Plan indywidualnej pracy rewalidacyjnej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 czerwca 2016 roku.


dokumenty2 uczeń:
xxx

rodzaj niepełnosprawności: zespół Aspergera

podstawa objęcia rewalidacją: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego … wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  … na czas nauki ucznia w gimnazjum

wymiar zajęć: 2 godziny tygodniowo (2 x 60 minut)

plan opracowano na okres: nauki ucznia w gimnazjum

prowadzący zajęcia: pedagog

DIAGNOZA    FUNKCJONOWANIA     UCZNIA

diagnozę opracowano w oparciu o:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego … wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną …
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania … wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną …
 • IPET opracowany w gimnazjum dnia …
 • spostrzeżenia nauczycieli uczących …
 • obserwacje własne podczas dotychczas prowadzonych z uczniem zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć o charakterze socjoterapeutycznym
Mocne strony ucznia Obszary wymagające usprawniania
· dobry stan zdrowia

· prawidłowy rozwój fizyczny

· zadowalająca sprawność fizyczna

 
· orientacja w schemacie ciała

· dobre zrozumienie zależności przestrzennych

· ponadprzeciętny poziom rozwoju intelektualnego

· właściwy zasób wiadomości ogólnych

· dobrze rozumie zjawiska zachodzące w bliższym i dalszym otoczeniu

· prawidłowe myślenie pojęciowe (porównywanie, wnioskowanie, klasyfikowanie, uogólnianie)

· opanował podstawowe umiejętności szkolne

· wysoki poziom tempa i techniki czytania głośnego

· właściwy poziom czytania ze zrozumieniem

· pismo poprawne pod względem ortograficznym

· zainteresowany historią, przyrodą, czytelnictwem

· wykazuje zdolności matematyczne

· przeciętne tempo pracy

· przeciętny zasób słownictwa

· prawidłowo rozwinięta spostrzegawczość, analiza, synteza wzrokowa

· prawidłowe tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego

· rozumie związki logiczne w zadaniach z treścią

· prawidłowo się wypowiada zdaniami złożonymi

· duża wyobraźnia, fantazja

·       zaburzenia bezpośredniej pamięci krótkotrwałej

·       deficyty koncentracji uwagi

·       znacznie obniżona jakość graficzna pisma

·       problemy z rozumieniem przenośni, ironii

·       interpretuje zbyt dosłownie to, co zostało powiedziane

·       skłonności do konfabulacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· umiejętnie korzysta z nabytych doświadczeń

· ambitny

· właściwie reaguje na pochwały i nagrody

· potrafi nazwać emocje podstawowe i określić, kiedy występują

· czuje respekt przed rodzicami

· wchodzi chętnie w relacje z wybranymi osobami

· utrzymuje kontakt wzrokowy

· pozytywna samoocena

·       znaczne wahania motywacji  do pracy

·       szybko ulega zniecierpliwieniu i znudzeniu

·       nie doprowadza czynności do końca

·       niesystematyczny

·       nieobowiązkowy

·      zaburzenia tempa, rytmu, intonacji wypowiedzi

·      ograniczony zakres i niewłaściwe stosowanie mimiki, „sztywne” spojrzenie

·      nadwrażliwość na zapachy, temperaturę, światło, ogólny poziom hałasu

·      trudności  w podporządkowaniu się wymaganiom otoczenia

·       trudności w przestrzeganiu obowiązujących zasad

·       niechętnie poddaje się kontroli i poleceniom dyscyplinującym

·      wstaje z miejsca, chodzi po klasie

·      bez pozwolenia opuszcza klasę

·       przekracza granice osobiste innych osób (dotykanie, przytulanie, skracanie dystansu fizycznego, dotykanie przedmiotów należących do innych osób, zbyt osobiste pytania i komentarze)

·       impulsywność, słaba samokontrola

·       szybko denerwuje się, gdy napotka opór

·       nie lubi analizować własnych emocji i zachowań

·       unika analizy związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy swoim zachowaniem i reakcjami innych

·       perseweracyjnie powraca do interesujących go tematów (podtrzymuje rozmowę tylko na te tematy, nie chce wykonywać zadań, które nie mieszczą się w obszarze jego zainteresowań, podczas pracy stosuje liczne dygresje na interesujące go tematy)

·       zaburzenia komunikacji werbalnej (nieprawidłowo inicjuje rozmowę, przerywa innym, mówi w trakcie ich wypowiedzi, nie dopuszcza innych do głosu)

·       trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych

·       niska empatia

·       trudności z wysyłaniem i odbieraniem niewerbalnych sygnałów komunikacyjnych

 

CELE PRACY REWALIDACYJNEJ

Cele ogólne:

 • dynamizowanie możliwie najpełniejszego rozwoju ucznia
 • podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego ucznia
 • przeciwdziałanie ewentualnym wtórnym zaburzeniom emocjonalnym ucznia na tle istniejących trudności
 • maksymalne rozwijanie mocnych stron ucznia
 • wzmacnianie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania
 • w mirę możliwości zastępowanie istniejących deficytów innymi funkcjami.

Cele szczegółowe:

 • dążenie do wytworzenia pozytywnej więzi emocjonalnej z uczniem
 • kształtowanie u ucznia poczucia bezpieczeństwa i zaufania
 • wzmacnianie procesów nerwowych leżących u podstaw integracji sensorycznej
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • doskonalenie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie zdolności koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała
 • wzmacnianie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegawczości
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • ćwiczenie bezpośredniej pamięci krótkotrwałej
 • rozwijanie procesów myślenia (klasyfikowanie, uogólnianie, wnioskowanie, porównywanie)
 • rozwijanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji zadaniowych w myśli, bez konieczności wykonywania operacji na konkretach
 • uczenie relaksacji i odprężania się
 • wzmacnianie motywacji do pracy i wysiłku umysłowego
 • kształtowanie wytrwałości w działaniu
 • wdrażanie do dokładności w pracy
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • kształtowanie umiejętności socjalnych i komunikacyjnych
 • wygaszanie niepożądanych społecznie zachowań
 • wdrażanie do społecznie akceptowanego sposobu bycia
 • uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych
 • rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, innych ludzi, sytuacji społecznych
 • kształtowanie empatii i umiejętności dostrajania się do stanu emocjonalnego innych osób
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania o stanach, przekonaniach i intencjach innych ludzi
 • doskonalenie umiejętności przewidywania reakcji innych ludzi
 • ćwiczenie umiejętności odczytywania i interpretacji komunikatów niewerbalnych
 • rozwijanie motywacji do porozumiewania się z innymi, komunikowania im swoich potrzeb i stanów emocjonalnych
 • korygowanie błędnego obrazu świata i samego siebie
 • doskonalenie myślenia perspektywicznego, zdolności przewidywania skutków, jakie dane zachowanie może mieć w przyszłości

 

ZASADY PRACY

 • stawianie wymagań dostosowanych do aktualnych możliwości dziecka
 • egzekwowanie doprowadzania podjętych czynności do końca
 • po każdym wykonanym zadaniu przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej o sukcesach i elementach wymagających korekty
 • powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych
 • dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do aktualnej wydolności dziecka
 • stosowanie różnorodnych form ćwiczeń
 • łączenie różnorodnych metod i technik pracy
 • stosowanie częstych, krótkich przerw w pracy
 • stała struktura zajęć (powtarzalny schemat)
 • zwracanie się do ucznia językiem precyzyjnym (wypowiedzi krótkie, bez ozdobników)
 • przedstawienie uczniowi dokładnych oczekiwań, ustalenie zasad pracy i konsekwentne ich egzekwowanie
 • ograniczanie perseweracyjnych dygresji i pytań ucznia
 • włączanie zainteresowań ucznia do wykonywanych ćwiczeń i zadań (marchew, dinozaury)
 • stały nadzór nad pracą ucznia, częsta pomoc i ponowne kierowanie jego uwagi na wykonywane zadanie
 • wielokrotne powtarzanie danej czynności, ćwiczenia w celu jej utrwalenia i zgeneralizowania
 • prowadzenie przez ucznia zeszytu (komunikacja z rodzicami: informacje o postępach, obserwacje nauczyciela)
 • stosowanie warunkowania instrumentalnego (nagradzanie za pożądane zachowania, pozbawianie nagrody za zachowania niepożądane)
 • stosowanie następujących nagród: zjedzenie marchewki, oglądanie obrazków z marchewką, dinozaurami, podarowanie obrazków z marchewką, dinozaurem, kolorowanie obrazków z dinozaurami, marchewkami
 • stosowanie wzmocnień społecznych: pochwała, uśmiech, okazanie radości, obojętności lub gniewu
 • jeśli jest to możliwe, przygotowywanie ucznia na nadchodzące zmiany

 

METODY  PRACY

 • plany aktywności (pisemna lista czynności, które należy wykonać w określonej kolejności)
 • praktyczny trening prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych (np. załatwianie bieżących spraw ucznia w szkole, a w miarę możliwości także poza szkołą – np. sklep, biblioteka miejska)
 • wykrywanie różnic i podobieństw w obrazkach
 • rysowanie, kolorowanie
 • wycinanki, wydzieranki
 • elementy biblioterapii (w oparciu o krótkie bajki terapeutyczne)
 • elementy dramy (odgrywanie ról, scenki)
 • rozmowa kierowana
 • omawianie treści ilustracji
 • wymuszona ekspresja mimiczna emocji (elementy pantomimy przed lustrem)
 • ćwiczenia normalizujące czucie powierzchniowe (kreślenie na plecach, przedramieniu, dłoni, czole dziecka znaków, które musi ono odtworzyć na papierze, stymulowanie dłoni, przedramion, czoła różnymi fakturami – bez udziału wzroku)
 • ćwiczenia ruchów naprzemiennych koordynujących półkule mózgowe (dotykanie na zmianę prawą ręką lewego kolana i lewą ręką prawego kolana, prawym łokciem lewego kolana i lewym łokciem prawego kolana, lewą dłonią prawej pięty i prawą dłonią lewej pięty, prawą ręką lewego pośladka i lewą ręką prawego pośladka, wyciąganie na przemian na boki prawej ręki z lewą nogą i lewej ręki z prawą nogą)
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (klaskanie nad głową, przed sobą, z prawej i z lewej strony, chodzenie z przedmiotem na głowie)
 • układanie puzzli płaskich (według wzoru, bez wzoru) i przestrzennych
 • łączenie elementów w pary, memory obrazkowe
 • łączenie kropek, cyferek w obrazek
 • rozpoznawanie przedmiotów i faktur dotykiem
 • dobieranie symboli graficznych do określonych emocji
 • rebusy, krzyżówki, szyfrogramy, wykreślanki, labirynty
 • scrabble
 • układanki
 • historyjki obrazkowe, komiksy
 • gry planszowe
 • ćwiczenia korektorskie (wyszukiwanie błędów, określonych znaków w tekście)
 • rozsypanki literowe, wyrazowe, zdaniowe
 • niedokończone historyjki, zdania niedokończone

opracowanie: pedagog …

22.04.2016

Autor: Elżbieta Wika

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

One Comment

 1. Bardzo ciekawe cele i zasady pracy .Gratulacje !

Dodaj komentarz