Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 maja 2022 roku.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

Anna Wieczorek

Stanowisko:

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Nazwa i adres przedszkola:

XXX

Data rozpoczęcia stażu:

01.09.2021 r.

Czas trwania stażu:

01.09.2021 r. – 31.05.2022 r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

XXX

Cel główny:

Uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

 1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola;
 2. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywa staż;
 3. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
 4. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 5. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki;
 6. Uczestniczenie w formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

Działania związane z procedurą awansu zawodowego:

 1. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż;
 2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w szczególności realizację podstawy programowej;
 3. Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 4. Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 5. Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
 6. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
 7. Umiejętność omawiania prowadzanych i obserwowanych zajęć;
 8. Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 967)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574)

Plan działania

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1

Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

ZadaniaFormy realizacjiTerminyDowody realizacji
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
– Karta Nauczyciela
IX 2021Znajomość wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Rozpoczęcie współpracy ze swoim opiekunem stażu.Rozmowy dotyczące przebiegu stażu;
zawarcie kontraktu z opiekunem.
IX 2021Podpisany kontrakt. Opracowanie zasad współpracy.
Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy przedszkola.
Poznanie dokumentów obowiązujących w przedszkolu.
– Udział w radach pedagogicznych, zespołach samokształceniowych, spotkaniach formacyjnych.
– Analiza dokumentacji wewnątrz przedszkolnej:
a) Statut Przedszkola,
b) Koncepcja Pracy Przedszkola,
c) Roczny plan pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022,
d) Ramowy Rozkład dnia,
e) Regulamin Rady Pedagogicznej,
f) Dokumentacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
g) Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego,
h) Inne regulaminy i instrukcje obowiązujące w przedszkolu.
Cały okres stażuZnajomość dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
Wpisy do dziennika, notatki własne, listy obecności.
Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.Szkolenie BHP, zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce.IX-X 2021Zaświadczenie. Stosowanie obowiązujących zasad podczas prac.
Tworzenie dokumentacji pedagogicznej i realizacji planu rozwoju zawodowego.Prowadzenie dziennika zajęć, gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.Cały okres stażuSprawozdania, zaświadczenia, teczka stażysty, teczka ucznia.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju; autoanaliza, autorefleksja.V 2022Sprawozdanie z realizacji stażu.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 2

Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej

ZadaniaFormy realizacjiTerminyDowody realizacji
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.– Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach („Nauczyciel wspomagający w szkole i przedszkolu”), szkoleniach (Trening Umiejętności Społecznych), warsztatach,
– Udział w szkoleniowych zebraniach rady pedagogicznej i nie tylko,
– Gromadzenie pomocy dydaktycznych (literatury pedagogicznej, czasopism, książek),
– Studiowanie literatury i czasopism branżowych,
– Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie ich.
Cały okres stażuZaświadczenia z ukończonych kursów i szkoleń, teczka stażysty, notatki własne, stworzenie podręcznej biblioteczki terapeuty.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.Przygotowywanie scenariuszy zajęć oraz samodzielne przeprowadzanie zajęć na ich podstawie.Raz w miesiącu przez cały okres stażuKonspekty z przeprowadzonych zajęć. Wnioski własne. Spostrzeżenia opiekuna stażu.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.Spotkania z opiekunem stażu/dyrektorem po przeprowadzonych zajęciach.Cały okres stażuWnioski, refleksje po przeprowadzonych zajęciach.
Stworzenie własnego warsztatu pracy.Budowanie bazy materiałów, pomocy dydaktycznych, gazetek, kart pracy i kart obserwacji w celu podniesienia poziomu pracy.Cały okres stażuTeczka stażysty: scenariusze zajęć, uroczystości, sprawozdania, wykonane pomoce dydaktyczne, zdjęcia, karty pracy, prezentacje.
Pomoc w organizacji przedszkolnych imprez i uroczystości, m.in.: Dzień Przedszkolaka.Przygotowanie dekoracji i pomoc w organizacji imprezy.IX 2021Scenariusz, zdjęcia, notatki.
Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci.Przeprowadzenie cyklicznych zajęć w grupie różnymi metodami i formami, o następującej tematyce:
– integracja grupy,
– nauka współdziałania,
– nauka skutecznej komunikacji,
– zabawy relaksacyjne i wyciszające,
– nauka rozpoznawania i nazywania emocji oraz poznanie technik radzenia sobie z trudnymi emocjami,
– zajęcia dot. inności,
– twórcze myślenie.
Współprowadzenie zajęć TUS dla wybranej grupy dzieci.  
Cały okres stażuScenariusze zajęć, stworzenie kącika wyciszającego, zgody rodziców-TUS.
Uczestniczenie w uroczystościach kulturalnych dla dzieci.– Pomoc w przygotowywaniu dzieci do występów okolicznościowych według harmonogramu imprez przedszkola.
– Pomoc w organizacji wyjść, np. do biblioteki.
Cały okres  stażuZdjęcia, potwierdzenia wyjazdów.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 3

Rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz indywidualizowanie nauczania

ZadaniaFormy realizacjiTerminyDowody realizacji
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.– Analiza dokumentów, tj. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
– Konsultacje z wychowawcą grupy i innymi nauczycielami współpracującymi z uczniem,
– Nawiązanie współpracy z logopedą,
– Systematyczna współpraca z rodzicami ucznia, prowadzenie rozmów. Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka,
– Obserwacja ucznia, analiza wytworów jego pracy,
– Udział w zebraniach i koordynowanie pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Cały okres stażuNotatki własne, dziennik obserwacji, arkusze obserwacji, wnioski sformułowane po zapoznaniu się z dokumentacją, protokoły z zebrań zespołu.
Indywidualizacja nauczania.– Opracowanie wraz z zespołem Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,
– Opracowanie programu rewalidacji do pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
– Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
– Uwzględnienie w pracy różnorodnych form i metod,
– Dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych,
– Zadania rozbudzające aktywność twórczą i samodzielność dziecka,
– Współpraca z opiekunem stażu przy przeprowadzaniu i opracowaniu diagnoz.
Cały okres stażuDokumentacja szkolna, teczka stażysty – program rewalidacji, scenariusze i konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji, WOPF, IPET, karty pracy z odpowiednimi poziomami trudności, pomoce dydaktyczne.  
Samodoskonalenie się poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i kierunkowej.Lektura prasy specjalistycznej oraz literatury fachowej.Cały okres stażuNotatki własne.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4

Stosowanie w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

ZadaniaFormy realizacjiTerminyDowody realizacji
Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.– Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej, placówki oraz własnych.
– Korzystanie z zasobów edukacyjnych portali internetowych.
Cały okres stażuNotatki własne.
Realizacja zadań nauczyciela wspomagającego.– Wspólnie z innymi nauczycielami realizowanie działań i zajęć określonych w programie,
– Udzielanie innym nauczycielom, prowadzącym zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi, pomocy w doborze form i metod pracy,
– Pomoc wychowawcy grupy w codziennej pracy, wspieranie integracji grupy poprzez wspólne przedsięwzięcia (spotkania, wycieczki, uroczystości, zabawy integracyjne).
Cały okres stażuPlan pracy z uczniem. Notatki własne. Dokumenty dotyczące dostosowania wymagań.
Wykonanie powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych.– Prowadzenie kalendarza przedszkola,
– Opieka nad pokojem terapeutycznym,
– Przygotowanie gazetek tematycznych.  
Cały okres stażuKartki z kalendarza. Kopie zamieszczanych artykułów.
Spotkania i rozmowy z rodzicami.Spotkania okolicznościowe, klasowe, spotkania promotorskie, rozmowy indywidualne.Cały okres stażuProtokoły i notatki ze spotkań i rozmów.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 5

Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

ZadaniaFormy realizacjiTerminyDowody realizacji
Efektywne prowadzenie zajęć.Stosowanie form i metod pracy poznanych w czasie doskonalenia zawodowego.Cały okres stażuTeczka stażysty.  
Prawidłowa diagnoza ucznia.Adekwatny dobór dostosowań wymagań edukacyjnych.Cały okres stażuOkresowa ocena efektywności programu.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 6

Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych

ZadaniaFormy realizacjiTerminyDowody realizacji
Publikacja w Internecie.Publikowanie planu rozwoju zawodowego i niektórych scenariuszy zajęć własnego autorstwa na stronie internetowej: https://pedagogika-specjalna.edu.pl/Cały okres stażuZaświadczenia potwierdzające publikację na portalu.
Wykorzystywanie narzędzi informatycznych jako formy pomocy w pracy– Korzystanie z zasobów Internetu w celu opracowywania scenariuszy zajęć.
– Tworzenie pomocy dydaktycznych.
– Tworzenie kart pracy oraz dyplomów dla dzieci.
Cały okres stażuZdjęcia pomocy dydaktycznych, przykładowe karty pracy oraz dyplomy.
Posługiwanie się komputerem w czynnościach dotyczących stażu zawodowego.– Przygotowanie materiałów dydaktycznych,
– Opracowanie dokumentacji przedszkolnej (sprawozdania, notatki),
– Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową,
– Gromadzenie dokumentów do realizacji planu rozwoju zawodowego,
– Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez portale dedykowane tej kwestii.
Cały okres stażuPliki znajdujące się na pendrive.
Korzystanie z narzędzi multimedialnych w placówce.Prowadzenie zajęć dydaktycznych za pomocą tablicy interaktywnej.Cały okres stażuZdjęcia. Pliki znajdujące się na pendrive.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 7

Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZadaniaFormy realizacjiTerminyDowody realizacji
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.Cały okres stażuWłasne notatki, wnioski.
Omówienie obserwowanych zajęć lekcyjnych.Rozmowy z opiekunem stażu.Cały okres stażuWłasne notatki, wnioski, przemyślenia.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora szkoły.– Opracowanie konspektu lekcji, konsultacje.
– Prowadzenie zajęć, wykorzystując różnorodne programy edukacyjne.
Cały okres stażuKonspekty z przeprowadzonych zajęć. Ewaluacja po przeprowadzonej lekcji. Wnioski własne.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.Omawianie zajęć z opiekunem stażu/dyrekcją, analiza mocnych i słabych stron, autorefleksja, samoocena.Cały okres stażuDokumentacja efektów własnej pracy: arkusze obserwacji lekcji, wnioski z obserwacji, notatki własne, spisane refleksje własne i opiekuna stażu.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 8

Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

ZadaniaFormy realizacjiTerminyDowody realizacji
Poznanie środowiska wychowawczego dzieci.– Zapoznanie się z kartami zgłoszeń dzieci do przedszkola,
– Obserwacja pedagogiczna dziecka i całej grupy,
– Działania włączające i integrujące,
– Rozmowy i współpraca z rodzicami,
– Konsultacje z nauczycielami.
Cały okres stażuArkusz obserwacji, zeszyt obserwacji, prowadzenie korespondencji z rodzicem za pomocą mobiDziennika.
Znajomość potrzeb rozwojowych uczniów i ich środowiska.– Spotkania, rozmowy z uczniem i rodzicami,
– Konsultacje z nauczycielami, specjalistami: logopedą w celu uzyskania informacji o dziecku,
– Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka.
Cały okres stażuNotatki własne, dokumentacja szkolna, zaświadczenia.
Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.– Współpraca z wychowawcą klasy przy aktualizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
– Określenie dalszej pracy z dzieckiem z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych.
Cały okres stażuIndywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, dokumentacja szkolna ucznia.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.– Współpraca z Fundacją „Dziecięce Marzenia”.
– Pomoc w organizacji wyjść np. do biblioteki.
Cały okres stażuTeczka stażysty, zdjęcia, notatki własne.

*Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

…………………………………………………………………….

Podpis opiekuna stażu

Bielsko-Biała, dn. ……………………………  

…………………………………………………………………….

Podpis nauczyciela stażysty                                     

Bielsko-Biała, dn. …………………………     

Zatwierdzam do realizacji: 

Bielsko-Biała, dn. ………………………. 

…………………………………………………………………

Pieczątka i podpis Dyrektora Przedszkola

Autor: Anna Wieczorek – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz