Innowacja pedagogiczna metodyczna – Śladem Krakowskich Świętych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 października 2018 roku.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA METODYCZNA

ŚLADEM KRAKOWSKICH ŚWIĘTYCH”


przeznaczona dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie

Czas realizacji: I etap maj 2017 – maj 2018

II etap maj 2018- maj 2019

Spis treści:

 1. Charakterystyka szkoły
 2. Założenia ogólne
 3. Cele
 4. Metody i formy realizacji innowacji pedagogicznej
 5. Sposoby ewaluacji
 6. Przewidywane efekty
 7. Podstawa prawna
 8. Spis załączników

– zał. nr 1  – Omawiane osoby świętych

– zał. nr 2 – Wykaz miejsc wycieczek

1. Charakterystyka szkoły

Centrum Autyzmu jest placówką obejmującą całościowym oddziaływaniem terapeutyczno – edukacyjnym uczniów z autyzmem,  ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, o różnym poziomie funkcjonowania i poziomie intelektualnym.

W skład ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna,  Gimnazjum Specjalne, Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Przy Ośrodku działa również internat. Ponadto w ośrodku tworzone są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze realizujące zajęcia dostosowane dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim.

Zajęcia dla uczniów prowadzone są  zgodnie z indywidualnymi Programami Edukacyjno – Terapeutycznymi, opracowywanymi w zespołach składających się z nauczycieli i wszystkich specjalistów pracujących z danym uczniem – psychologiem, pedagogiem, logopedą. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, efekty kształcenia ocenia się także poprzez LUM – y, czyli Listę Umiejętności Uczniów.

Centrum Autyzmu umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia edukacji oraz wspomaga ich w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne.

Szczególny nacisk  w Ośrodku kładzie się na rozwój umiejętności z zakresu samodzielności, komunikowania się oraz zachowań społecznych. Zgodnie ze statutem Ośrodka, głównym celem  pracy  jest ”wszechstronne przygotowanie uczniów do samodzielnego, aktywnego udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem”.

2. Założenia ogólne i zakres innowacji

Innowacja pedagogiczna „Śladem krakowskich świętych” została  opracowana przez Ewę Domaradzką, nauczyciela – wychowawcę pracującą w internacie, Annę Kruk – Przybyło nauczyciela religii oraz Annę Szpotowską – nauczyciela rewalidacji. Motywacją do stworzenia programu dla naszych uczniów, wychowanków był zakończony w listopadzie 2016 roku, a ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Miłosierdzia, a także obecnie trwający w kościele polskim Rok Brata Alberta. Jak wiemy Kraków jest miastem, źródłem Miłosierdzia Bożego. To tu w Krakowie żyli i działali święci, silnie powiązani z miłością do Boga i bliźniego.  Postanowiłyśmy zapoznać naszych uczniów z tematem świętych, rozwijając równocześnie ich kompetencje społeczne.

Innowacja pedagogiczna jest adresowana  do uczniów z autyzmem, w normie intelektualnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczęszczających do Specjalnego  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pn.: „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie.

Planowane zajęcia odbywać się będą dla jednej mieszanej, co do możliwości intelektualnych grupy, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. Innowacja „Śladem krakowskich świętych” jest propozycją zajęć pozalekcyjnych, odbywających się średnio raz w miesiącu, w trzech etapach.

Pierwsze spotkanie będzie formą rozmowy, pogadanki, prezentacji  na temat postaci świętego związanego z naszym miastem (wykaz świętych, z którymi uczniowie będą się zapoznawać – w załączniku nr 1). Uczniowie będą mieli za zadanie wyszukać w książkach, czasopismach czy  internecie informacji o świętym, miejscu jego kultu, życiorysie. Będą musieli także, korzystając z technologii informatycznej, wyszukać sposób dotarcia do miejsca związanego z danym świętym, poznać  rozkłady jazdy, ceny biletów itp.

Kolejne spotkanie będzie wizytą w wyszukanym wcześniej sanktuarium i weryfikacją  wszelkich informacji zgromadzonych przez uczniów (wykaz miejsc wycieczek w załączniku nr 2).

W trzecim etapie uczniowie będą mieli za zadanie dokonać krótkich zapisów w „Dzienniku podróży ze świętymi”, zamieścić tam wpisy, zdjęcia samodzielnie wykonane podczas zwiedzania sanktuariów, muzeów.

Po każdej edycji innowacji pedagogicznej „ Śladami krakowskich świętych” planowana jest projekcja filmu „Bóg w Krakowie” oraz spotkanie z aktorem grającym jedną z  głównych ról w filmie.

Realizacja tego programu stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, kształtowania umiejętności komunikowania się w sposób społecznie akceptowany, rozwijania kompetencji czytelniczych, korzystania z różnych form czytelniczych, rozwijania umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtowania odpowiedzialności za działanie. Będzie także ćwiczeniem  przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się poza terenem naszej placówki oraz stanie się okazją do poznawania zasad ruchu drogowego.

Innowacja wdrażać ma uczniów do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów, wspomagać rozwijanie poznawczych możliwości uczniów. Ma za zadanie kształtować postawę pozwalającą na umacnianie wiary ucznia we własne możliwości.

Celem nadrzędnym innowacji pedagogicznej jest  zapoznanie się, poszerzenie wiedzy na temat krakowskich świętych oraz wdrożenie, polepszenie funkcjonowania społecznego naszych wychowanków w klasie, szkole oraz środowisku pozaszkolnym.

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie w dwóch cyklach:

 1. maj 2017 – maj 2018
 2. maj 2018 – maj 2019

Innowacja zgodna jest z Programem Wychowawczym i i Profialktycznym SOSW pn. CZiCZR.

3.Cele innowacji pedagogicznej

Celem głównym innowacji pedagogicznej  jest poznanie, poszerzenie wiedzy na temat krakowskich świętych , poznanie zabytków architektury sakralnej Krakowa i okolic związanych z tymi osobami oraz poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie uspołecznienia.

Cele szczegółowe:

 • wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie kultury osobistej – aby uczeń zachowywał się w miejscach publicznych adekwatnie do sytuacji, zgodnie z przyjętymi normami społecznymi,
 • kształtowanie umiejętność planowania,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i poddawania krytycznej analizie informacji w internecie,
 • kształtowanie  umiejętności współdziałania w grupie,
 • kształtowanie umiejętności śmiałości podejmowania decyzji,
 • kształtowanie postawy szacunku do drugiej osoby,
 • kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury, sztuki,
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych , językowych, werbalnych,
 • rozbudzanie chęci do korzystania z urządzeń technologii cyfrowej,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
4. Metody i formy pracy

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie cyklicznie w trzech etapach. Pierwszy etap obejmować będzie spotkania grupy na terenie placówki CA, podczas którego uczniowie zapoznają  się z postacią świętego oraz zaplanują wycieczkę w miejsce związane z omawianą osobą. Drugi etap (mający miejsce w kolejnym miesiącu) to wycieczka. Trzeci etap to spotkanie sumujące wiedzę teoretyczną oraz doświadczenia praktyczne nabyte podczas wycieczek, polegające na wymianie doświadczeń, wrażeń oraz wspólnym tworzeniu „Dziennika podróży ze świętymi”.

Podczas pierwszego etapu pracować będziemy następującymi metodami i formami:

 • metody podające, wykład;
 • pogadanka na temat krakowskich świętych;
 • projekcja, prezentacja;
 • metoda projektów, korzystanie z pracowni komputerowej – wyszukiwanie informacji o świętych,  zabytkach architektury z nimi związanych, szukanie trasy i środków komunikacji miejskiej, którymi można się dostać do poszczególnych miejsc;
 • mapy i plany – umiejętność odczytywania rozkładów jazdy, planowania wyjazdów.

Drugi etap obejmować będzie następujące metody pracy:

 • metody praktyczne w formie zajęć terenowych, podczas których uczniowie będą poznawali miejsca związane z kultem świętych w Krakowie i okolicy.

Podczas Trzeciego etapu wykorzystywać będziemy następujące metody i formy:

 • pogadanka na temat świętego, wrażeń z wycieczki, wymiana doświadczeń;
 • gry dydaktyczne, krzyżówka, zabawa w skojarzenia, sprawdzenie wiadomości uczniów;
 • kolaż, opracowanie dokumentacji – fotorelacje, opis, album poznanych miejsc („Dziennik podróży ze świętymi”);
 • metoda  eksponująca – film „Bóg w Krakowie”;
 • przygotowanie wystawy na zakończenie edycji.
5. Sposoby ewaluacji

Innowacja pedagogiczna podlega monitorowaniu realizacji podjętych działań i ewaluacji jej wyników w odniesieniu do założonych celów. Ewaluacja prowadzona będzie poprzez:

 • prowadzenie „Dzienników podróży ze świętymi”,
 • adnotacje w Liście Umiejętności Uczniów oraz Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych,
 • rozwiązywanie krzyżówek, testów sprawdzających przyswojoną wiedzę,
 • wykonane przez uczniów albumy ze zdjęciami i krótkimi informacjami na temat fotografowanych miejsc;
 • zeszytach korespondencji z rodzicami/opiekunami;
 • kartach zajęć pozalekcyjnych;
 • sprawozdaniu z realizacji innowacji pedagogicznej.
6. Przewidywane efekty

Przewidujemy, że końcowym efektem zrealizowanej innowacji  będą następujące umiejętności uczniów:

 • znają świętych związanych z Krakowem i okolicami, potrafią przekazać najważniejsze informacje z nimi związane,
 • potrafią współpracować w grupie, pomagać innym,
 • umieją zachować się odpowiednio w miejscach sakralnych, środkach transportu, w kawiarni,
 • są bardziej samodzielni i pewni siebie,
 • integrują się z środowiskiem,
 • wyrażają swoje emocje w sposób społecznie akceptowany,
 • potrafią spędzać czas wolny w twórczy sposób,
 • potrafią planować i organizować, rozwiązują problemy w twórczy sposób,
 • potrafią poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł,
 • stworzą wspólnie wystawę zdjęć oraz „Dziennik podróży ze świętymi”.
7. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami )
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Karta Praw Osób z Autyzmem z dnia 12 lipca 2013 r.
 • Statut SOSW pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” z dnia 1 września 2016 r.
 • Plan wychowawczy CA
 • Plan Profilaktyczny CA.

Załącznik nr 1 – omawiane osoby świętych:

 1. Brat Albert Chmielowski
 2. Siostra Faustyna
 3. Jan Paweł II
 4. Święty Stanisław
 5. Święta Jadwiga

Załącznik nr 2 – wykaz miejsc wycieczek:

 1. Przytulisko na Skawińskiej
 2. Muzeum prac malarskich Brata Alberta
 3. Muzeum Siostry Faustyny
 4. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
 5. Kuria Metropolitalna w Krakowie, „Okno Papieskie”
 6. Kościół Św. Floriana
 7. Wadowice – wycieczka dłuższa całodniowa
 8. Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce
 9. Wawel

 

Autorzy:

mgr Anna Kruk–Przybyło

mgr Ewa Domaradzka

mgr Anna Szpotowska

Materiał nadesłany przez Czytelniczki portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz