Kontrakt między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 23 września 2017 roku.

Nauczyciel stażysta –
Opiekun stażu –
Okres trwania stażu –
Nazwa szkoły –
Data zawarcia kontraktu –

Kontrakt określa zakres obowiązków stron oraz zasady współpracy między nauczycielem stażystą, a jego opiekunem stażu. Celem tej współpracy jest wszechstronne współdziałanie w zakresie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego przez nauczyciela stażystę.

 Obowiązki nauczyciela stażysty

 1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
 2. Opracowanie Plan Rozwoju Zawodowego.
 3. Realizowanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz zadań określonych w Planie Rozwoju Zawodowego.
 4. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (wg ustalonego harmonogramu) oraz przez innych nauczycieli.
 5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (zgodnie z ustalonym harmonogramem).
 6. Uczestnictwo w spotkaniach i konsultacjach z opiekunem stażu.
 7. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Obowiązki opiekuna stażu

 1. Zapoznanie stażysty z procedurą uzyskania awansu zawodowego.
 2. Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
 3. Wsparcie w realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego stażysty.
 4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym ze stażystą, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 5. Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty (wg ustalonego wcześniej harmonogramu)
 6. Pomoc w sporządzeniu sprawozdania z przebiegu stażu.
 7. Przygotowanie projektu oceny dorobku nauczyciela kontraktowego.

Zasady współpracy

 1. Nauczyciel opiekun i nauczyciel stażysta są równoprawnymi partnerami.
 2. Spotkania konsultacyjne odbywać się będą regularnie, w ustalonych wcześniej terminach oraz na bieżąco w razie potrzeb.
 3. Za przebieg i organizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy, natomiast opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
 4. Kontrakt obowiązuje obie strony, może ulec modyfikacji za zgodą stron.

Opiekun stażu                                                                                   Nauczyciel kontraktowy

 

Opracowanie: Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz