Co to jest IPET (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny)?

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 29 grudnia 2016 roku.

Co to jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Przepisy stanowią, że dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowujemy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET).

Co to jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny? O czym trzeba pamiętać tworząc ten dokument? Najważniejsze informacje zebraliśmy dla Państwa w poniższym opracowaniu.

 

Kto opracowuje IPET?

Program opracowywany jest przez zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy lub nauczyciel albo specjalista pracujący z dzieckiem, którego wyznaczy dyrektor.

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i po uwzględnieniu zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Program opracowuje się na czas, na jaki zostało wydane orzeczenie, nie dłużej jednak, niż na etap edukacyjny.

Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając przy tym ocenę efektywności udzielonej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  dokonuje modyfikacji programu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co powinien zawierać IPET?

Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny określa zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem.

Dokument powinien także opisywać zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, w tym:

  • dla ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym
  • dla ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym
  • dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym.

IPET powinien określać formy i okres udzielania dziecku  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także  wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

W programie planujemy także działania, które mają za zadanie wspierać rodziców ucznia oraz określamy zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, także z innymi organizacjami i instytucjami w zależności od potrzeb.

IPET powinien zawierać również zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań przez przedszkole, szkołę lub ośrodek.

Przepisy podają wytyczne odnośnie zajęć rewalidacyjnych. W ramach ich prowadzenia w  programie należy uwzględnić w szczególności:

  • naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego
  • naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niesłyszącego lub z afazją
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, (w tym komunikacyjne) – w przypadku dziecka z autyzmem oraz z zespołem Aspergera.

W jakim terminie należy opracować IPET?

Program opracowujemy:

  • do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę od początku roku szkolnego lub
  • w ciągu 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, szkole lub ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
  • 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

Kto uczestniczy w spotkaniach zespołu?

Spotkania zespołu odbywają się zgodnie z potrzebami.

Oprócz wychowawcy, nauczycieli i specjalistów, w spotkaniach zespołu mogą także brać udział między innymi: przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystent lub pomoc nauczyciela, lekarz oraz rodzice ucznia, a także sam uczeń, jeśli jest pełnoletni.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

Edyta Maroszek

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz