Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 października 2020 roku.

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

Anita Orzechowska

2. Nazwa i adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

ul. Sochaczewska 3, 60-645 Poznań

3. Stanowisko:

nauczyciel współorganizujący kształcenie

4. Kwalifikacje zawodowe:

magister politologii z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog specjalny

5. Imię i nazwisko opiekuna stażu:

6. Data rozpoczęcia stażu:

01.09.2020 r.

7. Planowana data zakończenia stażu:

31.05.2023 r.

8. Czas trwania stażu:

2 lata i 9 miesięcy

9. Zatwierdzono do realizacji:

Podstawa prawna opracowania:

▪ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).

Cel główny:

  • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

  • Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
  • Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.
  • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.
  • Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa się staż, oraz dokonanie ich ewaluacji w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

Pobierz cały plan rozwoju

Autor: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz