Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 maja 2015 roku.

I. Informacje personalne:

 1. Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Magdalena Kowalczyk
 2. Szkoła – Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 3. Stanowisko – pedagog specjalny
 4. Data rozpoczęcia stażu – 03 września 2012r.
 5. Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
 6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2015r.

II. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
 • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
 • sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2012r.
 • Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
 • wszczęcie postępowania;
 • plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
 • Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrz szkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, itp.
Wrzesień 2012r.
 • Znajomość prawa oświatowego i
  jego właściwa interpretacja;
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawnych i  poprawnego formułowania dokumentów;
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Analiza własnej pracy;
 • doskonalenie warsztatu pracy;
 • gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej;
 • praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 • uzyskanie oceny dorobku zawodowego;
Na bieżąco
Maj 2015r.
 • Gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;
 • Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
  zawodowego
Maj 2015r.
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
5. Złożenie wniosku pozakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 • Prawidłowe wypełnienie wniosku.
Czerwiec 2015r.
 • Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

III. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

 • 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności wcelu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
 • Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach.
Na bieżąco
 • Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
 • potwierdzenie udziału w lekcjach otwartych;
 • lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
 • Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
 • poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
 • wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania.
Na bieżąco
 • Adnotacje w scenariuszach lekcji;
3. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
 • Aktywna praca w szkolnym zespole badawczym;
 • Współpraca z Samorządem Szkoły
Czas trwania stażu; wedle potrzeb
 • Sprawozdania ;
 • Protokoły z przebiegu spotkań Samorządu Szkoły.
4. Prowadzenie zajęć metodą EEG BFB.
 • Opracowanie listy uczniów, którzy będą korzystali z terapii Eeg, prowadzenie dokumentacji, ocena postępów.
Czas trwania stażu
 • Karta pacjenta
 • Wpisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych
5. Prowadzenie szkolnej kroniki.
 • Utrwalanie na bieżąco najważniejszych wydarzeń z życia szkoły na kartach Kroniki Szkoły.
Czas trwania stażu
 • Kronika
 • 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
 • Opracowanie pomocy dydaktycznych;
 • pisanie scenariuszy lekcji;
 • opracowanie dyplomów i podziękowań;
 • przygotowanie i opracowywanie konkursów.
Czas trwania stażu
 • Pomoce dydaktyczne;
 • scenariusze lekcji;
 • konkursy i sprawozdania.
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.
 • Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
Czas trwania stażu
 • Adresy stron www.
 • 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla PODN z udziałem Pani Dyrektor G. Witak- Wcisło oraz Dyrekcji SOSW w Przyłęku.
 • Prowadzenie zajęć i lekcji otwartych;
 • Realizacja przydzielonych zadań;
Czas trwania stażu; wedle potrzeb
 • Wpisy w dzienniku
 • Podziękowania
2. Zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów oraz studentów kierunków pedagogicznych.
 • Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych;
 • Karty praktyk studenckich
okres stażu;wedle potrzeb
 • Scenariusze zajęć.
 • Podziękowania
3. Prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN dla kadry pedagogicznej SOSW w Przyłęku.
 • Przygotowanie materiałów na posiedzenia rad szkoleniowych.
Czas trwania stażu; wedle potrzeb
 • Wpisy w Protokole
4. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami z Internatu
 • Wspólne opracowanie scenariuszy imprez szkolnych;
 • Współpraca w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
Czas trwania stażu
 • Scenariusze
 • Poświadczenie nauczycieli współpracujących
 • Zdjęcia
 • 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego,,Savoir-vivre bez tajemnic’’.
 • Opracowanie programu
 • realizacja programu wg. ustalonego planu pracy
Rok szkolny 2012/2013 Opracowany program
 • 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działanianauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Pełnienie roli organizatora i opiekuna wycieczek szkolnych i klasowych.
 • Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek
Czas trwania stażu
 • Karta wycieczek;
 • wpis do dziennika klasowego.
2. Współorganizowanie uroczystości szkolnych, imprez oraz spotkań integracyjnych promujących Ośrodek w środowisku lokalnym.
 • Udział w organizowaniu uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez szkolnych;
 • Udział w organizacji Dnia Rodziny.
Czas trwania stażu
 • zdjęcia
 • wpisy do dziennika.
3. Organizowanie konkursów szkolnych oraz przygotowywanie do konkursów pozaszkolnych.
 • Przeprowadzenie konkursów, przygotowanie Regulaminów;
 • Praca w komisjach konkursowych;
 • Opieka nad uczniami reprezentującymi szkołę na zewnątrz.
Czas trwania stażu
 • Regulamin i sprawozdanie z przebiegu konkursu;
 • wpis do dziennika.
4. Poznawanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
 • Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
 • współpraca z nauczycielami i wychowawcami z Internatu.
Czas trwania stażu
 • Wpisy do dziennika;
 • Potwierdzenia od nauczycieli
5. Współorganizowanie spotkań uczniów i pracowników SOSW z władzami lokalnymi oraz innymi jednostkami.
 • Zapraszanie gości z różnych instytucji;
 • Wyjazdy z uczniami.
Czas trwania stażu
 • Wpisy w dzienniku
 • Wpisy w dokumentacji szkolnej
 • 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działanianauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z pielęgniarką NZOZ w Łaskarzewie  w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej.
 • Konsultacje z pielęgniarką.
Czas trwania stażu; wedle potrzeb
 • Potwierdzenie pielęgniarki
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Garwolinie.
 • Kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów;
 • wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
 • korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów.
Czas trwania stażu
 • Dokumentacja Poradni i szkolna
3. Współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową w Sobolewie.
 • Spotkania i rozmowy koleżeńskie, wymiana doświadczeń, materiałów;
 • udział we wspólnych przedsięwzięciach
Wedle potrzeb
 • Notatki
 • Poświadczenie nauczycieli
 • Zdjęcia
Współpraca nauczycieli z rodzicami.
 • Spotkania, dni otwarte, prelekcje;
 • Zaangażowanie rodziców szkolne przedsięwzięcia.
Czas trwania stażu
 • Notatki w dzienniku
 • Dokumentacja szkolna
 • 8 ust. 2 pkt 4 f

Uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Znaczące osiągnięcia ucznióww konkursach.
 • Organizowanie konkursów wewnątrz szkolnych;
 • Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach zewnątrz szkolnych.
Czas trwania stażu
 • Zaświadczenia
 • Podziękowania
 • Dyplomy
2. Pochwały i wyróżnienia Dyrektora Szkoły.
 • Wykonywanie zadań na rzecz Szkoły;
 • Sumienna realizacja obowiązków nauczyciela i wychowawcy.
Czas trwania stażu
 • Podziękowania
 • 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza przypadku chłopca z niepełnosprawnością sprzężoną- upośledzenie w stopniu znacznym oraz autyzm.
 • Analiza przypadku
Czas trwania stażu
 • Opis przypadku
2. Studium przypadku dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, nadpobudliwością psychoruchową oraz z cechami autyzmu.
 • Studium przypadku
Czas trwania stażu
 • Opis przypadku

Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego opracowała: Magdalena Kowalczyk

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz