IPET na trzeci etap edukacyjny (gimnazjum)

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 11 lutego 2017 roku.

Imię/imiona i nazwisko ucznia
Data i miejsce urodzenia ucznia
Numer i data wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr XX, z dnia XX, wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną XX
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nr XX, z dnia XX, wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną XX
Rozpoznanie z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego• upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim (niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim)
Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej• zastosować wobec dziecka kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
• zapewnić uczniowi udział w zajęciach rewalidacyjnych
• umożliwić uczniowi udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
• kontynuować indywidualną terapię logopedyczną ucznia
• dostosować uczniowi warunki egzaminu gimnazjalnego jak dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, według aktualnego (względem terminu egzaminu) komunikatu CKE
Inne informacje o uczniu• uczeń klasy I gimnazjum ogólnodostępnego
• uczeń ma rok opóźnienia szkolnego (powtarzał klasę piątą szkoły podstawowej)
• uczeń realizuje obowiązek szkolny w trybie indywidualnego nauczania
• uczeń ma wadę zgryzu (tyłozgryz)

 

WSTĘPNA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Mocne strony ucznia:
• stan fizykalny bez zmian
• posiada predyspozycje do wykonywania ćwiczeń sprawnościowych o wyższym stopniu trudności
• lepiej radzi sobie w zakresie zadań wymagających umiejętności praktycznego rozwiązywania problemu
• myślenie przyczynowo–skutkowe w normie przewidzianej dla wieku
• myślenie przestrzenne w normie przewidzianej dla wieku
• szybkość uczenia się poprzez powtarzanie (metodami wzrokowo-ruchowymi) w normie przewidzianej dla wieku
• na dobrym poziomie radzi sobie z zadaniami wymagającymi krótkotrwałej pamięci i koncentracji słuchowej na zadaniach prostych
• lepiej rozwiniętą funkcją w indywidualnym profilu rozwoju intelektualnego Piotra jest rozumienie arytmetyczne: rozumienie słowne formułowanych problemów, zapamiętywanie liczb i wykonywanie na nich operacji
• rozpoznaje litery, prawidłowo je odczytuje
• ma częściowo ukształtowane pojęcie liczby naturalnej
• dodaje i odejmuje w zakresie 20 na materiale konkretnym
• z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe
• rysuje (schematycznie)
• w wystarczającym stopniu opanował materiał z języka angielskiego
• buduje krótkie wypowiedzi, którym towarzyszą gesty wspomagające
• w zakresie rozumienia mowy funkcjonuje adekwatnie do swojego poziomu intelektualnego
• osiąga lepsze wyniki, gdy jest motywowany, zachęcany, wspierany; gdy stworzy się mu odpowiednie i przyjazne warunki

Słabe strony ucznia:
• słabiej radzi sobie w zadaniach wymagających wiedzy werbalnej
• rozwój poszczególnych funkcji poznawczych przebiega nieharmonijnie
• słabiej przebiegają funkcje wymagające krótkotrwałej pamięci i koncentracji słuchowej na zadaniach bardziej złożonych
• na niskim poziomie funkcjonuje spostrzegawczość i analiza wzrokowa
• na bardzo niskim poziomie opanował zakres wiedzy ogólnej
• jego słownik jest bardzo ubogi
• bardzo słabe zdolności do przechowywania w pamięci i odtwarzania wcześniej wyuczonych treści
• na bardzo niskim poziomie rozwinięta jest umiejętność klasyfikowania, porównywania, uogólniania, abstrahowania
• ma trudności z wysłuchaniem i rozumieniem nawet krótkich wypowiedzi
• problem sprawia mu wypowiadanie się przed grupą innych uczniów
• ma trudności z syntezą wyrazów
• często odtwarza litery w nieprawidłowy sposób
• nie potrafi pisać z pamięci
• ma częściowo ukształtowane pojęcie liczby naturalnej
• posiada częściową wiedzę o otaczającej rzeczywistości
• rysuje schematycznie, jego prace są ubogie w szczegóły i mało staranne
• nie potrafi jasno i poprawnie formułować myśli
• ma problem z samodzielnym tworzeniem opowiadań, robi to niechętnie
• buduje krótkie wypowiedzi
• wypowiada się raczej pojedynczymi zdaniami
• w opowiadaniu na zadany temat dominują zdania proste, niekompletne, z błędami w konstrukcji składniowej
• mowa monotonna, bez odpowiedniej intonacji i akcentów logicznych
• mówi niedbale
• w artykulacji występują uproszczenia grup spółgłoskowych na poziomie mowy spontanicznej
• miewa problemy ze zrozumieniem instrukcji i poleceń
• wstydliwy
• unika kontaktu wzrokowego
• bardzo wrażliwy i podatny na stres
• bardzo szybko rezygnuje z podejmowanego wysiłku intelektualnego przy pierwszych napotkanych trudnościach
• silne blokady emocjonalne, w tym głównie lęk, w dużym stopniu nasilają jego trudności edukacyjne
INDYWIDUALNE POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE UCZNIA
• usprawniać funkcje wzrokowe (spostrzegawczość, analiza, synteza)
• ćwiczyć koncentrację uwagi wzrokowej i słuchowej
• doskonalić pamięć krótkotrwałą i długotrwałą
• poszerzać zakres wiedzy ogólnej i zasób słownictwa
• trenować operacje na liczbach i umiejętność dostrzegania logicznych relacji między liczbami
• ćwiczyć tempo i technikę czytania
• doskonalić umiejętność pisania zgodnie z zasadami ortograficznymi oraz pisania z pamięci
• usprawniać umiejętności grafomotoryczne
• wyrównywać braki i zaległości w nauce
• uczyć budowania dłuższych wypowiedzi narracyjnych
• ćwiczyć rozwiązywanie zadań wymagających wiedzy werbalnej
• ćwiczyć umiejętność klasyfikowania, porównywania, uogólniania, abstrahowania
• wdrażać do wypowiadania się przed grupą innych uczniów
• ćwiczyć syntezę wyrazów
• kształtować, utrwalać pojęcie liczby naturalnej
• wdrażać do dbałości o estetykę prac rysunkowych
• wdrażać do uszczegóławiania prac rysunkowych
• ćwiczyć werbalizowanie własnych myśli
• kształtować umiejętność budowania pełnych, poprawnych pod względem gramatycznym zdań
• ćwiczyć prozodię mowy (modulację głosu, intonację i akcenty logiczne)
• doskonalić rozumienie wypowiedzi innych osób oraz instrukcji i poleceń
• ćwiczyć artykulację w zakresie grup spółgłoskowych i wdrażać do dbałości w wymowie
• wdrażać do nawiązywania i podtrzymywania kontaktu wzrokowego
• eliminować bodźce stresujące
• motywować do kontynuowania wysiłku intelektualnego pomimo doświadczanych trudności
FORMY I WYMIAR POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne w wymiarze: 2 x 60 minut tygodniowo
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w wymiarze: 45 minut tygodniowo
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w wymiarze: 45 minut tygodniowo
• zajęcia socjoterapeutyczne w wymiarze: 60 minut tygodniowo
• indywidualna terapia logopedyczna w wymiarze: 60 minut tygodniowo
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI
Uczeń realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

Ponadto uczeń realizuje załączone do niniejszego IPETU następujące programy:
• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego
• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
• indywidualnej terapii logopedycznej
• indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
• zajęć socjoterapeutycznych.
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
• kierować do ucznia polecenia jednoznaczne, krótkie, precyzyjne (unikać uogólnień, przenośni, idiomów)
• ograniczyć do minimum materiał sprawiający duże trudności w jego opanowaniu
• dzielić materiał na mniejsze partie i pozwalać zaliczać go etapami
• angażować ucznia do różnych aktywności szkolnych i pozaszkolnych
• podkreślać mocne strony ucznia
• umożliwiać uczniowi rozładowanie przykrych emocji związanych ze stresem (sport, ćwiczenia fizyczne, oddechowe, techniki relaksacyjne)
• bazować na wzmocnieniach pozytywnych, unikać krytyki, kar, ocen negatywnych
• nie oceniać ucznia tylko za efekt końcowy, ale głównie za wysiłek i nakład włożonej pracy
• stosować nauczanie polisensoryczne, angażujące różne procesy poznawcze (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, ruchowe)
• stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie
• stosować wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych
• każdorazowo sprawdzać, czy uczeń zrozumiał treść polecenia i zadania
• udzielać dodatkowych wskazówek, ukierunkowywać podczas pracy
• ciągle kontrolować, nadzorować, mobilizować i motywować do pracy
• udzielać uczniowi bieżących informacji zwrotnych o postępach i efektach
• nowy materiał tłumaczyć w oparciu o konkrety i przykłady, przedstawiać praktyczne zastosowanie wprowadzanych treści
• pracę zaczynać od łatwiejszych zadań, aby wzbudzić motywację do dalszej współpracy
• przy omawianiu tekstów stosować cząstkowe pytania ułatwiających ich zrozumienie
• odwoływać się do zainteresowań ucznia
• ograniczać czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na omawianą tematykę
• unikać pytań problemowych, przekrojowych
• dzielić zadania na etapy, by uczeń wykonywał je małymi krokami
• robić przerwy w trakcie pracy
• przygotowywać dla ucznia gotowe notatki dotyczące najistotniejszych treści - do wklejenia w zeszycie
• eliminować sytuacje stresowe
• tempo i rytm pracy dostosowywać do aktualnego stanu psychofizycznego ucznia
• eliminować dystraktory
• podczas wydawania poleceń zachowywać kontakt wzrokowy z uczniem
• unikać presji czasu i ograniczeń czasowych
• jako sprawdziany stosować testy z możliwością wyboru odpowiedzi
METODY I FORMY PRACY
Formy pracy:
• indywidualna (zajęcia dydaktyczne, zajęcia rewalidacyjne, terapia logopedyczna)
• zespołowa, zbiorowa (zajęcia dydaktyczne, zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia socjoterapeutyczne)

Metody pracy:
metoda ośrodków pracy, metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych do wykonania, metoda praktycznego działania, metoda ćwiczeń utrwalających, gry i zabawy dydaktyczne, techniki relaksacyjne, elementy kinezjologii edukacyjnej, trening umiejętności społecznych, socjoterapia, psychodrama, arteterapia, biblioterapia, metoda instrumentalna
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW, UCZNIA

ZAKRES WSPÓŁPRACY Z PP-P, INNYMI PLACÓWKAMI, ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI
Działania wspierające ucznia:
• zajęcia pozalekcyjne: sportowe (uczeń ma predyspozycje do wykonywania trudnych ćwiczeń fizycznych)
• koło zainteresowań: język angielski (uczeń opanował program na zadowalającym poziomie)
• badania, konsultacje ze specjalistami PP-P w aspekcie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu

Współpraca z rodzicami:
• stały kontakt nauczycieli, specjalistów z rodzicami: systematyczna wymiana informacji o aktualnym stanie psychofizycznym ucznia, jego funkcjonowaniu, postępach, trudnościach
• udział rodziców w zajęciach z udziałem ucznia (lekcje otwarte), by pokazać postępy ucznia, zademonstrować metody pracy z nim
• udzielanie rodzicom porad, wskazówek do pracy edukacyjnej, wychowawczej z dzieckiem w domu

Współpraca z innymi placówkami:
• szkolenie nauczycieli pracujących z uczniem na temat funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, jej potrzeb edukacyjnych, adekwatnych metod, form pracy - prowadzone przez psychologów PP-P
Pobierz materiał

 

Autor: Elżbieta Wika

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz