Metoda Strukturalna – nauka czytania i pisania uczniów z deficytami rozwojowymi

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 13 maja 2018 roku.

Autorką metody jest dr Joanna Guzik-Iwińska, doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychoedukacji, wykładowca akademicki.

Jak powstała Metoda Strukturalna?

Autorka metody, podczas wieloletniej pracy z uczniami z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi deficytami rozwojowymi poszukiwała nowatorskich rozwiązań metodycznych umożliwiających skuteczną naukę czytania i pisania swoich uczniów. Zachęcona przez prof. Martę Bogdanowicz, opracowała i wydała Metodę Strukturalną. Wysoka skuteczność metody została potwierdzona w badaniach naukowych; metoda posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Opis Metody Strukturalnej

Metoda Strukturalna należy do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening oraz automatyzację tych umiejętności.

Terapię Metodą Strukturalną poprzedza diagnoza z wykorzystaniem Kart Oceny Czytania i Pisania KOCP. Narzędzie to przeznaczone jest do oceny poziomu umiejętności czytania i pisania. Określa także, jakie deficyty i w jakim stopniu, utrudniają nabywanie kompetencji w obszarze komunikacji pisemnej.

Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:

 1. Diagnoza poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP – Karty Oceny Czytania i Pisania).
 2. Motywacja do nauki czytania i pisania, która podlega ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki.
 3. Terapia z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych.
 4. Współpraca nauczyciela/terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia.
 5. Systematyczność ćwiczeń.

 Dla kogo przeznaczona jest Metoda Strukturalna?

Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, które mają trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej.

Deficyty te najczęściej występują u osób z:

 • dysleksją rozwojową
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niedosłuchem
 • niedowidzeniem
 • dyslalią
 • dyzartrią
 • afazją
 • ADHD
 • autyzmem i zespołem Aspergera
 • zaburzeniami zachowania
 • innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach).

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z Metody Strukturalnej organizowane przez NPDN PERFECTUS.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Szkolenie znajduje się w stałej ofercie Placówki


Źródło: Komlogo

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz