Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym?

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 25 lipca 2015 roku.

niepowodzenia szkolneWedług Wincentego Okonia niepowodzenia szkolne to proces pojawiania się braków w wymaganych przez szkołę wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz negatywnego stosunku młodzieży wobec tych wymagań.

Niezwykle ważne zatem jest zapewnienie dzieciom powodzenia w nauce już od początku pobytu w szkole. W procesie tym kluczową rolę może odegrać rodzina i szkoła.

Poniżej zestaw rad dla rodziców i nauczycieli, które pomogą zapobiec szkolnym porażkom wg Bogumiły Łuczak.

Porady dla rodziców

 • Od najmłodszych lat należy otaczać dziecko troskliwą opieką.
 • Rozwijać samodzielność, zainteresowania poznawcze i chęci do pracy.
 • Dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka.
 • Stwarzać dobrą atmosferę w rodzinie i zaspokajać potrzeby emocjonalne dziecka, zwłaszcza bezpieczeństwa.
 • Troszczyć się o prawidłowe relacje dziecka z rówieśnikami i nauczycielami.
 • Stawiać wymagania odpowiednie do możliwości dziecka.
 • Regularnie kontaktować się ze szkołą i wychowawcą.
 • Zadbać o odpowiednie warunki do odrabiania lekcji – ciszę, miejsce i czas.
 • Interesować się sprawami szkolnymi dziecka.

Porady dla nauczycieli

 • Wnikliwie obserwować uczniów przez cały rok.
 • Przeprowadzić wywiad z rodzicami.
 • Dokładnie analizować dokumenty i wytwory dziecka.
 • Indywidualizować pracę na lekcji.
 • Stworzyć zespół wyrównawczy, aby dodatkowo pracować z uczniami.
 • Stosować w pracy ćwiczenia korektywne, uczące dzieci systematyczności, kontroli i koncentracji uwagi.
 • Być w stałym kontakcie z pedagogiem, psychologiem, a w razie potrzeby kierować dziecko do specjalisty.
 • Cierpliwie i życzliwie pracować z uczniem; kontrolować jego pracę i dawać wskazówki.
 • Utrzymywać stały kontakt z rodzicami uczniów.
 • Organizować zespoły samopomocy koleżeńskiej.

Źródło: Bogumiła Łuczak (2000): Niepowodzenia w nauce. Przyczyny – skutki – zapobieganie. G&P Oficyna Wydawnicza Poznań.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz