Konspekt zajęć edukacyjnych prowadzonych Metodą Ośrodków Pracy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 czerwca 2020 roku.

Konspekt zajęć edukacyjnych prowadzonych Metodą Ośrodków Pracy dla oddziału edukacyjno-terapeutycznego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Ośrodek miesięczny: Dary jesieni

Ośrodek tygodniowy: Jesienny sad

Ośrodek dzienny: Gdzie kupujemy owoce? – wycieczka na plac targowy.

Cel nadrzędny:

wyposażenie dziecka w takie umiejętności i sprawności, aby było ono jak najlepiej przygotowane do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania ról społecznych w jego środowisku, w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie.

Cele (na 1 dzień)

1. Poznawcze:

 • poznanie i nazywanie jesiennych owoców znajdujących się na targowisku,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z określaniem cech owoców, np. soczyste, dojrzałe, smaczne, słodkie,
 • poprawne klasyfikowanie owoców ze względu na kształt i kolor,
 • poznanie korzyści, jakie daje człowiekowi spożywanie owoców.

2. Kształtujące:

 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, pamięci,
 • rozwijanie umiejętności dobierania w pary elementów,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie czynności naśladowczych,
 • rozwijanie ogólnej zaradności i samodzielności.

3. Wychowawcze:

 • przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych,
 • dbanie o kulturę osobistą,
 • dbanie o porządek wokół siebie,
 • budzenie wiary we własne możliwości poprzez życzliwą zachętę i pochwałę,
 • przestrzeganie poleceń nauczyciela,
 • odpowiednie przygotowanie uczniów do wycieczki (np. ubiór).

4. Rewalidacyjne:

 • ćwiczenia praktyczne w ubieraniu się,
 • ćwiczenia spostrzegawczości i orientacji w schemacie ciała,
 • usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, tj. funkcji słuchowych,
 • usprawnianie funkcji wzrokowo-przestrzennych,
 • rozwijanie komunikacji werbalnej.

Metody pracy:

metoda ośrodków pracy

Formy pracy:

indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:

 • znaczki,
 • tablica obecności,
 • owocowe etykietki,
 • tablica, kreda,
 • szablony pogodowe,
 • kalendarz pogody,
 • radiomagnetofon CD,
 • piłeczki tenisowe,
 • kosz plastikowy,
 • owoce: jabłka, gruszki, śliwki, brzoskwinie,
 • ilustracje owoców,
 • tekst wyrazowo-obrazkowy,
 • owocowe układanki,
 • nożyczki,
 • kredki ołówkowe,
 • szablony owoców,
 • plastelina,
 • tekturowe podkładki,
 • piosenka „Jabłka” (muzyka: autor nieznany, słowa: L. Krzemieniecka).

Przebieg zajęć

I Zajęcia wstępne

1. Zajęcia porządkowe.

Po miłym pozdrowieniu nauczyciela następuje powitanie z dziećmi. Po powitaniu rozpoczynamy zajęcia porządkowe. Dzieci, według kolejności z dziennika, pełnią dyżury. Zakres wykonywanych obowiązków dyżurnych symbolizują znaczki (np. ścieranie tablicy, podlewanie kwiatów itp.).

Sprawdzenie obecności. Uczeń wywołany przez nauczyciela podchodzi do korkowej „tablicy obecności” i przypina pod swoim zdjęciem owocową etykietkę na określonej wysokości drzewa, które przedstawia kolejny dzień tygodnia. Następnie ustalamy dzień tygodnia i zapisujemy na tablicy, np. wtorek. Zapis daty należy dostosować do możliwości uczniów.

Obserwacja stanu pogody – kalendarz pogody. Dzieci pod kierunkiem nauczyciela obserwują pogodę przez okno w klasie. Wybierają spośród przedstawionych rysunków ten, który odpowiada pogodzie w dniu dzisiejszym i zaznaczają na tygodniowym kalendarzu. Kalendarz pogody nauczyciel wykorzystuje również do utrwalania nie tylko pojęć czasowych, ale również pojęć przestrzennych (wyżej, niżej, u góry, lewa itp.).

Zajęcia ruchowe. Ćwiczenia prowadzone przy muzyce, związane tematycznie z ośrodkiem dziennym.

Nauczyciel pokazuje, uczeń naśladuje:

Ćwiczenia ramion – „Trafiamy do koszyka” – owoce i warzywa (piłeczki tenisowe) rzucamy do kosza.

Ćwiczenia nóg – „Zrywanie owoców” – stojąc, dzieci sięgają wysoko raz prawą, raz lewą ręką, ze wspięciem na palcach.

Ćwiczenia tułowia – „Drzewa na wietrze” – stojąc w rozkroku poruszamy tułowiem w prawo i w lewo, rękami w górę i w dół, potrząsamy głową i palcami.

Ustalenie celu i uświadomienie uczniom, na czym będzie polegała ich praca w dniu dzisiejszym. Nauczyciel stosuje zabawę w „ciepło-zimno”. Odszukanie jabłka wskaże uczniom temat zajęć.

Nauczyciel mówi dzieciom, że dzisiaj wybieramy się na targowisko. Będziemy poznawać tam i nazywać owoce krajowe. Przygotowanie do wyjścia, pomoc podczas ubierania się, przypomnienie zasad odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych. Wyjście ze szkoły.

II Praca poznawcza

Obserwacja – wycieczka uczniów na targowisko.

Prowadzenie samodzielnej obserwacji na placu targowym – dowolne spostrzeżenia dzieci, zauważają to, co ich interesuje, zaspokajają swoją ciekawość.

Uczniowie przekazują wrażenia dotyku, wzroku, smaku, zapachu.

Obserwacja ukierunkowana przez nauczyciela, zwracanie uwagi na istotne elementy (jakie owoce znajdują się na targu?, ile kosztują?, jaki mają kształt, kolor?, czy są ciężkie, czy lekkie?, co daje nam spożywanie owoców?, jakimi cechami się odznaczają?).

Zabranie do szkoły otrzymanych owoców, które pochodzą z polskich sadów.

Powrót do szkoły.

Kojarzenie. Po powrocie do klasy, krótkim odpoczynku i pogadance o interesujących uczniów problemach, przechodzimy do opracowania zebranego materiału. Rozpoczynamy od przypomnienia spostrzeżeń dokonanych w czasie obserwacji. Wykorzystujemy przyniesione eksponaty i wspomagamy słabą pamięć uczniów odpowiednimi środkami dydaktycznymi – ilustracjami przedstawiającymi poznane owoce, tekstem wyrazowo-obrazkowym.

Ćwiczenia doskonalące komunikację werbalną – dzieci nazywają poznane na targowisku owoce, odpowiadają na proste pytania pojedynczymi zdaniami wyrazowo-obrazkowymi, np. co to za owoc?, jakie znaczenie ma spożywanie owoców dla zdrowia człowieka?

Ćwiczenia doskonalące spostrzeganie (usprawnianie percepcji wzrokowo-ruchowej) – „Owocowa układanka” – dzieci z pomocą nauczyciela wycinają kawałki papieru wzdłuż narysowanych linii na owocach, aby potem dopasować różne kształty do odpowiednich owoców w celu uzyskania całego obrazu układanki.

Ćwiczenia motoryczne i manualno-graficzne (motoryka mała) – rozróżnianie kolorów owoców, porządkowanie przyniesionych owoców według cech wielkościowych: długi-krótki, lekki-ciężki, mały-duży, liczenie elementów zbioru z równoczesnym ich dotykaniem (w zakresie 10). Porównywanie liczebności zbiorów. Prawidłowo trzymając kredkę dzieci odrysowują od szablonów kształty owoców.

III Ekspresja

W czasie ekspresji uczniowie mają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w działaniu praktycznym.

Zajęcia plastyczne. Uczniowie modelują w plastelinie. Ugniatają i rozrywają ją w celu ulepienia prostych kształtów poznanych owoców.

Wykonane przez uczniów prace zostaną przedstawione na wystawie szkolnej, co będzie istotnym elementem motywacyjnym i wychowawczym w pracy z dziećmi.

IV Zajęcia końcowe

Podsumowanie dnia. Podkreślenie wiadomości najbardziej istotnych. Prezentacja wykonanych prac plastycznych (urządzenie wystawy). Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w zajęciach.

Ocena pracy i zachowania uczniów. Każdy uczeń w nagrodę za staranną pracę i dobre zachowanie otrzymuje jeden owoc do zjedzenia przyniesiony z targowiska. Nauczyciel pyta czy smakuje?, czy jest słodki? Dzieci opowiadają o swoich przeżyciach.

Czynności porządkowe. Z pomocą nauczyciela dzieci porządkują swoje miejsce pracy: sprzątają ze stolika swoje przybory, wyrzucają do kosza śmieci pozostałe po pracy.

Pożegnanie. Zabawa w szukanie jabłka z piosenką „Jabłka”.

Dzieci siedzą po turecku w zwartym kole trzymając ręce za plecami. Do środka koła wchodzi i siada jedno wybrane dziecko. Przy akompaniamencie piosenki uczniowie w kole podają sobie za plecami prawdziwe jabłko (tak, aby dziecko w środku nie widziało). Dziecko w środku obserwuje ruchy kolegów i na przerwę w muzyce musi odgadnąć, które z dzieci trzymało jabłko. Jeśli odgadnie, to zajmuje miejsce w kole, a do środka wchodzi uczeń, który trzymał jabłko. Jeśli nie odgadnie, zabawa toczy się dalej.

Konspekt zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy opracowała: Anita Sarzyńska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz