Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 września 2020 roku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(Dz. U. 2018 poz. 1574, z późniejszymi zmianami)

Imię i nazwisko:                                     

Nazwa szkoły:                                        

Zajmowane stanowisko:

nauczyciel wspomagający

Stopień zawodowy:

nauczyciel mianowany

Posiadane kwalifikacje:    

Data rozpoczęcia stażu:

1 września 2020 r.

Planowana data zakończenia stażu:

31 maja 2023 r.

Cel główny:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

  • Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
  • Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
  • Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
  • Osobisty rozwój;
  • Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZadaniaFormy realizacjiTermin realizacji
Udział w formach doskonalenia, stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.1. Udział w kursach i szkoleniach na temat metodyki nauczania, wykorzystania narzędzi multimedialnych i informatycznych w procesie edukacji.
2. Udział w webinariach, szkoleniach, warsztatach e-learningowych.
okres stażu
Wykorzystanie Internetu oraz jego zasobów.1. Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z dyrekcją, nauczycielami, uczniami, rodzicami, placówkami, wydawnictwami, platformami edukacyjnymi itp.
2. Wykorzystywanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą pedagogiczną.
3. Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert wydawniczych oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.
okres stażu
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.1. Tworzenie scenariuszy zajęć oraz uroczystości szkolnych, testów, sprawdzianów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych.
2. Opracowywanie dokumentacji szkolnej (plany pracy, programy, sprawozdania, IPET, wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania ucznia, karty obserwacji ucznia).
3. Tworzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
okres stażu
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych        i informatycznych w pracy.1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, programów multimedialnych, laptopa, Internetu, tablicy interaktywnej, gier i zabaw edukacyjnych.
2. Stosowanie narzędzi do rozwijania twórczości ucznia np.: programy graficzne do rysowania, edytory itp.
okres stażu
Wykorzystanie metod aktywizujących w codziennej pracy  opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.1. Stosowanie podczas zajęć edukacyjnych i terapeutycznych różnorodnych metod aktywizujących ucznia.okres stażu

§ 8 ust. 1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

ZadaniaFormy realizacjiTermin realizacji
                    Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.1. Zajęcia w ramach Treningu umiejętności szkolnych. Program „CZYTANIE JEST MOJĄ PASJĄ”.
Program wczesnej nauki czytania na podstawie metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej w pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną – niepełnosprawność intelektualna z autyzmem.
2. Zajęcia terapeutyczne z arteterapii dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych „Kolorowe pory roku”.
3. Zajęcia w ramach art. 42 z uczniami klasy II c mającymi trudności w nauce. Pomoc w nauce, w odrabianiu pisemnych prac domowych, powtórzeniu materiału z zajęć dydaktycznych, bądź uzupełnianiu materiału z powodu nieobecności w szkole.  
okres stażu
Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.1. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia terapeutyczne z arteterapii „Kolorowe pory roku”.rok szkolny 2021/2022
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną –niepełnosprawność intelektualna i autyzm.  1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć w ramach Treningu umiejętności szkolnych. Program „CZYTANIE JEST MOJĄ PASJĄ”.
Program wczesnej nauki czytania na podstawie metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej.
okres stażu
Przeprowadzenie warsztatów z arteterapii dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.1. Przeprowadzenie warsztatów – „Terapia przez sztuki plastyczne”.rok szkolny 2021/2022
Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu umiejętności interpersonalnych.  1. „Skrzynia pełna różności” – sposoby na współpracę i integrację w grupie.rok szkolny 2022/2023
Pełnienie roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego.1. Koordynowanie działań samorządu uczniowskiego. Pomoc w realizacji zadań wynikających z działalności samorządu: opieka nad uczniami podczas dyskotek szkolnych, współorganizowanie uroczystości szkolnych, konkursów, wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz akcji z zakresu wolontariatu.
2. Angażowanie społeczności szkolnej do działań w Samorządzie Uczniowskim.
okres stażu
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.1. Współpraca z nauczycielami, zwłaszcza stażystami i nauczycielami kontraktowymi, w tym pomoc w realizacji zadań wynikających ze ścieżki awansu zawodowego.
2. Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.
3. Dzielenie się umiejętnościami zdobytymi na kursach i warsztatach metodycznych.
4. Publikowanie własnych opracowań na stronach portali edukacyjnych.
5. Wsparcie nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
okres stażu
Współpraca wewnątrzszkolna.1. Udział w pracach Przedmiotowych  Zespołów Samokształceniowych i    Wychowawczym w zakresie realizacji potrzeb edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i aktywizacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Przekazywanie nauczycielom wskazówek terapeutycznych dla poszczególnych uczniów służących w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjnych (IPET), wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia oraz programów terapeutycznych.
3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym podczas rozwiązywania problemów wychowawczych, wsparcia uczniów w problemach natury emocjonalnej i społecznej.
4. Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych. Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Wymiana poglądów, materiałów dydaktycznych. Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów itp.
okres stażu
Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności uczniów.1. Zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach.
2. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych.
okres stażu
Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.1. Organizowanie lub współorganizowanie imprez klasowych, szkolnych oraz  środowiskowych.okres stażu
Współpraca z instytucjami.1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (sporządzenie opinii, wniosku i skierowanie ucznia na badania, realizacja zaleceń).
2. Współpraca z przedstawicielami policji, w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy).
3. Współpraca z Biblioteką Publiczną.
4. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną.
5. Współpraca z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
6. Współpraca z MOPS.
okres stażu
Akcje i zbiórki charytatywne.1. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły – rozwijanie w uczniach uczucia empatii i pomocy potrzebującym. okres stażu
Współpraca z rodzicami.1. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez pogadanki, informacje zamieszczane na gazetkach ściennych oraz spotkania z pedagogiem i psychologiem.
2. Udzielanie informacji o postępach i trudnościach ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Udzielanie wskazówek metodycznych do pracy z uczniem w domu.
4. Zaangażowanie rodziców do aktywnego udziału w innowacji pedagogicznej „Kolorowe pory roku”.
okres stażu

§ 8 ust. 1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

ZadaniaFormy realizacjiTermin realizacji
Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych       w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia
– Uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. 
– Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku – Logopedia. (ze środków funduszu szkolnego a w przypadku jego braku z własnych środków)
– Udział w: warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących oraz konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego.
2. Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychopedagogiki i dydaktyki.
– Systematyczne śledzenie nowości literatury metodycznej, korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, pedagogicznej i własnej, edukacyjnych portali internetowych.
3. Przeprowadzenie warsztatów z arteterapii dla nauczycieli. 
4. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.
5. Opracowanie i wdrożenie programów własnych.
6. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli.
7. Udział w projekcie edukacyjnym. – „Pakiet kluczowych kompetencji”. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze umiejętności uczenia się oraz postawy uniwersalne w obszarze krytycznego myślenia i rozumienia.
8. Nabywanie wiedzy i doświadczenia poprzez częste kontakty z nauczycielami (wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych, wspólne opracowanie dokumentów, dzielenie się swoimi wynikami obserwacji, udostępnianie przygotowanych materiałów i opracowanych dokumentów.
rok szkolny 2020/2022                              


okres stażu        

§ 8 ust. 1 pkt 4
Przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny

ZadaniaFormy realizacjiTermin realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.1. Przeprowadzenie zajęć realizowanych w ramach Treningu umiejętności szkolnych. Program „CZYTANIE JEST MOJĄ PASJĄ”.
Program wczesnej nauki czytania na podstawie metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej w pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną – niepełnosprawność intelektualna z autyzmem.
2. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia terapeutyczne z arteterapii „Kolorowe pory roku”.
rok szkolny 2020/2021

rok szkolny 2021/2022

rok szkolny 2021/2022

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………………

/podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

Opracowała:

…………………………

/podpis nauczyciela/

……………………………………………………..

/miejscowość i data/

Autor: Katarzyna Szczechowicz – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz