Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 stycznia 2017 roku.

  1. Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
  2. Opiekun stażu: mgr
  3. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
  4. Stanowisko: Oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy
  5. Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
  6. Ukończone studia: Uniwersytet Śląski, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  7. Wykształcenie uzupełniające: studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki
  8. Data rozpoczęcia stażu: dnia 1 września 2016 roku
  9. Data zakończenia stażu: dnia 31 maja 2019 roku
Pobierz oryginalny materiał przesłany przez Panią Edytę

 

7 ust.1 pkt.1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły (przedszkola) związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły (przedszkola) oraz potrzeb szkoły (przedszkola) i środowiska lokalnego.

Zadanie 1 : Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogicznym

Realizacja:  Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Sposób dokumentowania: Potwierdzenie obecności (lista obecności).

Termin: Cały okres stażu.

 

Realizacja: Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą z gronem pedagogicznym.

Sposób dokumentowania: Potwierdzenia.

Termin: Cały okres stażu.


Zadanie 2. Czynne uczestnictwo w realizacjach zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola 

Realizacja: Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych  i dni tematycznych związanych z działaniami profilaktycznymi przedszkola  np. „Dzień Rodziny”, „Dzień Kolorowej Skarpetki”, „Dzień Sportu”, „Zdrowo się odżywiam”, „Na niebiesko dla autyzmu”.

Sposób dokumentowania: Potwierdzenie współorganizacji.

Termin: Cały okres stażu.

 

Realizacja: Promowanie Przedszkola w środowisku lokalnym.

Sposób dokumentowania:Potwierdzenie działa- lności promocyjnej.

Termin: Cały okres stażu.

 

Realizacja: Współpraca z rodzicami:

– rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców dzieci objętych terapią indywidualną,

– pedagogizacja rodziców, udzielanie instruktażu do pracy z dzieckiem w domu.

Sposób dokumentowania: Wpisy w dzienniku, Kopie zaleceń

Termin: Cały okres stażu.

 

7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadanie 1. Poszerzanie własnych kompetencji zawodowych

Realizacja: Udział w wewnątrzprzedszkolnym i zewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu zawodowym,  w różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach.

Sposób dokumentowania: Gromadzenie zaświadczeń o uczestnictwie i ukończeniu kursów oraz  szkoleń.

Termin: Cały okres stażu.

 

Realizacja: Gromadzenie i studiowanie fachowej literatury.

Sposób dokumentowania: Opracowanie bibliografii

Termin: Cały okres stażu.

 

Realizacja: Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Sposób dokumentowania: Listy obecności

Termin: Cały okres stażu.

 

Realizacja: Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, kart pracy, pomocy dydaktycznych własnoręcznie tworzonych.

Sposób dokumentowania: Zbiór pomocy dydaktycznych

Termin: Cały okres stażu.

 

Pobierz oryginalny materiał przesłany przez Panią Edytę

 

Opracowanie: mgr Edyta Czyż – Konieczna

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed