Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna „Ogród bliżej natury”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 października 2019 roku.

Temat innowacji: Ogród bliżej natury

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są uczniowie klas 1-3, uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne, uczniowie należący do szkolnego koła wolontariatu oraz pozostała część społeczności uczniowskiej, która będzie korzystała z ogrodu podczas lekcji przyrody, biologii, plastyki, wychowania fizycznego, zajęć z wychowawcą, jak również podczas zajęć świetlicowych.

Realizacja innowacji pedagogicznej polegać będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklicznych zajęć z uczestnikami koła wolontariatu wynikających z harmonogramu zaplanowanych prac ogrodniczych. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą również w ramach zajęć lekcyjnych klas 1-3, jako element zajęć rewalidacyjnych i świetlicowych oraz jako element godzin lekcyjnych.

Niniejsza innowacja ma na celu kształtowanie osobowości ekologicznej, poprzez wykorzystanie hortiterapii (łac. hortus – ogród), jest to taka dziedzina nauki, która polega na wykorzystaniu ogrodu i roślin do szeroko rozumianej terapii. Celem hortiterapii jest ograniczenie stresu poprzez przebywanie wśród zieleni oraz pobudzanie, stymulowanie i rozwój człowieka poprzez doznania zmysłowe. Innowacja ma na celu stworzyć miejsca i możliwości do tego aby uczniowie mogli mieć częstszy kontakt z przyrodą.

Motywacja wprowadzenia innowacji

Innowacja „Ogród bliżej natury” powstała, ponieważ mamy świadomość, że to przed szkołą stoi zadanie kształtowania świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku do różnorodnych form życia, właściwych i aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

Na podstawie wieloletnich obserwacji podczas pracy z uczniami niepełnosprawnymi, zauważamy potrzebę stworzenia nowych warunków i możliwości pracy podczas zajęć rewalidacyjnych. Realizacja innowacji pedagogicznej pozwoli na szerszy zakres oddziaływań w ramach stymulacji polisensorycznej w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu oraz na prowadzenie na terenie placówki elementów hortiterapii.

Chcemy także wyjść naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Opis innowacji

I Założenia ogólne

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach

 1. Wykorzystanie terenów zielonych wokół szkoły na stworzenie leśnego zakątka, ścieżki sensorycznej, ogródka przyszkolnego oraz miejsca do wypoczynku i rekreacji na łonie natury.
 2. Skuteczna realizacja podstawy programowej poparta praktycznym działaniem.
 3. Wprowadzenie hortiterapii na zajęciach rewalidacyjnych.

II Cele innowacji

Cel główny

 1. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośredni kontakt i praktyczne działanie.
 2. Terapia ogrodnicza (hortiterapia), poprzez wykorzystanie roślin oraz pracę w ogrodzie.

Cele szczegółowe

 1. Rozbudzanie ciekawości świata.
 2. Wykorzystanie wiedzy ogrodniczo – przyrodniczej w życiu codziennym.
 3. Integracja zespołu klasowego, uczenie współdziałania i współpracy.
 4. Rozwijanie sprawności ruchowej.
 5. Rozwijanie zmysłu wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku.
 6. Łagodzenie napięć i stresu.
 7. Dostarczanie uczniom dodatkowych pozytywnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych.
 8. Uczenie obowiązkowości i systematyczności poprzez pracę zgodnie z harmonogramem.
 9. Realizacja potrzeby relaksu i odpoczynku w kontakcie z przyrodą.
 10. Pozyskanie i wzbogacenie terenu szkoły w nowe gatunki roślin.

III Metody i formy

 1. Metoda praktycznego działania podczas prac ogrodniczych.
 2. Gry i zabawy ruchowe.
 3. Konkursy plastyczno – techniczne połączone z wystawą prac.
 4. Systematycznej obserwacji kierowanej i spontanicznej.
 5. Wykonywanie doświadczeń, pomiarów i eksperymentów.
 6. Spacery i wycieczki.

Formy pracy

 1. Praca w grupach.
 2. Praca indywidualna.

IV Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Wpływ na uczniów:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny.
 • Wykorzystują możliwości jakie daje kontakt z przyrodą, aby zminimalizować stres.
 • Czerpią radość z własnej aktywności.
 • Nawiązują właściwe relacje społeczne.
 • Rozwijają umiejętność pracy w grupach.
 • Poszerzają wiedzę na temat zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Uczą się odpowiedzialności oraz troski o środowisko naturalne.
 • Mają możliwość zrelaksowania się i zabawy na łonie przyrody.
 • Uczą się szacunku do przyrody.
 • Rozwijają sprawność ruchową.

Wpływ na pracę szkoły:

 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez stworzenie miejsca umożliwiającego uczniom zabawę, naukę i poznawanie otaczającego świata zmysłami.
 • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

V Harmonogram działań innowacyjnych

Pobierz plik z harmonogramem działań innowacyjnych

VI Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzą:

 • analizę ankiety skierowanej do uczniów opracowanej przez autorów projektu,
 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
 • sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów edukacyjnych,
 • rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w kolejnych latach.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu, udostępnione dyrektorowi szkoły oraz przedstawione przez autorów innowacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zamykającej rok szkolny 2020/2021.

Autorzy: Marek Dyrda, Barbara Goik, Monika NapiórkowskaCzytelnicy Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz