samodzielne przygotowanie przy użyciu komputera: konspektów zajęć, opracowanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, krzyżówki, ankiety, dyplomy itp.), przygotowanie informacji dla rodziców, itp.

3. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowania planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania.

4. Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy
w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów
na temat awansu zawodowego.
Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu

wrzesień 2020,
maj 2023


Cały okres trwania stażu
 
2. Wykorzystywanie komputera, tablicy interaktywnej, sprzętu audio oraz narzędzi multimedialnych w pracy z uczniami.1. Wykorzystywanie i zachęcanie uczniów do korzystania z platform i programów edukacyjnych.


2. Korzystanie z tablicy interaktywnej, projektora, kamery i aparatu w czasie zajęć z uczniami.


3. Odtwarzanie filmów na zajęciach.4. Tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie ich w pracy.


5. Odtwarzanie muzyki, np. na zajęciach z elementami muzykoterapii.
Na bieżąco
w trakcie stażu


Cały okres trwania stażu


Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu
 
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.1. Wymiana doświadczeń z nauczycielami, poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.

2. Czerpanie z pomysłów edukacyjnych innych nauczycieli (np. prace plastyczne, dekoracje sezonowe, scenariusze uroczystości itp.).


3. Udział w e-szkoleniach.
Cały okres trwania stażuCały okres stażu


Dwa razy
w ciągu każdego roku trwania stażu  
 
4. Publikacja własnych materiałów.1. Publikacja planu awansu zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji na portalach poświęconych edukacji.

2. Zamieszczanie konspektów zajęć, kart pracy, pomysłów na portalach związanych z edukacją.
Wrzesień 2020,
maj 2023Raz w każdym roku trwania stażu
 

Podpis nauczyciela:…………………………………………………….

Zatwierdzam do realizacji

……………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………….
(data i podpis dyrektora placówki)

Autor: Sabina Kubica – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz