Możliwe pytania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 25 czerwca 2015 roku.


sala-konfNiebawem czas egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch części: prezentacji dorobku zawodowego oraz pytań członków komisji. 
Oto przykładowe pytania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, które możecie usłyszeć:

 1. Proszę wymienić najważniejsze akty  prawne  regulujące  pracę  szkoły i nauczycieli.
 2. Który akt  prawny reguluje  sprawy  nauczycieli ?
 3. Który  akt  prawny reguluje  sprawy  organizacji  pracy  szkoły?
 4. Proszę podać stopnie awansu zawodowego i  długość  stażu  na  poszczególne  stopnie
 5. Proszę wymienić  organy  szkoły.
 6. Jakie kompetencje  ma  rada  pedagogiczna?
 7. Co uchwala  rada  pedagogiczna?
 8. Co opiniuje  rada  pedagogiczna?
 9. Jakie są kompetencje rady  rodziców?
 10. Co wpływa na jakość kontaktów z rodzicami?
 11. Jakie są kompetencje  samorządu uczniowskiego?
 12. Proszę wymienić dokumenty wewnątrzszkolne i omówić jeden z nich.
 13. Kto opracowuje  i  realizuje  program  wychowawczy   szkoły?
 14. Kto  opracowuje  i  realizuje  program profilaktyki  szkoły?
 15. Kto dopuszcza  do  użytku  szkolnego  programy   nauczania?
 16. Jak powstaje  szkolny  zestaw  programów  nauczania?
 17. Jak  powstaje  szkolny  zestaw  podręczników  na  dany  rok  szkolny?
 18. Co  to  jest  ewaluacja w oświacie?
 19. Jakie są metody ewaluacji  w  oświacie?
 20. Czemu służy mierzenie jakości pracy szkoły?
 21. Kto  podlega  ocenia  pracy  zawodowej?
 22. Kto  i  w  jakim  terminie  dokonuje  oceny  pracy  nauczyciela?
 23. Kto i  w  jakim  terminie  należy  dokonać  oceny  pracy  dyrektora?
 24. Z  czyjej   inicjatywy  dokowana  jest  ocena  pracy  nauczyciela?
 25. Jakie znaczenie ma doskonalenie nauczyciela? Jakie zna Pani/Pan formy doskonalenia?
 26. Jak podjęte przez Panią/Pana doskonalenie zawodowe wpłynęło na podnoszenie jakości pracy szkoły?
 27. Ile wynosi tygodniowy czas pracy nauczyciela?
 28. Jakie są prawa i obowiązki nauczyciela?
 29. Jaka jest  skala  ocen?
 30. Kiedy ocena  jest  ustalona?
 31. Na jakiej podstawie prawnej wystawiane są oceny końcoworoczne?
 32. Proszę wymienić co najmniej dwa kryteria wymagań na oceny szkolne.
 33. Co bierze Pani/Pan pod uwagę oceniając pracę uczniów?
 34. Jak motywuje Pani/Pan uczniów do pracy?
 35. Czym charakteryzują się aktywizujące metody nauczania? Proszę omówić jedną z nich.
 36. Kto podlega  kształceniu  specjalnemu?
 37. Kto może  zajmować  stanowisko  nauczyciela?
 38. Jakie cechy dobrego nauczyciela są Pani/Panu najbliższe?
 39. Kto sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami?
 40. Kto powołuje dyrektora placówki?
 41. Na czym polega nadzór organu prowadzącego?
 42. Jak dług trwa rok szkolny?
 43. W jaki sposób indywidualizuje Pani pracę uczniów?
 44. Jakie metody prowadzenia zajęć wydają się Pani/Panu najlepsze?
 45. Czym są i jaki jest sens stosowania celów operacyjnych?
 46. Proszę omówić swoją pracę z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce.
 47. Jak pomóc uczniowi zaniedbanemu wychowawczo?
 48. W jaki sposób monitoruje Pani/Pan osiągnięcia edukacyjne uczniów?
 49. Jakie metody i formy pracy stosuje Pani/Pan podczas prowadzenia zajęć?
 50. Które edukacyjne programy komputerowe poleciłaby Pani innym i dlaczego?
 51. Jaki jest Pani/Pana wkład w realizację programu wychowawczego szkoły?
 52. Jakie widzi Pan/Pani sposoby motywowania uczniów do aktywności społecznej?
 53. Jakie osiągnięcie zawodowe sprawiło Pani/Panu największą satysfakcję?
 54. Jak planuje Pani/Pan i wdraża współpracę z rodzicami?
 55. Proszę scharakteryzować wybraną trudną sytuację wychowawczą i sposób jej rozwiązania.
 56. W jaki sposób rozwiązuje Pani/Pan konflikty w zespole klasowym?
 57. Jakie zna Pani/Pan sposobu integracji grupy uczniów?
 58. W jaki sposób kształtuje Pani/Pan u uczniów umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach?
 59. Jaką rolę Pani/Pana zdaniem odgrywają zajęcia pozalekcyjne?
 60. W jaki sposób wpłynęła Pani/Pan na własny rozwój zawodowy?
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz