Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 lutego 2021 roku.

Imię i nazwisko:

Maja Matuszna

Stanowisko:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nazwa placówki:

Gminne Przedszkole w Szalejowie Dolnym

Dyrektor:

XXX

Data rozpoczęcia stażu:

01.09.2020 r.

Data zakończenia stażu:

31.05.2021 r.

Opiekun stażu:

XXX

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

 • poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola;
 • prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywa staż;
 • uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
 • podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 • realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki;
 • uczestniczenie w formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

Działania związane z procedurą awansu zawodowego:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w której nauczyciel odbywał staż;
 2. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w szczególności realizację podstawy programowej;
 3. umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 4. umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 5. umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
 6. umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
 7. umiejętność omawiania prowadzanych i obserwowanych zajęć;
 8. znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 967)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574)

1. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZadaniaFormy realizacjiTerminDowody realizacji/uwagi
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieliAnaliza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela

– Karta Nauczyciela
wrzesień 2020Wyznaczenie opiekuna stażu, przedstawienie planu rozwoju zawodowego
Rozpoczęcie współpracy z opiekunem stażuRozmowa, konsultacje, zawarcie kontraktu, opracowanie planu rozwoju zawodowegowrzesień 2020 oraz przez cały okres trwania stażuUstalenie zasad współpracy, konsultacja, wzajemna obserwacja zajęć, zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą i opiekunem
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania i organizacją zadań przedszkolaAnaliza dokumentacji placówki:

– Statut Przedszkola
– Podstawa Programowa
– Koncepcja pracy przedszkola
– Program profilaktyczno-wychowawczy
– Procedury bezpieczeństwa
wrzesień 2020 – grudzień 2020Znajomość zasad funkcjonowania przedszkola
Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracySzkolenie BHP, zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce, stosowanie obowiązujących zasad podczas pracCały okres stażu
Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadańUdział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych w placówce.    
Opracowywanie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej.
Współpraca z rodzicami
Cały okres stażuPosiedzenie Rady Pedagogicznej
Tworzenie dokumentacji pedagogicznej i realizacji planu rozwoju zawodowego– Dziennik zajęć
– Scenariusze zajęć
– Sprawozdanie z realizacji stażu
– Tygodniowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej
– Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń oraz świadectw
Cały okres stażuScenariusze zajęć, sprawozdania, zaświadczenia

Pobierz cały plan rozwoju zawodowego

Autor: Maja Matuszna – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz