Innowacja pedagogiczna – Sprytne paluszki

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 grudnia 2020 roku.

Karta informacyjna
innowacji pedagogicznej przeprowadzonej
w Szkole Podstawowej nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Temat innowacji pedagogicznej,,Sprytne paluszki’’
Imię i nazwisko autoraAnita Orzechowska
Imię i nazwisko osoby wdrażającej innowacjęAnita Orzechowska
Czas trwania innowacji09.12.2020 – 25.06.2021 r.

Informacje dotyczące innowacji

Rodzaj innowacji pedagogicznej (właściwe podkreślić)Osoby objęte działaniami (właściwe podkreślić)Zajęcia edukacyjne objęte innowacją (właściwe podkreślić)
– programowa,
– organizacyjna,
metodyczna,
– mieszana.
jeden oddział lub grupa uczniów,
– więcej oddziałów,
– wszystkie odziały.
wybrane zajęcia edukacyjne,
– wszystkie zajęcia edukacyjne,
– jeden przedmiot nauczania,
– więcej przedmiotów nauczania.

Opis innowacji

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznejPunktem wyjścia do napisania innowacji pedagogicznej było ukończenie przeze mnie kursu certyfikacyjnego dającego uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii z zakresu ,,TERAPIA RĘKI’’. Poza tym motywacją stała się obserwacja dzieci podczas lekcji – współorganizowania kształcenia oraz zajęć rewalidacyjnych, z których wywnioskowałam, że dzieci mają coraz niższy poziom umiejętności manualnych, a także nieprawidłowy rozwój motoryki małej. Proponowana przeze mnie innowacja ukierunkowana jest na podejmowanie działań służących rozwojowi motoryki małej, ale także wszechstronnemu rozwojowi dziecka poprzez stymulowanie zmysłów w działaniu.
Cele ogólne innowacji pedagogicznej– Usprawnianie motoryki małej.
– Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych.
– Kształtowanie współpracy oka i ręki.
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznejInnowacyjność polega na wykorzystaniu w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. współorganizowania kształcenia w klasie 2A, elementów terapii ręki, gdyż normalizacja funkcjonowania układów odpowiedzialnych za czynności manualne ma bezpośredni wpływ na usprawnianie motoryki małej, a także dużej, wspomagając tym samym koordynację percepcyjno-motoryczną.
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznejDzięki starannie dobranym ćwiczeniom, zabawom i aktywnościom będę chciała uzyskać poprawę funkcjonowania grafomotorycznego uczniów szczególnie w zakresie:
– prawidłowej postawy ciała w trakcie pracy stolikowej;
– poprawy chwytu pisarskiego;
– rozwijania zdolności manipulacyjnych i precyzyjnych ruchów rąk;
– praksji (zwiększenia umiejętności planowania ruchu);
– wydłużenia zdolności skupienia uwagi;
– wzmacniania koncentracji;
– poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Opis innowacji pedagogicznejZajęcia dydaktyczno-wychowawcze – współorganizowanie kształcenia w klasie 2A będą wzbogacone elementami terapii ręki w postaci:
– masażu dłoni;
– ćwiczeń ruchów precyzyjnych (przydatnych do trzymania narzędzia pisarskiego);
– ćwiczeń przedramion, nadgarstków;
– ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– ćwiczeń wzmacniających obręcz barkową, poprawę stabilizacji, czucia;
– ćwiczeń postawy ciała przygotowujących do pracy stolikowej;
– ćwiczeń stabilizacyjnych;
– ćwiczeń percepcji czuciowej;
– ćwiczeń percepcji wzrokowej;
– ćwiczeń manipulacji;
– ćwiczeń rozwijających grafomotorykę.
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznejNarzędziami sprawdzającymi wyniki innowacji będą:
– autoewaluacja;
– obserwacja i analiza zachowań uczniów (uczestników) innowacji;
– ankieta skierowana do rodziców i uczniów (uczestników) innowacji;
– dokumentacja fotograficzna.
Finansowanie innowacji pedagogicznejNie dotyczy

Adnotacje Dyrektora Szkoły

Data wpływu innowacji pedagogicznej 
Opinia Rady Pedagogicznej – data, numer uchwały 
Podpis i data Dyrektora szkoły, zatwierdzający realizację innowacji 

Poznań, ……………………………

……………….………………………………….

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Autor: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz