Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 marca 2020 roku.

Informacje personalne

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust

Stanowisko: nauczyciel

Okres stażu: 01.09.2016 r. – 31.05.2019 r.

Miejsce pracy:

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Stopień awansu zawodowego nadany na mocy prawa: nauczyciel kontraktowy

Posiadane kwalifikacje

 • ukończone studia ……

Pracuję jako nauczyciel w ….. od 1 września 2012 roku. W dniu 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończył się 31 maja 2019 roku.  Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły.

Konstruując plan rozwoju zawodowego starałam się, aby jego realizacja przyniosła korzyści na wielu poziomach, a podejmowane przeze mnie zadania były zgodne z potrzebami szkoły oraz moich uczniów.

Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu zrealizowałam wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i rewalidacyjno-wychowawcze, studiowałam przepisy w zakresie prawa oświatowego. Uczestniczyłam także w pracach organów szkoły, realizując tym samym zadania opiekuńcze, edukacyjne i wychowawcze. Szereg z nich ma charakter ciągły i zamierzam w przyszłości je kontynuować. Celem moich działań był przede wszystkim rozwój ucznia, odkrywanie jego zdolności, rozwijanie zainteresowań, a także przekazanie mu, w sposób dla niego najodpowiedniejszy, wiedzy na temat otaczającego świata.  

W niniejszym sprawozdaniu podsumuję cele i zadania, jakie udało mi się zrealizować w trakcie odbywania stażu. Zawiera ono spis informacji dotyczących efektów uzyskanych w związku ze spełnieniem poszczególnych wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393).

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust. 2, pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:

 • analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 • analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 • analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego,
 • skonstruowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i projektu planu rozwoju zawodowego,
 • aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie,
 • udział w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego”.

2. Współpraca z opiekunem stażu:

 • ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego,
 • pomoc przy opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego,
 • w ciągu każdego roku szkolnego prowadzenie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, zajęć edukacji wczesnoszkolnej lub zajęć rewalidacyjnych w obecności opiekuna, omówienie realizacji wytyczonych celów, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy,
 • obserwacja zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez opiekuna stażu,
 • obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu,
 • wspólne przygotowanie Trzeciego Dnia Otwartego Szkoły,
 • wspólne przygotowanie konkursu fotograficzno-plastycznego „Piękno Natury”.

3. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej dostosowanej do indywidualnych możliwości ucznia i jego dysfunkcji oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej:

 • współpraca przy opracowaniu Indywidualnych Programów Zajęć, planów pracy II zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, ocen funkcjonowania uczestników grupowych i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz ewaluacji Indywidualnych Programów Zajęć,
 • opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów oddziału I-II z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej oraz ewaluacji Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
 • opracowywanie sprawozdań z pracy dydaktyczno-wychowawczej w oddziale I-II dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej oraz tworzenie protokołów z posiedzeń Zespołu Klasowego,
 • opracowanie programów zajęć rewalidacyjnych dla uczniów oddziału I-II Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
 • opracowywanie scenariuszy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, zajęć edukacji wczesnoszkolnej,
 • opracowanie opinii do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • prowadzenie na bieżąco dziennika grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dziennika indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zeszytów obserwacji, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć rewalidacyjnych, dziennika nauczania indywidualnego, dziennika zajęć świetlicy szkolnej.

4. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy:

 • gromadzenie i przygotowywanie środków dydaktycznych, kart pracy, krzyżówek, rebusów, rozsypanek,
 • przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera i Internetu,
 • prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły, wicedyrektora (zgodnie z harmonogramem). Przygotowanie scenariuszy, omówienie zajęć, uzyskanie cennych wskazówek i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy,
 • udział w pracach zespołów klasowych,
 • regularne prowadzenie konsultacji z opiekunem stażu, współpraca z psychologiem szkolnym, wychowawcami klas i oddziałów.

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego:

Szkolenia, kursy doskonalące, szkoleniowe Rady Pedagogiczne:

 •  „Arteterapia – sztuka w profilaktyce i terapii” – kurs zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Kursor” w Lublinie w dniu 15.02.2017 r.,
 • „Komunikowanie się przez szkolną stronę www” – rada szkoleniowa zorganizowana w dniu 30.03.2017 r.
 • „Zachowania trudne w aspekcie terapii behawioralnej” – rada szkoleniowa zorganizowana w dniu 13.06.2017 r.

Udział w lekcjach otwartych organizowanych przez nauczycieli ZSS w Kraśniku:

 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim prowadzone przez …. (I semestr roku szkolnego 2016/2017),
 • zajęcia prowadzone Elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne pt. „Razem możemy więcej” prowadzone przez ….. (26.10.2017 r).

Studia podyplomowe:

 • Rozpoczęte w październiku 2018 roku, trzysemestralne studia podyplomowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna” w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Pobierz cały dokument

Autor: Renata Oszust – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz