Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 sierpnia 2018 roku.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Temat: W szkole, miłe towarzystwo, ruch i zabawa to podstawa a w sieci bezpieczeństwo dzieci.

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

Autorzy:

Rodzaj innowacji: Innowacja dotyczy nowatorskich rozwiązań metodyczno – organizacyjnych.

Rozmiar czasowy: Działania rozpoczną się we wrześniu 2018 i będą trwać do końca roku szkolnego 2018/2019.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od września do czerwca 2018 roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu oraz zajęć z robotyki dwa razy w tygodniu. Natomiast z kawiarenki oraz gier korytarzowych będą mogli korzystać wszyscy uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych.

Niniejsza innowacja ma na celu zachęcać i motywować uczniów starszych klas do tego, aby spędzali czas we własnym towarzystwie bez użycia urządzeń multimedialnych, na terenie kawiarenki szkolnej, co wpłynie na wytworzenie i podtrzymywanie pozytywnych więzi między nimi. Młodsi uczniowie mają możliwość zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu poprzez wykorzystywanie gier korytarzowych znajdujących się na terenie szkoły.

Niniejsza innowacja ma również na celu kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych oraz bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w sieci.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Inspiracją do opracowania innowacji stały się nasze osobiste doświadczenia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczej. Refleksje po pełnionych przez nas dyżurach międzylekcyjnych, informacje medialne dotyczące zjawiska cyberprzemocy oraz nadużywania przez dzieci na terenie szkoły telefonów komórkowych.

 Opis innowacji

I Założenia ogólne
 1. Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi.
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
 • wykorzystanie szkolnej kawiarenki, jako miejsca, w którym uczniowie mogą się spotkać podczas przerw miedzylekcyjnych, pobyć razem, porozmawiać, nawiązać nowe znajomości, bez używania urządzeń multimedialnych;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez ruch i zabawę – wykorzystanie korytarzowych gier planszowych;
 • podczas zajęć z robotyki rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania;
 • kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych i bezpiecznego zachowania w sieci – podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.
 II Cele innowacji

Cele innowacji:

 • podniesienie jakości pracy szkoły i poprawa bezpieczeństwa na korytarzach szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych;
 • rozwijanie prawidłowych relacji z rówieśnikami;
 • poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania z Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych;
 • uświadomienie uczniom skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu – Internetu, telefonów komórkowych;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, poprzez ruch i zabawę;
 • wytwarzanie  pozytywnych więzi między dziećmi;
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
III  Zakres treści i harmonogram działań

Nauczyciele realizują następujące zadania:

 • wykonanie gier korytarzowych dla klas młodszych;
 • wykonanie przy sklepiku szkolnym kawiarenki z wykorzystaniem Europalet;
 • zajęcia w ramach obchodów w szkole Tygodnia Edukacji Informatycznej – Godzina Kodowania;
 • zajęcia z robotyki, prowadzone raz w tygodniu;
 • zajęcia  dla klas w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu;
 • przeprowadzenie Wielkiego Testu Wiedzy o Bezpiecznym Internecie w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
IV Przewidywane osiągnięcia
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
 • poprawa bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych;
 • uatrakcyjnianie czasu przerw międzylekcyjnych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców;
 • wypracowanie zasad zachowania w sytuacjach cyberprzemocy.
 V Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego, uzupełniają ją i poszerzają.

 1. W ramach obchodów w szkole Dnia Bezpiecznego Internetu realizowane będą scenariusze zajęć zaproponowane przez organizatora, zamieszczone na stronie www.saferinternet.pl
 2. W ramach obchodów w szkole Tygodnia Edukacji Informatycznej – Godzina Kodowania, uczniowie zdobywać będą umiejętności podstaw kodowania, będą korzystać z tablicy interaktywnej, będą też rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz współpracy.
VI Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzą:

 • ankietę wśród nauczycieli dotyczącą poprawy bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych;
 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami na temat obchodów Dni Bezpiecznego Internetu oraz atrakcyjności zajęć z Robotyki;
 • rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w kolejnych latach. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 

Autorzy: Marek Dyrda i Monika Napiórkowska

Materiał nadesłany przez Czytelnika portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz