IPET dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 22 maja 2019 roku.

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

Imię i nazwisko ucznia:

Data urodzenia:

Klasa: VIII

Rok szkolny: 2018/2019

Opracowany do realizacji na okres: do ukończenia szkoły podstawowej

Wychowawca:

I Informacje o uczniu wynikające z dokonanego przez nauczycieli i specjalistów rozpoznania jego możliwości i potrzeb

Diagnoza – określenie kategorii niepełnosprawności, współwystępujące trudności ucznia, informacje o możliwościach rozwojowych i potencjale ucznia zawarte w orzeczeniu Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

 

Informacje wynikające z diagnozy funkcjonalnej przeprowadzonej przez nauczycieli i specjalistów w szkole (mocne strony ucznia, uzdolnienia oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu) Mocne strony ucznia

 • Rozumie polecenia nauczycieli
 • Wywiązuje się z obowiązków ucznia
 • Posiada łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Zna zasady panujące w klasie i stara się do nich stosować
 • Dobrze reaguje na wzmocnienia pozytywne zarówno społeczne, jak i wtórne
 • Uczennica jest bardzo koleżeńska
 • Jest kulturalna
 • Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w szkole
 • Zna wszystkie litery
 • Potrafi dokonać analizy słuchowej słów według głosek
 • Wyraźnie przepisuje z tablicy
 • Przelicza elementy zbiorów
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • Jest sprawna fizycznie
 • Jest samodzielna w zakresie podstawowej samoobsługi
 • Bardzo dobrze radzi sobie z zadaniami praktycznymi w kuchni
 • Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych i tanecznych

   Trudności

 • Obniżona zdolność koncentracji uwagi
 • Podatność na rozproszenia
 • Słaba koordynacja wzrokowo–ruchowa
 • Kłopoty w powiązaniu nowych informacji z poprzednio zapamiętanymi
 • Trudności w rozumieniu związków przyczynowo-skutkowych
 • Niski poziom wiedzy ogólnej
 • Problemy w wykonywaniu działań rachunkowych na konkretach
Dodatkowe informacje o uczniu:
Wydłużenie etapu edukacyjnego: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

II Sposób realizacji i zakres działań podejmowanych w szkole w celu zapewnienia adekwatnych do potrzeb i możliwości ucznia warunków kształcenia specjalnego (zawartość indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach)

1. Treści dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

 1. Samoobsługa

 • Samodzielne nakrywanie do stołu
 • Sprzątanie stanowiska pracy
 • Zamiatanie po zajęciach plastycznych
 • Posługiwanie się kluczem
 • Pełnienie tygodniowych dyżurów w klasie
 • Przestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego – zatrzymywanie się na czerwonym świetle, przechodzenie po pasach, chodzenie skrajem drogi
 • Składanie ubrań
 • Prasowanie ścierek
 • Dokonywanie prostych zakupów
 • Wykonywanie prostych czynności porządkowych – segregowanie do odpowiednich pojemników różnych przedmiotów, składanie ubrań, parowanie skarpetek
 • Utrwalenie nawyku częstego mycia rąk
 • Dbanie o higienę związaną z okresem dojrzewania
 • Samodzielne przygotowywanie kanapek i wykonywanie past kanapkowych

2. Umiejętności szkolne w zakresie pojęć matematycznych

 •  Porządkowanie liczb w zakresie 20 w kolejności rosnącej i malejącej
 • Porównywanie liczby i używanie znaków ,,=” ,, <’’ ,,>’’
 • Dodawanie do 15 w oparciu o konkret
 • Odejmowanie do 15 w oparciu o konkret
 • Odczytywanie pełnych godzin na zegarze
 • Układanie określonych kwot z banknotów i monet
 • Dokonywanie prostych operacji na pieniądzach
 • Mierzenie za pomocą linijki i miarki krawieckiej
 • Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych

3. Umiejętności szkolne w zakresie czytania i pisania

 • Samodzielne pisanie słów
 • Czytanie sylabowe
 • Czytanie prostych zdań
 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
 • Odpowiadanie na pytania do tekstu czytanego przez nauczyciela
 • Układanie słów z rozsypanek literowych i sylabowych
 • Etykietowanie
 • Samodzielne pisanie słów i prostych zdań

Zajęcia rozwijające komunikację

 • Ćwiczenia w zakresie wsłuchiwania się w wypowiedzi innych
 • Ćwiczenia w zakresie wyrażania potrzeb, emocji, opinii, myśli, pragnień
 • Ćwiczenia w zakresie stosowania zwrotów grzecznościowych
 • Proszenie o pomoc, gdy wymaga tego sytuacja
 • Ćwiczenia w zakresie przedstawiania się
 • Ćwiczenia w zakresie przedstawiania kolegów z klasy
 • Ćwiczenia w zakresie nawiązywania dialogu
 • Rozmawianie na różne tematy
 • Pisanie swoich danych osobowych
 • Zabawy wspomagające rozwój komunikacji

Zajęcia rozwijające kreatywność

1. Artystyczne

 • Tworzenie kompozycji z różnych materiałów
 • Posługiwanie się różnymi narzędziami malarskimi
 • Posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi
 • Lepienie i modelowanie z różnych mas plastycznych
 • Tworzenie kompozycji według własnych pomysłów
 • Wykonywanie prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych
 • Wykonywanie prac z wykorzystaniem różnych materiałów
 • Ozdabianie kartek i laurek
 • Ćwiczenia w mieszaniu barw
 • Stemplowanie
 • Kreślenie różnych wzorów za pomocą cienkopisu

2. Praktyczno–techniczne

 • Posługiwanie się podstawowym sprzętem biurowym
 • Wycinanie
 • Zginanie kartonu
 • Oklejanie przedmiotów tekturowych
 • Łączenie elementów przez sklejanie zszywanie
 • Tworzenie form przestrzennych
 • Przyszywanie guzików z dwoma dziurkami
 • Szycie ściegami prostymi

3. Posługiwanie się technologią informacyjną

 • Posługiwanie się myszką
 • Obsługiwanie prostych programów komputerowych
 • Wykorzystywanie edytora tekstu
 • Obsługiwanie prostych gier edukacyjnych
 • Obsługiwanie aparatu telefonicznego
 • Wybieranie numerów alarmowych

4. Kulinarne

 • Przestrzeganie zasad BHP
 • Doskonalenie posługiwania się nożem
 • Obieranie warzyw i owoców
 • Posługiwanie się tarką
 • Obsługiwanie miksera
 • Obsługiwanie kuchenki
 • Posługiwanie się miarkami
 • Przygotowywanie prostego posiłku
 • Mycie naczyń
 • Wycieranie naczyń
 • Odkładanie naczyń na swoje miejsce
 • Posługiwanie się prostym przepisem kulinarnym

5. Muzyczno-rytmiczne

 • Rozpoznawanie odgłosów otoczenia
 • Rozpoznawanie brzmienia instrumentów
 • Reagowanie na sygnały dźwiękowe
 • Śpiewanie i nucenie piosenek
 • Opanowywanie pamięciowe tekstów piosenek
 • Realizowanie tematów rytmicznych za pomocą klaskania, tupania, pstrykania
 • Granie na instrumentach perkusyjnych w tempie miarowym
 • Ćwiczenie gry na dzwonkach
 • Rozpoznawanie znanych piosenek po melodii
 • Zespołowe śpiewanie łatwych fragmentów piosenek
 • Ćwiczenie reakcji na zmiany tempa i dynamiki
 • Inscenizowanie ruchem piosenek
 • Rytmizowanie wyliczanek i prostych tekstów
 • Granie na dzwonkach

Wychowanie fizyczne

 • Ćwiczenie biegu slalomem
 • Ćwiczenie biegu ze zmianą kierunku
 • Pokonywanie toru przeszkód
 • Wykonywanie rzutów piłeczką palantową
 • Ćwiczenie elementów technicznych gier zespołowych
 • Ćwiczenia skoczne
 • Oswajanie się z wodą
 • Zabawy w wodzie płytkiej
 • Wykonywanie ćwiczeń wypornościowych
 • Wykonywanie leżenia w wodzie na piersiach
 • Wykonywanie leżenia w wodzie na grzbiecie
 • Wykonywanie naprzemiennej pracy: RR,NN
 • Aktywne uczestnictwo w grach i zabawach

 Religia

 • Poznawanie tekstów biblijnych
 • zapamiętywanie historii biblijnych
 • poznawanie atrybutów Boga

Umiejętności społeczne

 • Wykorzystywanie różnego rodzaju gier wymagających nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Zawieranie różnego rodzaju umów
 • Organizowanie zabaw integrujących zespół klasowy
 • Kształtowanie umiejętności oceniania własnego zachowania
 • Ocenianie zachowania bohaterów czytanych na lekcjach opowiadań
 • Trening umiejętności społecznych
 • Zachęcanie do nawiązywania kontaktu wzrokowego
 • Dokonywanie samooceny
 • Budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu uczuć
 • Podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów
2. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ukierunkowane na poprawę funkcjonowania
 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i życzliwości
 • W procesie dydaktycznym – wskazane jest stosowanie krótkich przerw w aktywności zadaniowej, naprzemienne wykonywanie różnych czynności – w tym – wymagających aktywności ruchowej podczas lekcji
 • Wzmacnianie sfery emocjonalno-społecznej, wyciszanie niepożądanych zachowań, pomoc w budowaniu korzystnych relacji społecznych, uczenie przestrzegania norm bezpieczeństwa własnego i otoczenia
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziewczynki
 • Rozwijanie dojrzałości emocjonalnej i samodzielności
 • Przypominanie o regułach obowiązujących w klasie
 • Serdeczne, motywujące podejście do dziewczynki; łagodzenie ewentualnych napięć emocjonalnych, izolowanie silnych, negatywnych bodźców, dbałość o higienę psychiczną
 • Jasne określanie zasad i norm, wytyczanie granic pozwalających na wdrażanie uczennicy do samokontroli swoich zachowań
 • Okazywanie akceptacji i zrozumienia istoty trudności uczennicy
 • Konsekwentne stosowanie wzmocnień pozytywnych (społecznych i odroczonych)
 • Prowadzenie dzienniczka uwag
 • Przypominanie o regułach obowiązujących w klasie
 •  Zapewnienie stałości norm, zasad, stałego porządku dnia, a w razie planowanych zmian – wcześniejsze uprzedzenie ucznia o tym
 •  Stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych i przerw w przypadku  zmęczenia dziecka
 • Zapewnienia miejsca do odpoczynku lub podjęcia innej aktywności
 • Akceptowanie ucznia bez względu na jego nieprawidłowe zachowania
 • Łagodzenie  ewentualnych napięć emocjonalnych poprzez umożliwienie udziału w lubianych przez uczennicę zajęciach
 3. Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia
 • Zapewnienie indywidualnego wsparcia ze strony pomocy nauczyciela
 • Stosowanie krótkich komunikatów
 • Stosowanie przerw podczas aktywności umysłowej
 • Naprowadzanie na prawidłową odpowiedź za pomocą dodatkowych pytań
 • Włączanie uczennicy w działania zespołowe
 • Częste odwoływanie się do konkretu, przykładu
 • Pomaganie w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności
 • Wydawanie jasnych, precyzyjnych poleceń
 • Częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań), szerokie stosowanie zasady poglądowości
 • Serdeczne, motywujące podejście do dziewczynki
 • Łagodzenie ewentualnych napięć emocjonalnych
 • Izolowanie silnych bodźców negatywnych
 • Przekazywanie uczennicy informacji na temat sposobów rozładowywania napięcia, W ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy
 • Wykorzystanie podczas zajęć specjalnych metod i technik pracy – Metoda Ośrodków Pracy, elementy metody stymulacji polisensorycznej, metoda zadań stawianych do wykonania, metoda wpływu osobistego, metoda obserwacji, metody aktywizujące, metoda praktycznego działania, elementy metody behawioralnej, integracja sensoryczna
4. Formy i sposoby udzielanej pomocy rewalidacyjnej i specjalistycznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
FORMY SPOSOBY
 

 

Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne

Zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne
SI
Logopedia
Gimnastyka korekcyjna
Muzykoterapia
Zajęcia z psychologiem
 
5. Działania wspierające rodziców ucznia
 • Przygotowywanie opinii na potrzeby: diagnoz i konsultacji na terenie PPP, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PCPR), konsultacji lekarskich
 • Konsultacje (również telefoniczne) z pracownikami ZPPP w ……………………. w sytuacjach wymagających wsparcia zewnętrznego
 • Współpraca ze stowarzyszeniem „……………………” celem wsparcia materialnego podejmowanych działań edukacyjnych i terapeutycznych
 • Prelekcje i pogadanki prowadzone na zebraniach ogólnych
 • Spotkania wychowawcy z rodzicami/opiekunami w ramach wywiadówek i indywidualnych konsultacji: zapoznanie z planem wychowawczo-profilaktycznym, informowanie o kierunkach bieżącej pracy, ustalenie sposobów i częstotliwości komunikowania się w sprawach dotyczących ucznia, omówienie efektów pracy z uczniem, ujednolicenie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych
 • Zapewnienie możliwości udziału rodziców w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w opracowaniu i modyfikacji IPET, ustalenie dogodnych dla rodziców terminów spotkań ze specjalistami pracującymi z danym uczniem
 • Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Stworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających współpracę rodzica z dzieckiem (Dzień Rodziny, imprezy klasowe, wycieczki integracyjne)
 • Udział rodziców/opiekunów w lekcjach pokazowych i uroczystościach szkolnych
 • Zasady wzajemnego przekazywania bieżących informacji dotyczących funkcjonowania ucznia (zeszyt korespondencji, zeszyt spostrzeżeń, rozmowy telefoniczne)

 

IPET dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną; Autor: Iwona Zipser – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz