Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 grudnia 2020 roku.

Imię i nazwisko:

Ewa Wrzesińska

Funkcja nauczyciela odbywającego staż:

Nauczyciel świetlicy

Nazwa i adres placówki:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie, ul. Słowackiego 16, 06 – 500 Mława

Data rozpoczęcia stażu:

1.09.2020 r.

Czas trwania stażu:

2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu:

31.05.2023 r.

Posiadane kwalifikacje:

  1. Studia dziennie, magisterskie; kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńcza; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki.
  2. Studia podyplomowe; specjalność: Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną; Lubelska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiczny.
  3. Studia podyplomowe; specjalność: Zintegrowana wczesna edukacja; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki.
  4. Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki; Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie

Cel główny:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cel szczegółowy:

  1. Doskonalenie swojej pracy zawodowej.
  2. Podnoszenie jakości pracy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
  3. Dokształcanie się.
  4. Prowadzenie zajęć otwartych.
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Działania i zadania nauczycielaFormy realizacjiTermin realizacjiSposoby realizacji
Poznanie i stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem– udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
– poznanie nowatorskich metod pracy terapeutycznej,
– wdrożenie do pracy metod aktywizujących: dyskusja, wchodzenie w rolę i metody oparte na działalności praktycznej uczniów, np. metoda laboratoryjna, gra dydaktyczna, zajęcia praktyczne;
– realizacja zadań metodą projektu,
– wdrożenie metod aktywności ruchowej i tańca,
– kształtowanie umiejętności wydobywania kwintesencji z tekstu (wizualizacja, mapa myśli),
– pedagogika zabawy (Klanza),
– zajęcia z użyciem metody „obraz-słowo-ruch”,
– gimnastyka twórcza (ekspresyjna) Rudolfa Labana.
Cały okres stażu– zdjęcia,
– sprawozdanie.
Poszerzenie umiejętności stosowania narzędzi multimedialnych– opanowanie nowych programów do sporządzania narzędzi multimedialnych (prezentacji, animacji, filmików dydaktycznych, gier online),
– poznanie i wykorzystanie platform e-learning,
– wykonywanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
– wykonanie wraz z wychowankami akcesoriów do ćwiczeń terapeutycznych,
– opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów pracy,
– przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań;
– publikowanie i korzystanie z publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
– tematyczne prezentacje multimedialne w pracy dydaktycznej.
Cały okres stażu– dokumentacja,
– publikacje,
– pomoce dydaktyczne.
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
Działania i zadania nauczycielaFormy realizacjiTermin realizacjiSposoby realizacji
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi– prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i innych,
– prowadzenie zajęć dla studentów,
– wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez przygotowanie referatu,
– prowadzenie warsztatów profilaktycznych.
Cały okres stażu  – scenariusze,
– zdjęcia,
– wpisy w dzienniku,
– notatki własne.
Opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych– opublikowanie na stronie internetowej Ośrodka oraz fanpage’u świetlicy scenariuszy zajęć i uroczystości,
– udostępnienie w bibliotece materiałów do korzystania przez innych nauczycieli,
– tworzenie biblioteczki materiałów metodycznych na bazie własnych opracowań,
– opracowanie i rozpowszechnianie ulotki informacyjnej z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia.
Cały okres stażu– publikacja w Internecie,
– potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.  
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Działania i zadania nauczycielaFormy realizacjiTermin realizacjiSposoby realizacji
Podejmowanie działań promujących Ośrodek Szkolno-Wychowawczy    – angażowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
– projektowanie kartek świątecznych wysyłanych do sponsorów, instytucji i osób zaprzyjaźnionych z OSW,
– prezentowanie talentów uczniów w środowisku lokalnym,
– organizowanie konkursów plastycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Cały okres stażu  – zdjęcia,
– dyplomy,
– podziękowania.
Stwarzanie sytuacji do aktywnego włączania się w pomoc innym– organizowanie pomocy dla zwierząt ze schroniska,
– organizowanie zbiórek publicznych (odzież, żywność w okresie przedświątecznym),
– prowadzenie akcji proekologicznych (sprzątanie świata, zbieranie zużytych baterii, Dzień Ziemi).
Cały okres stażu– zdjęcia,
– informacja na portalu społecznościowym i stronie internetowej OSW.
Organizowanie uczniom różnych form spędzania czasu z kulturą– zwiedzanie wystaw,
– organizowanie spotkań z lokalnymi twórcami,
– współpraca z MDK i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej,
– organizowanie wycieczek i wyjazdów tematycznych oraz kiermaszy,
– pomoc w przygotowaniu dzieci do różnorodnych uroczystości odbywających się w szkole i poza nią.
Cały okres stażu– strona internetowa,
– scenariusze,
– zdjęcia.
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły,
w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Działania i zadania nauczycielaFormy realizacjiTermin realizacjiSposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań– opracowanie i wdrożenie Programu „Proaktywny i reaktywny – strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”,
– dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Drugi rok stażuProgram i inna dokumentacja z nim związana
§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
Działania i zadania nauczycielaFormy realizacjiTermin realizacjiSposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
Wykonywanie zadań opiekuna stażu– pełnienie funkcji opiekuna stażu – poznanie zadań opiekuna stażu (udział w kursie dla opiekunów stażu),
– pomoc stażyście przy sporządzeniu planu rozwoju,
– sporządzenie i prowadzenie dokumentacji stażu,
– obserwowanie zajęć stażysty i umożliwienie obserwacji zajęć własnych oraz omówienie obserwowanych zajęć. Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych,
– sporządzenie opinii o dorobku zawodowym za okres stażu.
Cały okres stażu– notatki,
-zaświadczenia,
– scenariusze zajęć.

Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Opracowała: Ewa Wrzesińska

Zatwierdzam do realizacji:

Autor: Ewa Wrzesińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz