Opinia pedagogiczna o uczniu klasy piątej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 czerwca 2016 roku.

dokumenty-opiniaTomasz posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Uczestniczy w zajęciach z klasą w pełnym wymiarze godzin oraz w rewalidacji indywidualnej i logopedii. Jest uczniem miłym i pogodnym, często się uśmiecha. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym, sporadycznie nawiązuje kontakt z rówieśnikami. Jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych oraz w poruszaniu się po szkole.

Tomek komunikuje się werbalnie, czasem wspomaga się komunikacją niewerbalną (gestem, mimiką). Ma duże trudności w prowadzeniu mowy dialogowej i opowieściowej. Na zadane pytania odpowiada często wyrazem lub prostym zdaniem. Chłopiec rozpoznaje i nazywa różne stany emocjonalne w określonych sytuacjach społecznych.

Występują duże problemy z koncentracją uwagi. Uczeń często „wyłącza się”, wymaga wtedy wielokrotnego powtarzania prostych poleceń, np. „Tomek wyjmij piórnik z plecaka”. Podczas pracy potrzebuje stałego wsparcia i nadzoru nauczyciela, pozostawiony sam sobie, bardzo często dekoncentruje się i przerywa podjęte działanie. Koncentracja uwagi wzrasta na zadaniach, które go interesują, np. o treści przyrodniczej, czy podczas pracy z komputerem.

Uczeń czyta wyrazy całościowo, trudniejsze składa, czasem czyta z błędami. Nie zawsze rozumie czytany przez siebie tekst. Pismo Tomka jest bardzo dokładne i estetyczne. Chłopiec ładnie i starannie rysuje. Pisze ze słuchu w wolnym tempie, popełniając pomyłki. Wykazuje czujność ortograficzną, choć nie pamięta zasad ortograficznych.

Częściowo opanował pamięciowo tabliczkę mnożenia w zakresie 40. Dzieli liczby wyłącznie na konkretach. Wymienia kolejne miesiące w roku, wie jaki jest aktualnie miesiąc. Nie zawsze odczytuje poprawnie godziny i minuty na zegarze. Ma problem z nazywaniem godzin w systemie 24 godzinnym. Zna znaki rzymskie od I-XII. Poza interesującą go tematyką, np. życie zwierząt, ma bardzo niską wiedzę ogólną.

Wychowawca

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed