Ewaluacja IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 czerwca 2020 roku.

 1. Imię i nazwisko ucznia:
 2. I semestr roku szkolnego:
 3. Numer orzeczenia:
 4. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia: zespół Aspergera
 5. Wyniki oceny poziomu funkcjonowania dziecka
EdukacjaZasady pracyEfekty
Edukacja polonistycznaZadawanie konkretnych pytań, formułowanie jasnych poleceń, stosowanie powtórzeń i wyjaśnień, wykorzystanie rysunków, prezentacji, dzielenie zadań na mniejsze partie, stosowanie przerw na odpoczynek, ćwiczeń relaksujących, stosowanie pochwał słownych, gry dydaktyczne, edukacyjne, ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową.Wypowiada się zdaniami rozwiniętymi. Czyta wyrazami, rozumie przeczytany głośno tekst. Pisze litery, łączy je w wyrazy, a wyrazy w proste zdania. Czasami popełnia błędy. Popełnia nieliczne błędy przy przepisywaniu tekstów drukowanych i pisanych. Pisze w wolnym tempie.
Edukacja matematycznaZadawanie konkretnych pytań, formułowanie jasnych poleceń, stosowanie powtórzeń i wyjaśnień, wykorzystanie rysunków, prezentacji, dzielenie zadań na mniejsze partie, stosowanie przerw na odpoczynek, ćwiczeń relaksujących, stosowanie pochwał słownych, wyjaśnianie poleceń, rozwiązywanie zadań w oparciu o konkrety, stosowanie pomocy dydaktycznych przy rozwiązywaniu zadań, możliwość manipulowania, gry matematyczne.Rachunek pamięciowy opanował w poszerzonym zakresie, sprawnie liczy na setkach, tysiącach. Dodaje i odejmuje bezbłędnie. Rozumie zależności w zadaniach tekstowych, czasami do ich rozwiązania potrzebuje pomocy nauczyciela wspomagającego. Lubi zadania rachunkowe wymagające logicznego myślenia.
Edukacja przyrodniczaZadawanie konkretnych pytań, formułowanie jasnych poleceń, stosowanie powtórzeń i wyjaśnień, wykorzystanie rysunków, prezentacji, dzielenie zadań na mniejsze partie, stosowanie przerw na odpoczynek, ćwiczeń relaksujących, stosowanie pochwał słownych, wspomaganie komunikatów słownych obrazkiem, prezentacją, wykorzystanie zainteresowań chłopca przyrodą do poszerzania wiedzy, prezentacje multimedialne.Zna zjawiska przyrodnicze oraz zmiany zachodzące w przyrodzie, zachęcony chętnie dzieli się swoją wiedzą. Poszerza swoje zainteresowania przyrodnicze, jest  dociekliwy oraz dąży do wyjaśnienia pojęć nieznanych.
Zajęcia komputeroweZadawanie konkretnych pytań, formułowanie jasnych poleceń, stosowanie powtórzeń i wyjaśnień, wykorzystanie rysunków, prezentacji, dzielenie zadań na mniejsze partie, stosowanie przerw na odpoczynek, ćwiczeń relaksujących, stosowanie pochwał słownych, wykorzystanie programów multimedialnych.Prawidłowo posługuje się komputerem, wykonuje ćwiczenia na zajęciach, ale potrzebuje wsparcia i obecności nauczyciela wspomagającego.
Edukacja plastycznaZadawanie konkretnych pytań, formułowanie jasnych poleceń, stosowanie powtórzeń i wyjaśnień, wykorzystanie rysunków, prezentacji, dzielenie zadań na mniejsze partie, stosowanie przerw na odpoczynek, ćwiczeń relaksujących, stosowanie pochwał słownych, dostosowanie tematyki prac do zainteresowań ucznia oraz wydłużanie czasu na działalność plastyczną.Prace plastyczno-techniczne wykonuje mało starannie. Lubi aktywność plastyczną, przede wszystkim wykonania tymi technikami, które preferuje, czyli malowanie farbami, lepienie z plasteliny, wydzieranki. Podczas działalności plastycznej odpoczywa, wycisza się, relaksuje.
Edukacja muzycznaStosowanie przerw na odpoczynek, ćwiczeń relaksujących, stosowanie pochwał słownych, wykorzystanie nagrań muzycznych wyciszających, spokojnych, instrumentów muzycznych, maty Colorpiano, dzwonków.Śpiewa chętnie, ale niekoniecznie z całą grupą. Podczas zajęć muzycznych uczeń  najczęściej spaceruje po sali, mało zainteresowany tym, co się dzieje w klasie. Ale okazuje się, że w ten sposób zapamiętuje tekst piosenek. Piosenkę, która mu się spodoba, podśpiewuje sobie. Chętnie gra na instrumentach.
Wychowanie fizyczneStosowanie krótkich poleceń, demonstrowanie ćwiczeń, wykorzystanie na zajęciach piłek, woreczków oraz innych przyborów gimnastycznych, ćwiczenia obustronnej koordynacji, możliwość wyciszenia się poprzez wskazanie miejsca na odreagowanie, wyciszenie się.Zajęcia ruchowe – chętnie bierze w nich udział, aktywnie uczestniczy w zajęciach na basenie. Natomiast często wykonuje ćwiczenia w parze z nauczycielem wspomagającym. Ma trudności ze zrozumieniem gier drużynowych, zabaw, rywalizacją, budzą w nim frustrację.
ReligiaZadawanie konkretnych pytań, formułowanie jasnych poleceń, stosowanie powtórzeń i wyjaśnień, wykorzystanie rysunków, prezentacji, dzielenie zadań na mniejsze partie, stosowanie przerw na odpoczynek, ćwiczeń relaksujących, stosowanie pochwał słownych, stosowanie pytań wymuszających trzymanie się tematu. Odwoływanie się do konkretów, prezentacji, bajek, obrazków.Chętnie koloruje obrazki o tematyce religijnej.
Język angielskiZadawanie konkretnych pytań, formułowanie jasnych poleceń, stosowanie powtórzeń i wyjaśnień, wykorzystanie rysunków, prezentacji, dzielenie zadań na mniejsze partie, stosowanie przerw na odpoczynek, ćwiczeń relaksujących, stosowanie pochwał słownych, wykorzystanie obrazkowych kart pracy.Rozumie znaczenie wypowiedzianych słów. Wypowiada się wyrazami w języku angielskim. Trudno zmobilizować ucznia do pracy, gdy na zajęciach nie ma nauczyciela wspomagającego.

Samodzielność

Uczeń samodzielny w sytuacjach życiowych i zadaniowych.

Chłopiec jest pogodny, nie zawsze chętnie wykonuje polecenia nauczyciela. Chętniej bierze udział w przedstawieniach szkolnych, choć związane jest to z wielkim przeżyciem. Wobec innych uczniów jest miły, koleżeński, potrafi chodzić w parze, czasami chętnie poddaje się propozycjom zabawy. Zdarzają się jednak zachowania stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub nieakceptowane społecznie np. obejmowanie siłą drugiej osoby, siadanie na kolegach, stosowanie wulgaryzmów. Uczeń znacznie zredukował napięcie emocjonalne podczas zajęć w małej grupie. Wskazane jest, aby chłopiec kontynuował zajęcia w formie indywidualnej, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i stymulowaniu rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia.

Potrzeby rozwojowe

Uczeń podczas pracy z nauczycielem wspomagającym osiągnął bardzo duże postępy edukacyjne, znacznie wydłużył się czas koncentracji uwagi, łatwiej można dostosować techniki pracy do możliwości chłopca, ta praca sprzyja pobudzaniu aktywności poznawczej, rozwijaniu pamięci dowolnej, następuje też wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności wyrażania i identyfikowania własnych emocji.

Wnioski:

 • stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności czytania, pisania, matematycznego myślenia 
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowej
 • wzmocnienia pozytywne, motywowanie, bazowanie na mocnych stronach

Ewaluacja IPET–u autorstwa Agaty Wieczorek – Czytelniczki Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz