Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Aspergera

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 26 marca 2017 roku.

 

uczeń:  xxx

Podstawa  objęcia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx z dnia xxx wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną xxx

Program opracowano na okres: nauki w gimnazjum

Diagnoza: Zespół Aspergera

 

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Obszary, w których uczeń wymaga pomocy
 • duże nieprawidłowości w sferze funkcjonowania społecznego
 • wysoki poziom nieprzystosowania społecznego w klasie szkolnej
 • czuje się niedoceniany przez rówieśników
 • odczuwa brak wsparcia ze strony rówieśników
 • antycypuje zagrożenie ze strony rówieśników, na które reaguje izolowaniem się i zachowaniami egocentrycznymi
 • często popada w konflikty z rówieśnikami
 • bywa prowokowany przez rówieśników i wówczas reaguje agresją, szczególnie wobec dziewcząt
 • mało otwarty w relacjach z rówieśnikami
 • nie radzi sobie z porażkami i krytyką
 • taktowny tylko w relacjach z wybranymi osobami
 • przejawia trudności z dostosowaniem się do obowiązujących zasad
 • ma trudności z wykonywaniem swoich obowiązków
 • w relacjach interpersonalnych przejawia tendencje do nadmiernego skracania dystansu
 • niska samoocena, wiara w siebie, swoje możliwości
 • deficyty w obszarze potrzeby akceptacji i uznania
 • łatwo się zniechęca i rezygnuje z wysiłku intelektualnego
 • przejawia tendencje do kumulowania napięć wewnętrznych
 • ma trudności z rozładowywaniem nagromadzonych emocji, co skutkuje zachowaniami impulsywnymi
 • nie radzi sobie z kontrolą przykrych emocji
 • podczas lekcji trudno go zmotywować do udziału w zajęciach, których nie lubi
 • unika ćwiczeń sportowych, aktywności ruchowej
 • nie zna podstawowych zasad ortograficznych
 • ma braki w wiadomości matematycznych (tabliczka mnożenia, geometria)
Mocne strony ucznia
 • ogólna sprawność intelektualna wyższa od przeciętnej
 • bogaty zasób wiadomości ogólnych przyswojonych i utrwalonych
 • wysoka ciekawość poznawcza (interesuje się historią, literaturą, językiem angielskim, teatrem)
 • bardzo dobrze rozumuje za pomocą pojęć (klasyfikuje, tworzy pojęcia nadrzędne, uogólnia)
 • bardzo dobrze przeprowadza rozumowanie za pomocą pojęć liczbowych
 • prawidłowo przeprowadza operacje w oparciu o materiał konkretny (analiza, synteza, wyróżnianie drobnych ale istotnych elementów)
 • szybko i sprawnie rozumuje, wnioskuje, ustala następstwa zdarzeń w oparciu o materiał konkretny
 • dobra bezpośrednia pamięć słuchowa
 • dobra pamięć długotrwała
 • czyta globalnie w szybkim tempie, zachowując prawidłową intonację
 • w pełni rozumie czytane treści
 • wysoki stopień opanowania umiejętności indywidualnej pracy z tekstem umożliwia mu samodzielną naukę w oparciu o słowo pisane
 • pisząc ze słuchu nie zapomina dłuższych zdań, nie wymaga dzielenia ich na fragmenty
 • posiada bogate słownictwo
 • buduje zdania złożone, poprawne pod względem merytorycznym i gramatycznym
 • pisząc, sporadycznie popełnia błędy interpunkcyjne i ortograficzne
 • podczas zajęć szkolnych chętnie pracuje na przedmiotach, które lubi
 • otwarty w kontaktach z dorosłymi
 • silny, sprawny fizycznie
 • zadbany pod względem higienicznym
Indywidualne potrzeby ucznia
 • udzielać wsparcia w codziennym funkcjonowaniu szkolnym w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • stwarzać sytuacje sprzyjające nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami (np. przydzielanie zadań grupowych, motywowanie do udziału w imprezach klasowych, uroczystościach szkolnych)
 • trenować umiejętności społeczne
 • rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • modelować pożądane zachowania
 • uczyć przewidywania skutków swoich nieprawidłowych zachowań
 • kształtować poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie
 • wdrażać do samodyscypliny, obowiązkowości
 • uczyć planowania i organizowania pracy związanej z wykonywaniem określonych zadań
 • udzielać wsparcia emocjonalnego w sytuacjach stresowych i trudnych poprzez wskazywanie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami
 • umożliwić wyrażanie tego, co ucznia aktualnie martwi, czego się obawia
 • uczyć rozładowywania nagromadzonych napięć w sposób bezpieczny i akceptowany społecznie
 • kształtować zdolności racjonalnego kierowania swym postępowaniem
 • rozwijać umiejętność autorefleksji, krytycyzmu wobec swoich zachowań
 • uświadamiać konsekwencje własnych negatywnych zachowań
 • ćwiczyć umiejętność kontroli emocji, panowania nad gniewem, złością
 • wdrażać do stosowania alternatywnych dla agresji sposobów rozwiązania zaistniałej sytuacji konfliktowej
 • modyfikować nieprawidłowe wzorce zachowań
 • wdrażać do stosowania ćwiczeń i technik relaksacyjnych
 • uczyć przyjmowania ocen i krytyki ze strony innych
 • wdrażać do przestrzegania obowiązujących zasad i norm
 • wykorzystywać i wzmacniać zdolności, mocne strony
 • podnosić samoocenę
 • motywować do podejmowania działań o charakterze prospołecznym
Inne działania nakierunkowane na wspieranie indywidualnych potrzeb ucznia
 • podejmować pracę z całym zespołem klasowym w celu wyeliminowania zachowań agresywnych, prowokacyjnych skierowanych do ucznia
 • uczyć rówieśników tolerancji wobec specyficznych zachowań chłopca
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia
 • zapewnić poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę życzliwości, ciepła emocjonalnego
 • udzielać uczniowi bieżących informacji zwrotnych o postępach i efektach
 • dostrzegać i akcentować sukcesy, osiągnięcia, podjęty wysiłek
 • bazować na pozytywnych stronach ucznia, jego umiejętnościach, zainteresowaniach
 • tempo i rytm pracy dostosowywać do aktualnego stanu psychofizycznego ucznia (w razie potrzeby robić częste, krótkie przerwy w pracy, stosować zmienne tempo lekcji)
 • stopniować trudności
 • na bieżąco kontrolować, czy uczeń zanotował wszystkie ważne treści, bardzo często kontrolować zeszyty
 • bardzo często, na bieżąco oceniać różne formy pracy
 • stosować metody angażujące różne procesy poznawcze (wzrokowe, słuchowe, manualne, myślowe)
 • ciągle kontrolować, nadzorować, mobilizować i motywować do pracy
 • w miarę możliwości włączać ucznia do zadań grupowych
 • stosować metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów, wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych
 • podczas wydawania poleceń zachowywać kontakt wzrokowy z uczniem
 • stosować przejrzyste zasady, oczekiwania i konsekwencje za ich nieprzestrzeganie
 • stosować krótkie i jasne upomnienia, unikać długich wywodów i komentarzy
Inne informacje o uczniu
 • objęty opieką alergologa
 • poza szkołą – objęty opieką psychiatry i psychologa (terapia indywidualna)

 

Proponowane przez zespół formy, sposoby, okres, wymiar godzin pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w szczególności zajęcia specjalistyczne:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do aktualnych indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia – do czasu ukończenia gimnazjum
 • dostosowanie formy i warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – w klasie trzeciej gimnazjum
 • zajęcia socjoterapeutyczne z pedagogiem/psychologiem szkolnym: 60 minut tygodniowo – do czasu ukończenia gimnazjum
 • indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym z psychologiem szkolnym: 45 minut w tygodniu – do czasu ukończenia gimnazjum
 • zajęcia rewalidacyjne: 120 minut w tygodniu (2 x 60 minut) – do czasu ukończenia gimnazjum.

W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba uczestniczenia ucznia w zajęciach uczących alternatywnych metod komunikacji. 

Działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego:

 • konsultacje, badania ucznia w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w poradni medycyny pracy w aspekcie przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu (alergia) oraz pod kątem właściwego wyboru ścieżki kształcenia ponadgimnazjalnego – w klasie trzeciej gimnazjum

Rodzaj, zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem:

 • stworzenie atmosfery życzliwej i ciepłej, sprzyjającej otwartości komunikacji między uczniem i nauczycielami
 • systematyczna wymiana informacji między nauczycielami o aktualnym funkcjonowaniu ucznia (o jego problemach, trudnościach i postępach, sukcesach)
 • stosowanie spójnego, jednolitego systemu oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych wobec ucznia (dostosowanie wymagań edukacyjnych, zasady postępowania ucznia i system konsekwencji za ich łamanie)

Zakres współpracy nauczycieli, specjalistów z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, działania wspierające rodziców (opiekunów prawnych) ucznia:

 • systematyczna wymiana informacji na temat aktualnego funkcjonowania, stanu zdrowia i psychofizycznego ucznia, działania leków, aktualnych osiągnięć i trudności ucznia
 • udzielanie rodzicom wskazówek do pracy samokształceniowej ucznia w domu
 • udzielanie rodzicom porad dotyczących rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:

 • wymiana informacji z lekarzem prowadzącym na temat aktualnego funkcjonowania, stanu psychofizycznego aktualnych osiągnięć i trudności ucznia (np. opinie wystawiane przez szkołę na żądanie lekarza)
 • realizacja zaleceń psychiatry, psychologa w codziennej pracy z uczniem

 

Program opracowano dnia: xxx

podpisy nauczycieli i specjalistów opracowujących program:

podpisy prawnych opiekunów ucznia:

data, podpis dyrektora szkoły:

 

Autor: Elżbieta Wika

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz