Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego – nauczyciel wspomagający

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 kwietnia 2022 roku.

Imię i nazwisko:

Data rozpoczęcia stażu:

Planowany termin zakończenia stażu:

Miejsce pracy:

Dyrektor placówki:

Stanowisko pracy:

nauczyciel wspomagający

Staż pracy:

Stopień awansu zawodowego:

nauczyciel mianowany

Posiadane kwalifikacje:

Cele:

  • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
  • Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
  • Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
  • Osobisty rozwój zawodowy.

§ 8 ust. 3 pkt 1.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania podejmowane w okresie stażuFormy realizacji zadańTerminUwagi
Wykorzystanie Internetu, jako źródła informacji, rozwoju osobistego, zawodowego oraz jako narzędzia do dzielenia się wiedzą i komunikacji.1. Korzystanie z portali edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy z zakresu wspierania rozwoju dziecka, nowych metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Korzystanie z platform e-learning, udział w webinarach, poszukiwanie informacji o studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach, konferencjach, nowościach wydawniczych, przepisach Prawa Oświatowego.
3. Umieszczenie w Internecie zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego.
4. Wykorzystanie Internetu do publikacji artykułów, własnych doświadczeń zawodowych, wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
5. Wykorzystanie komputera do opracowania dokumentacji szkolnej, (WOPFU, IPET, programy, oceny, sprawozdania itp.) oraz dokumentacji związanej z awansem (plan rozwoju, sprawozdanie, wnioski).
6. Korzystanie ze szkolnego systemu dziennika elektronicznego – dokumentowanie swojej pracy (wspomaganie, rewalidacja), komunikacja z rodzicami ucznia, pracownikami szkoły.
Cały okres stażu             
Wykorzystanie w pracy z uczniem narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia.1. Projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia w oparciu o różne programy i strony internetowe np. tabliczki motywacyjne, plany zajęć, karty pracy, przypominajki, listy zadań do wykonania itp.
2. Stosowanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w bieżącej pracy z uczniem – prowadzenie zajęć (także rewalidacji) z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, rzutnika, komputera, tabletu, filmów, encyklopedii multimedialnych, programów multimedialnych oraz edukacyjnych, wspomagających rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cały okres stażu
Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
2. Udział w szkoleniach i kursach z zakresu metod aktywizujących w procesie nauczania oraz innych metod dydaktycznych sprzyjających procesowi uczenia się.
3. Stosowanie nowatorskich form i metod pracy w procesie wychowawczo-dydaktycznym, wprowadzanie nowych technik diagnostycznych, przygotowywanie i korzystanie z nietypowych pomocy dydaktycznych uwzgledniających zindywidualizowany charakter oddziaływań.
4. Wykorzystanie w pracy różnych metod (całościowo i elementów) wpierających rozwój dziecka i korygujących zaburzone funkcje, aby jak najbardziej zindywidualizować oddziaływanie terapeutyczne, a tym samym uczynić skuteczniejszym proces uczenia się:
– Metoda Integracji Sensorycznej (SI),
– Metoda Integracji Bilateralnej (BI),
– Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
– Terapia behawioralna, SAZ.
Cały okres stażu 

§ 8 ust. 3 pkt.2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Zadania do realizacjiFormy realizacji zadańTerminUwagi
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i specjalistów spoza Placówki.1. Opracowanie scenariuszy zajęć, zaproszenie nauczycieli i specjalistów.
2. Prowadzenie minimum 3 godzin zajęć otwartych.
3. Omówienie przebiegu zajęć z nauczycielami.
4. Ewaluacja w formie ankiety dla nauczycieli.  
Cały okres stażu 
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.1. Prowadzenie szkoleń w formie warsztatów dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, ADHD, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym/niedostosowaniem społecznym.
2. Ewaluacja szkolenia.
3. Publikacja materiałów dla uczestników.  
Cały okres stażu 
Upowszechnianie efektów, metod, form oraz doświadczeń własnej pracy.1. Publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych i portalach społecznościowych.
2. Publikowanie na portalach edukacyjnych i społecznościowych programów i scenariuszy zajęć, propozycji i analiz dotyczących metod i form pracy artykułów, opracowanych materiałów dydaktycznych, dzielenie się wiedzą i własnym doświadczeniem.  
Cały okres stażu 
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.1. Systematyczna współpraca z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów i specjalistami w oddziale, w którym realizowana będzie współorganizacja kształcenie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Współpraca z nauczycielami i specjalistami w ramach prac zespołu edukacji wczesnoszkolnej i zespołu specjalistów.
4. Wymiana poglądów i doświadczeń z nauczycielami przedmiotów.
5. Udostępnianie zainteresowanym nauczycielom specjalistom:
− scenariuszy zajęć rewalidacyjnych,
− programów zajęć rewalidacyjnych,
− planów pracy,
− materiałów do zajęć,
− środków dydaktycznych i terapeutycznych.
6. Wsparcie nauczycieli w tworzeniu dokumentów związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Cały okres stażu 

§ 8 ust.3 pkt. 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do realizacjiFormy realizacji zadańTerminUwagi
Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.1. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez:
− samodzielne studiowanie literatury tematu,
− systematyczną analizę informacji zasobów internetowych,
− wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami,
− udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
Cały okres stażu    
Realizowanie zadań w celu podniesieniu jakości pracy szkoły.1. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych i edukacyjnych wynikających ze specyfiki pracy szkoły.
2. Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej i dokumentacji ucznia.
3. Ścisła współpraca z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów w oddziale i pozostałymi nauczycielami oraz specjalistami szkolnymi.
4. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
5. Udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym.
6. Uczestnictwo w pracach zespołu specjalistów.
7. Współpraca z rodzicami uczniów poprzez kontakty indywidualne, zebrania rodziców oraz pedagogizacja związana z pojawiającymi się na bieżąco problemami dydaktycznymi i wychowawczymi.
8. Aktywna realizacja zadań wynikających z obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i zadań dodatkowych.
9. Współpraca z poradniami i innymi placówkami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.
10. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych imprezach.
11. Pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów, uroczystości i imprez.
12. Włączanie się w przygotowanie różnych imprez klasowych i szkolnych.
13. Współorganizowanie wycieczek klasowych.  
Cały okres stażu 
Poszerzanie zakresu działań szkoły.1. Podejmowanie działań związanych z działalnością na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym:
− przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas młodszych kształtujących postawę akceptacji wobec różnych niepełnosprawności,
− konsultacje i warsztaty dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
− prowadzenie zajęć wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
− prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej, integracji bilateralnej oraz Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.  
Cały okres stażu 

§ 8 ust. 3 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania do realizacjiFormy realizacji zadańTerminUwagi
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rewalidacji indywidualnej.1. Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
2. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniem.
3. Ewaluacja skuteczności prowadzonych zajęć.
4. Opracowanie podsumowania zajęć.  
wrzesień 2021, 2022, 2023


wrzesień 2021 – czerwiec 2023
 
Opracowanie i wdrożenie innowacji metodycznych.1. Opracowanie i wdrożenie nowatorskich pomocy dydaktycznych w oparciu o zainteresowania ucznia i aktualne potrzeby psychofizyczne.Cały okres stażu 
Koordynowanie i tworzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.1. Nadzór nad pracą zespołu ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno–Terapeutycznego.
2. Koordynowanie i opracowanie wraz z zespołem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowaniu ucznia (WOPFU).
3. Koordynowanie i opracowanie wraz z zespołem ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi.
Cały okres stażu 

§ 8 ust. 3 pkt. 4 c

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym

Zadania do realizacjiFormy realizacji zadańTerminUwagi
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie podstawowym.1. Udział w kursie przygotowującym do zdobycia certyfikatu zgodnego z wykazem zawartym w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
2. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie podstawowym.
II-III rok stażu 

§ 8 ust. 3 pkt. 4 d

Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji

Zadania do realizacjiFormy realizacji zadańTerminUwagi
Opracowanie publikacji z zakresu wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.1. Studiowanie literatury tematu.
2. Udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konsultacje.
3. Publikacja autorskiej pracy w czasopiśmie branżowym lub innej zwartej publikacji.
Cały okres stażu

III rok stażu
 

Opracowała

         Małgorzata Stadnik-Maga

………………………………….

Zatwierdzam do realizacji

…………………………………………….

podpis i pieczęć dyrektora

………………………………….. 

miejscowość, data  

Autor: Małgorzata Stadnik-Maga – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz