Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 czerwca 2018 roku.

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

 

 

Imię i nazwisko: mgr Marta Turska – Grochocka

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnej

Czas trwania stażu: 1 września 2015 – 31 maja 2018

Posiadane kwalifikacje:

1. Studia magisterskie: Pedagogika ogólna o specjalności opiekuńczo – wychowawczej (UKW Bydgoszcz)
2. Kurs kwalifikacyjny pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika (16 czerwca 2014)
3. Stopień nauczyciela mianowanego (25.07.2014)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 i zawartymi tam wymaganiami zrealizowałam przedstawione w planie zadania. Poniżej przedstawiam sposób realizacji założonych przeze mnie działań.

 

8. Ust.2. pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania:

 1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
 2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 4. Udokumentowanie realizacji planu.
 5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 6. Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki i inne.
 7. Aktywny udział w opracowywaniu dokumentów szkolnych.
 8. Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poszerzających zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
 9. Wykorzystanie literatury pedagogiczno – psychologicznej i dydaktycznej oraz literatury metodycznej.
 10. Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
 11. Obserwacja i uczestnictwo w zajęciach innych nauczycieli.
 12. Ewaluacja własnego warsztatu pracy i doskonalenie go.
 13. Opracowanie i wdrożenie serii zajęć artystycznych, rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.
 14. Współpraca z wychowawcami klas 0-6 w celu poznania potrzeb edukacyjnych i opiekuńczych uczniów
 15. Współpraca z Radą Pedagogiczną: posiedzenia RP, szkolenia, współpraca z Radą Rodziców w zakresie organizacji imprez szkolnych.
 16. Organizacja i przeprowadzanie konkursów w świetlicy szkolnej.
 17. Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową dzieci.
 18. Promowanie zdrowego trybu życia – przygotowywanie gazetek dotyczących zdrowego stylu życia.
 19. Gromadzenie pomocy dydaktycznych.
 20. Opieka nad miejscem pracy – świetlica szkolna i jadalnia (wzbogacanie ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne i ogólny wystrój, wykonanie niektórych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem w świetlicy szkolnej, wykonanie gazetek i dekoracji w świetlicy i jadalni zgodnie z porą roku i świętami okolicznościowymi, prezentacja prac uczniów.
 21. Gromadzenie literatury tematycznej (zbieranie poradników dotyczących pracy w świetlicy szkolnej, pomocy i książek do wykonywania prac plastycznych i technicznych, pomoce dydaktyczne, książki do przekazania uczniom ogólnej wiedzy w zależności od omawianego bloku tematycznego.
 22. Przygotowanie notatek do prasy lokalnej, wywiady i reportaże.
 23. Pomoc w organizacji imprez szkolnych z udziałem rodziców.

 Ad.1

 Od początku pracy starałam się być na bieżąco z wszelkimi zmianami dotyczącymi prawa oświatowego. Wyszukiwałam nowe rozporządzenia, analizowałam przepisy. Na początku stażu szczególnie zajęłam się analizą przepisów dotyczących awansu zawodowego, dzięki czemu prawidłowo sformułowałam wniosek i opracowałam plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Ad. 2, 3, 4, 5

Od początku stażu skrupulatnie zajmowałam się sporządzaniem dokumentacji stażu, przygotowaniem planu, złożeniem wniosku, zaś na koniec stażu moim priorytetem stało się przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W trakcie stażu dokumentowałam poszczególne działania przybliżające mnie do zrealizowania założeń zawartych w moim planie.

 Ad. 6

 Analizowałam dokumenty szkoły, dzięki temu mogłam na bieżąco reagować na sytuacje, rozwiązywać sytuacje wychowawcze, szukać rozwiązań, pomagać rodzicom i dzieciom w zgodzie z rozwiązaniami przyjętymi w szkolnych dokumentach.

 Ad. 7

Od początku pracy w świetlicy starałam się modyfikować regulamin pracy świetlicy oraz kartę przyjęć do świetlicy, które są ważnymi dokumentami szkolnymi. Okazało się konieczne ujęcie w karcie zapisu ucznia do świetlicy określenie orientacyjnych godzin pobytu dziecka pod opieką świetlicy, co pozwoliło w lepszy sposób organizować pracę opiekuńczo-wychowawczą, spotkania z osobami z zewnątrz, warsztaty itp.

Ad. 8

Brałam udział w wielu formach doskonalenia zawodowego, które odbywały się w mojej szkole i poza nią.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli: 

 • szkolenie Rady Pedagogicznej na temat oceniania kształtującego. Dowiedziałam się, że nauczanie kształtujące to formułowanie celów w języku nauczyciela i języku ucznia, podejście do efektów, które buduje odpowiednią atmosferę i komunikację;
 • szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Podniosłam kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dowiedziałam się, jak udzielać pierwszej pomocy i jak dbać o bezpieczeństwo swoje i wychowanków podczas zajęć;
 • szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące zapoznania z procedurami wtargnięcia napastnika do szkoły. Dowiedziałam się, jak zachować się w sytuacji kryzysowej wtargnięcia uzbrojonego napastnika do szkoły, jak reagować i jak przygotować wychowanków;
 • szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych. Dowiedziałam się, jak pracować zgodnie z ustawą o danych osobowych, aby bezpiecznie przechowywać i korzystać z danych osobowych w szkole;
 • szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Dowiedziałam się, jak pracować z coraz liczniejszą grupą dzieci z deficytami, z zespołem Aspergera, z autyzmem, a także z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze;
 • szkolenie Rady Pedagogicznej i pracowników administracji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO). Dowiedziałam się, w jaki sposób przetwarzać i chronić dane osobowe w świetle nowych przepisów;
 • szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące pracy metodą projektu. Usystematyzowałam wiedzę dotyczącą metody projektu, która jest obecna w podstawie programowej szkoły podstawowej. Dowiedziałam się, ile daje nauczanie przez doświadczanie, jak można prowadzić dzieci przez tę metodę i jak organizować pracę grupy tak, by aktywizować wychowanków bez nadmiernej ingerencji w ich pracę.

Konferencje 

 • V konferencja Profilaktyczna „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (3 godziny dydaktyczne) – zorganizowana  przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lipnie. Dowiedziałam się wiele nowych rzeczy o samookaleczeniu, uzależnieniu młodzieży od telefonów i komputerów, o zagrożeniach dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi. Usystematyzowałam też dotychczas zdobytą wiedzą i uaktualniłam wiadomości.
 • Edukacja z pasją (8 godzin dydaktycznych) – zorganizowana przez Cognitus Centrum Szkoleń, ul. Dźwiękowa 16 a, 02 – 857 Warszawa. Uczestniczyłam w konferencji oraz odbyłam trzy szkolenia, wzbogaciłam się również o literaturę fachową i pomoce do pracy z dziećmi – Lodołamacze (karty pracy);

Szkolenia 

 • Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne w integracji sensorycznej (w wymiarze 2 godzin dydaktycznych). Dowiedziałam się, jak można wykorzystać ogólnodostępne przedmioty i substancje w rozwijaniu i wzmacnianiu integracji sensorycznej u dzieci i jak wzbogacić zajęcia plastyczne w pracy z grupą świetlicową;
 • Sztuczki ze sztuką (w wymiarze 2 godzin dydaktycznych). Dowiedziałam się, jak wykonywać szybkie i łatwe prace plastyczne, które zainteresują dzieci i dzięki którym można wzbogacić ofertę świetlicy i szkoły.
 • Uczeń i nauczyciel w dżungli emocji (w wymiarze 2 godzin dydaktycznych). Dowiedziałam się, jak opanowywać własne emocje i jak pracować nad wyciszaniem emocji wychowanków. Praca z człowiekiem, nawet niedużym, to praca z emocjami, warto znać techniki przydatne w okiełznaniu emocji zarówno swoich, jak i dzieci i młodzieży.

 

Pobierz cały dokument

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego opracowała: Marta Turska-Grochocka 

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz